1 Tarihler 6
Turkish
1Levinin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari. 2Kehatın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. 3Amramın çocukları: Harun, Musa, Miryam. Harunun oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. 4Pinehas Elazarın oğluydu.
Avişua Pinehasın, 5Bukki Avişuanın,
Uzzi Bukkinin, 6Zerahya Uzzinin,
Merayot Zerahyanın, 7Amarya Merayotun,
Ahituv Amaryanın, 8Sadok Ahituvun,
Ahimaas Sadokun, 9Azarya Ahimaasın,
Yohanan Azaryanın, 10Azarya Yohananın oğluydu. oydu.- 11Amarya Azaryanın,
Ahituv Amaryanın, 12Sadok Ahituvun,
Şallum Sadokun, 13Hilkiya Şallumun,
Azarya Hilkiyanın, 14Seraya Azaryanın,
Yehosadak Serayanın oğluydu. 15RAB Nebukadnessar aracılığıyla Yahuda ve Yeruşalim halkını sürdüğünde Yehosadak da sürgüne gitmişti.

16Levinin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari. 17Gerşonun oğulları: Livni, Şimi. 18Kehatın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. 19Merarinin oğulları: Mahli, Muşi. Soylarına göre yazılan Levi oymağının boyları şunlardır: 20Gerşonun soyu:
Livni Gerşonun,
Yahat Livninin,
Zimma Yahatın, 21Yoah Zimmanın,
İddo Yoahın,
Zerah İddonun,
Yeateray Zerahın oğluydu. 22Kehatın soyu:
Amminadav Kehatın,
Korah Amminadavın,
Assir Korahın, 23Elkana Assirin,
Evyasaf Elkananın,
Assir Evyasafın, 24Tahat Assirin,
Uriel Tahatın,
Uzziya Urielin,
Şaul Uzziyanın oğluydu. 25Elkananın öbür oğulları: Amasay, Ahimot. 26Elkana Ahimotun,
Sofay Elkananın,
Nahat Sofayın, 27Eliav Nahatın,
Yeroham Eliavın,
Elkana Yerohamın,
Samuel Elkananın oğluydu. metinde geçmemektedir. 28Samuelin oğulları: İlk oğlu Yoel, ikincisi Aviya. ad Masoretik metinde geçmemektedir. 29Merarinin soyu:
Mahli Merarinin,
Livni Mahlinin,
Şimi Livninin,
Uzza Şiminin, 30Şima Uzzanın,
Hagiya Şimanın,
Asaya Hagiyanın oğluydu.

31Antlaşma Sandığı RABbin Tapınağına taşındıktan sonra Davutun orada görevlendirdiği ezgiciler şunlardır. 32Bunlar Süleyman Yeruşalimde RABbin Tapınağını kurana dek Buluşma Çadırında ezgi okuyarak hizmet eder, belirlenmiş kurallar uyarınca görevlerini yerine getirirlerdi. 33Oğullarıyla birlikte görev yapan kişiler şunlardır: Kehatoğullarından: Ezgici Heman. Heman, İsrail oğlu Levi oğlu Kehat oğlu Yishar oğlu Korah oğlu Evyasaf oğlu Assir oğlu Tahat oğlu Sefanya oğlu Azarya oğlu Yoel oğlu Elkana oğlu Amasay oğlu Mahat oğlu Elkana oğlu Suf oğlu Toah oğlu Eliel oğlu Yeroham oğlu Elkana oğlu Samuel oğlu Yoelin oğluydu. 34 35 36 37 38 39Hemanın sağ yanında görev yapan akrabası Asaf. Asaf, Levi oğlu Gerşon oğlu Yahat oğlu Şimi oğlu Zimma oğlu Etan oğlu Adaya oğlu Zerah oğlu Etni oğlu Malkiya oğlu Baaseya oğlu Mikael oğlu Şima oğlu Berekyanın oğluydu. 40 41 42 43 44Hemanın solunda görev yapan kardeşleri Merarioğullarından: Etan. Etan, Levi oğlu Merari oğlu Muşi oğlu Mahli oğlu Şemer oğlu Bani oğlu Amsi oğlu Hilkiya oğlu Amatsya oğlu Haşavya oğlu Malluk oğlu Avdi oğlu Kiyşinin oğluydu. 45 46 47 48Bunların Levili akrabaları, çadırın, Tanrının Tapınağının bütün görevlerini yerine getirmek üzere atandılar.

49Ancak, Tanrı kulu Musanın buyruğu uyarınca, yakmalık sunu sunağında ve buhur sunağında sunu sunanlar Harunla oğullarıydı. En Kutsal Yerde yapılan hizmetlerden ve İsraillilerin bağışlanması için sunulan kurbanlardan onlar sorumluydu. 50Harunoğulları şunlardır: Harunun oğlu Elazar, onun oğlu Pinehas, onun oğlu Avişua, 51onun oğlu Bukki, onun oğlu Uzzi, onun oğlu Zerahya, 52onun oğlu Merayot, onun oğlu Amarya, onun oğlu Ahituv, 53onun oğlu Sadok, onun oğlu Ahimaas.

54İlk kurayı çeken Kehat boyundan Harunoğullarının sınırlarına göre yerleşim yerleri şunlardır: 55Yahuda topraklarındaki Hevronla çevresindeki otlaklar onlara verildi. 56Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yefunne oğlu Kaleve verildi. 57Sığınak kent seçilen Hevron, Livna, Yattir, Eştemoa, Hilen, Devir, Aşan, Yutta, Beytşemeş kentleriyle bunların otlakları Harunoğullarına verildi. 58 59 60Benyamin oymağından da Givon, Geva, Alemet, Anatot ve bunların otlakları verildi. Kehat boylarına verilen bu kentlerin toplam sayısı on üçtü. geçmemektedir (bkz. Yşu.21:16). Yşu.21:17).

61Geri kalan Kehatoğullarına Manaşşe oymağının yarısına ait boylardan alınan on kent kurayla verildi. 62Gerşonoğullarına boy sayısına göre İssakar, Aşer, Naftali ve Başandaki Manaşşe oymağından alınan on üç kent verildi. 63Merarioğullarına boy sayısına göre Ruben, Gad ve Zevulun oymaklarından alınan on iki kent kurayla verildi. 64İsrailliler bu kentleri otlaklarıyla birlikte Levililere verdiler. 65Yahuda, Şimon, Benyamin oymaklarından alınan ve yukarıda adları sayılan kentler kurayla verildi.

66Kehat boyundan bazı ailelere Efrayim oymağından alınan kentler verildi. 67Efrayim dağlık bölgesinde sığınak kent seçilen Şekem, Gezer, Yokmoam, Beythoron, Ayalon, Gat-Rimmon ve bunların otlakları verildi. 68 69 70İsrailliler Manaşşe oymağının yarısından alınan Aner, Bilam ve bunların otlaklarını Kehat boyunun öbür ailelerine verdiler.

71Aşağıdaki kentler Gerşonoğullarına verildi: Manaşşe oymağının yarısına ait Başandaki Golan, Aştarot ve bunların otlakları. 72İssakar oymağından Kedeş, Daverat, Ramot, Anem ve bunların otlakları. 73 74Aşer oymağından Maşal, Avdon, Hukok, Rehov ve bunların otlakları. 75 76Naftali oymağından Celiledeki Kedeş, Hammon, Kiryatayim ve bunların otlakları.

77Merarioğullarına -geri kalan Levililere- aşağıdaki kentler verildi: Zevulun oymağından Rimmono, Tavor ve bunların otlakları. 78Ruben oymağından Erihanın ötesinde, Şeria Irmağının doğusundaki kırda bulunan Beser, Yahsa, Kedemot, Mefaat ve bunların otlakları. 79 80Gad oymağından Gilat'taki Ramot, Mahanayim, Heşbon, Yazer ve bunların otlakları. 81Turkish

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page