PROS TIMOTHEON A΄ 2
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1parakalō oun prōton pantōn poieisthai deēseis proseuchas enteuxeis eucharistias uper pantōn anthrōpōn 2uper basileōn kai pantōn tōn en uperochē ontōn ina ēremon kai ēsuchion bion diagōmen en pasē eusebeia kai semnotēti 3touto kalon kai apodekton enōpion tou sōtēros ēmōn theou 4os pantas anthrōpous thelei sōthēnai kai eis epignōsin alētheias elthein 5eis gar theos eis kai mesitēs theou kai anthrōpōn anthrōpos christos iēsous 6o dous eauton antilutron uper pantōn to marturion kairois idiois 7eis o etethēn egō kērux kai apostolos alētheian legō ou pseudomai didaskalos ethnōn en pistei kai alētheia

8boulomai oun proseuchesthai tous andras en panti topō epairontas osious cheiras chōris orgēs kai dialogismōn

9ōsautōs gunaikas en katastolē kosmiō meta aidous kai sōphrosunēs kosmein eautas mē en plegmasin kai chrusiō ē margaritais ē imatismō polutelei 10all o prepei gunaixin epangellomenais theosebeian di ergōn agathōn 11gunē en ēsuchia manthanetō en pasē upotagē 12didaskein de gunaiki ouk epitrepō oude authentein andros all einai en ēsuchia 13adam gar prōtos eplasthē eita eua 14kai adam ouk ēpatēthē ē de gunē exapatētheisa en parabasei gegonen 15sōthēsetai de dia tēs teknogonias ean meinōsin en pistei kai agapē kai agiasmō meta sōphrosunēs

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Timothy 1
Top of Page
Top of Page