PROS THESSALONIKEIS B΄ 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1paulos kai silouanos kai timotheos tē ekklēsia thessalonikeōn en theō patri ēmōn kai kuriō iēsou christō 2charis umin kai eirēnē apo theou patros {UBS4: [ēmōn] } kai kuriou iēsou christou

3eucharistein opheilomen tō theō pantote peri umōn adelphoi kathōs axion estin oti uperauxanei ē pistis umōn kai pleonazei ē agapē enos ekastou pantōn umōn eis allēlous 4ōste autous ēmas en umin enkauchasthai en tais ekklēsiais tou theou uper tēs upomonēs umōn kai pisteōs en pasin tois diōgmois umōn kai tais thlipsesin ais anechesthe

5endeigma tēs dikaias kriseōs tou theou eis to kataxiōthēnai umas tēs basileias tou theou uper ēs kai paschete 6eiper dikaion para theō antapodounai tois thlibousin umas thlipsin 7kai umin tois thlibomenois anesin meth ēmōn en tē apokalupsei tou kuriou iēsou ap ouranou met angelōn dunameōs autou 8en puri phlogos didontos ekdikēsin tois mē eidosin theon kai tois mē upakouousin tō euangeliō tou kuriou ēmōn iēsou 9oitines dikēn tisousin olethron aiōnion apo prosōpou tou kuriou kai apo tēs doxēs tēs ischuos autou 10otan elthē endoxasthēnai en tois agiois autou kai thaumasthēnai en pasin tois pisteusasin oti episteuthē to marturion ēmōn eph umas en tē ēmera ekeinē 11eis o kai proseuchometha pantote peri umōn ina umas axiōsē tēs klēseōs o theos ēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsunēs kai ergon pisteōs en dunamei 12opōs endoxasthē to onoma tou kuriou ēmōn iēsou en umin kai umeis en autō kata tēn charin tou theou ēmōn kai kuriou iēsou christou

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

1 Thessalonians 5
Top of Page
Top of Page