Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 1
1 John 1 Tawallamat Tamajaq NT

Tǝzugǝst ǝn salan

1Nǝkattab-awan-in isalan ǝn wa imosan awal ihakku tǝmǝddurt. Awal wa ill-ay dat ǝnǝtti n ǝddǝnet: nǝsl-as nǝnay-tu ǝs šittawen-nana, nǝzigazd-ay, amaran ǝdâsan-tu fassan-nana. 2Wa imosan tǝmǝddurt, itawasanafalal-du nǝnay-tu nǝggǝyat-as, amaran nǝmmâl-awan tǝmǝddurt ta tǝɣlalat tas kala tǝlla ɣur Abba. Tǝmǝddurt ta ǝmǝrǝdda tǝtawasanafalal-ana-du. 3Tidǝt a imos as arat wa nǝnay ǝd was nǝsla nǝmâl-awan-tan, fǝl ad tǝqqǝlam kawanay da aytedan a dǝr-na ǝrtaynen. Tartǝyt ta tidǝt a imos as nǝg-et ǝd Mǝššina Abba-nana ǝd Barar-net Ɣaysa Ǝlmǝsix. 4Aratan win wǝr dawan-tan-in-nǝkǝttǝb ar fǝl ad tandu tǝdǝwit-nana.

Mǝššina ǝnnur a imos

5Ǝntanay da isalan ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix win as nǝsla, nǝtagg-awan-tan: Mǝššina ǝnnur a imos, wǝr t-iha a imosan šiyyay.

6Kud a nǝnna nǝrtay dǝr-ǝs amaran nǝgla nǝjiwankat daɣ šiyyay, wǝdi nakkanay inǝsbuha, wǝr nǝlkem y arat wa dana-iwaran imosan ǝmazal ǝs tidǝt. 7Mišan as nǝjiwankat daɣ ǝnnur s ǝnta a iha Mǝššina iman-net, wǝdi nǝrtây, amaran azni ǝn barar-net Ɣaysa izzizdag-ana daɣ id t-illa abakkad.

8As nǝnna wǝr dana-iwer abakkad waliyyan wǝdi bahu a nǝtaggu i man-nana, amaran wǝr tǝha tidǝt iwallan-nana. 9Mišan as wǝr nǝnkur ibakkadan-nana, dad zamas imos alɣadil, oɣâd, wǝdi a danaq-qan-issurǝf, izzǝzdǝg-ana daɣ arat wǝr noɣed kul wa nǝmmozal. 10As nǝnna wǝr nǝga abakkad waliyyan wǝdi ǝsǝbbǝhǝw a nǝga Mǝššina, amaran awal-net wǝr iha iwallan-nana.

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


2 Peter 3
Top of Page
Top of Page