PROS THESSALONIKEIS B΄ 2
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1erōtōmen de umas adelphoi uper tēs parousias tou kuriou {WH: [ēmōn] } {UBS4: ēmōn } iēsou christou kai ēmōn episunagōgēs ep auton 2eis to mē tacheōs saleuthēnai umas apo tou noos mēde throeisthai mēte dia pneumatos mēte dia logou mēte di epistolēs ōs di ēmōn ōs oti enestēken ē ēmera tou kuriou 3mē tis umas exapatēsē kata mēdena tropon oti ean mē elthē ē apostasia prōton kai apokaluphthē o anthrōpos tēs anomias o uios tēs apōleias 4o antikeimenos kai uperairomenos epi panta legomenon theon ē sebasma ōste auton eis ton naon tou theou kathisai apodeiknunta eauton oti estin theos 5ou mnēmoneuete oti eti ōn pros umas tauta elegon umin 6kai nun to katechon oidate eis to apokaluphthēnai auton en tō {WH: autou } {UBS4: eautou } kairō 7to gar mustērion ēdē energeitai tēs anomias monon o katechōn arti eōs ek mesou genētai 8kai tote apokaluphthēsetai o anomos on o kurios [iēsous] anelei tō pneumati tou stomatos autou kai katargēsei tē epiphaneia tēs parousias autou 9ou estin ē parousia kat energeian tou satana en pasē dunamei kai sēmeiois kai terasin pseudous 10kai en pasē apatē adikias tois apollumenois anth ōn tēn agapēn tēs alētheias ouk edexanto eis to sōthēnai autous 11kai dia touto pempei autois o theos energeian planēs eis to pisteusai autous tō pseudei 12ina krithōsin pantes oi mē pisteusantes tē alētheia alla eudokēsantes tē adikia

13ēmeis de opheilomen eucharistein tō theō pantote peri umōn adelphoi ēgapēmenoi upo kuriou oti eilato umas o theos {WH: ap archēs } {UBS4: aparchēn } eis sōtērian en agiasmō pneumatos kai pistei alētheias 14eis o {UBS4: [kai] } ekalesen umas dia tou euangeliou ēmōn eis peripoiēsin doxēs tou kuriou ēmōn iēsou christou 15ara oun adelphoi stēkete kai krateite tas paradoseis as edidachthēte eite dia logou eite di epistolēs ēmōn

16autos de o kurios ēmōn iēsous christos kai [o] theos o patēr ēmōn o agapēsas ēmas kai dous paraklēsin aiōnian kai elpida agathēn en chariti 17parakalesai umōn tas kardias kai stērixai en panti ergō kai logō agathō

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

2 Thessalonians 1
Top of Page
Top of Page