1 Tarihler 23
Turkish
1Davut çok yaşlanınca, oğlu Süleymanı İsrail Kralı yaptı. 2Davut İsrailin bütün önderlerini, kâhinleri, Levilileri bir araya topladı.

3Otuz ve daha yukarı yaştaki Levililer sayıldı. Toplamı otuz sekiz bin erkekti. 4Bunlardan yirmi dört bini RABbin Tapınağının işlerini gözetecek, altı bini memur ve yargıç olacaktı; 5dört bini kapı nöbetçisi olacak, dört bini de Davutun RABbi övmek için sağladığı çalgıları çalacaktı. 6Davut Levilileri Levinin oğullarına göre bölümlere ayırdı: Gerşon, Kehat, Merari.

7Gerşonlular: Ladan, Şimi. 8Ladanın oğulları: İlk oğlu Yehiel, Zetam, Yoel. Toplam üç kişiydi. 9Bunlar Ladan boyunun boy başlarıydı. Şiminin oğulları: Şelomit, Haziel, Haran. Toplam üç kişiydi. 10Şiminin öbür oğulları: Yahat, Ziza, Yeuş, Beria. Bu dördü Şiminin oğullarıydı. 11Yahat ilk, Ziza ikinci oğuldu. Ancak Yeuşla Berianın çok sayıda oğulları olmadığı için bir boy sayıldılar.

12Kehatın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. Toplam dört kişi. 13Amramın oğulları: Harun, Musa. Harunla oğulları en kutsal eşyaları korumak, RABbin önünde buhur yakmak, Ona hizmet etmek ve sonsuza dek Onun adına halkı kutsamak için atandılar. 14Tanrı adamı Musanın oğulları da Levi oymağından sayıldı. 15Musanın oğulları: Gerşom, Eliezer. 16Gerşomun oğulları: Önder Şevuel. 17Eliezerin oğlu: Önder Rehavya. Eliezerin başka oğlu yoktu. Rehavyanınsa birçok oğlu vardı. 18Yisharın oğulları: Önder Şelomit. 19Hevronun oğulları: İlk oğlu Yeriya, ikincisi Amarya, üçüncüsü Yahaziel, dördüncüsü Yekamam. 20Uzzielin oğulları: İlk oğlu Mika, ikincisi Yişşiya.

21Merarinin oğulları: Mahli, Muşi. Mahlinin oğulları: Elazar, Kiş. 22Elazar oğul sahibi olmadan öldü. Ama kızları vardı. Amcaları Kişin oğulları onlarla evlendi. 23Muşinin oğulları: Mahli, Eder, Yeremot. Toplam üç kişi.

24Boylarına göre Levioğulları bunlardı. Boy başlarının her biri kendi adıyla sayıldı. Yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer, RABbin Tapınağının işlerinde görev aldılar. 25Çünkü Davut, ‹‹İsrailin Tanrısı RAB halkını rahata kavuşturdu›› demişti, ‹‹Yeruşalimi de sonsuza dek kendine konut seçti. 26Onun için Levililerin RABbin Çadırını ve tapınma hizmetinde kullanılan eşyaları taşımalarına artık gerek yok.›› 27Davutun son buyruğu uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer sayıldı. 28Levililerin görevi RABbin Tapınağının hizmetinde Harunoğullarına yardım etmekti: Avlulardan, odalardan, kutsal eşyaların arınmasından ve Tanrının Tapınağındaki öbür hizmetlerden sorumluydular. 29Adak ekmeklerinden, tahıl sunusu için kullanılan ince undan, mayasız ince ekmekten, sacda pişirilen yiyeceklerden ve zeytinyağıyla karıştırılan sunulardan, her tür hacim ve uzunluk ölçülerinden onlar sorumluydu. 30RABbe şükretmek, övgüler sunmak üzere her sabah ve akşam tapınakta hazır bulunacaklardı. 31Şabat Günü, Yeni Ay Töreni ve öbür bayramlarda RABbe yakmalık sunular sunulduğunda da hazır bulunacaklardı. RABbin önünde, kendileri için belirlenen ilkeler uyarınca uygun sayıda sürekli hizmet edeceklerdi. 32Böylece Levililer Buluşma Çadırı'na ve kutsal yere bakma, RAB'bin Tapınağı'nın hizmetinde kardeşleri Harunoğulları'na yardım etme görevini üstlendiler.Turkish

Bible Hub

1 Chronicles 22
Top of Page
Top of Page