PRAXEIS 1
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1ton men prōton logon epoiēsamēn peri pantōn ō theophile ōn ērxato o iēsous poiein te kai didaskein 2achri ēs ēmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelēphthē 3ois kai parestēsen eauton zōnta meta to pathein auton en pollois tekmēriois di ēmerōn tessarakonta optanomenos autois kai legōn ta peri tēs basileias tou theou

4kai sunalizomenos met autōn parēngeilen autois apo ierosolumōn mē chōrizesthai alla perimenein tēn epangelian tou patros ēn ēkousate mou 5oti iōannēs men ebaptisen udati umeis de baptisthēsesthe en pneumati agiō ou meta pollas tautas ēmeras

6oi men oun sunelthontes epērōtōn auton legontes kurie ei en tō chronō toutō apokathistaneis tēn basileian tō israēl 7eipen de pros autous ouch umōn estin gnōnai chronous ē kairous ous o patēr etheto en tē idia exousia 8alla lēpsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph umas kai esesthe moi martures en te ierousalēm kai en pasē tē ioudaia kai samareia kai eōs eschatou tēs gēs

9kai tauta eipōn blepontōn autōn epērthē kai nephelē upelaben auton apo tōn ophthalmōn autōn 10kai ōs atenizontes ēsan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareistēkeisan autois en esthēti leukē 11oi kai eipon andres galilaioi ti estēkate emblepontes eis ton ouranon outos o iēsous o analēphtheis aph umōn eis ton ouranon outōs eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon

12tote upestrepsan eis ierousalēm apo orous tou kaloumenou elaiōnos o estin engus ierousalēm sabbatou echon odon 13kai ote eisēlthon anebēsan eis to uperōon ou ēsan katamenontes o te petros kai iakōbos kai iōannēs kai andreas philippos kai thōmas bartholomaios kai matthaios iakōbos alphaiou kai simōn o zēlōtēs kai ioudas iakōbou 14outoi pantes ēsan proskarterountes omothumadon tē proseuchē kai tē deēsei sun gunaixin kai maria tē mētri tou iēsou kai sun tois adelphois autou

15kai en tais ēmerais tautais anastas petros en mesō tōn mathētōn eipen ēn te ochlos onomatōn epi to auto ōs ekaton eikosin 16andres adelphoi edei plērōthēnai tēn graphēn tautēn ēn proeipen to pneuma to agion dia stomatos dabid peri iouda tou genomenou odēgou tois sullabousin ton iēsoun 17oti katērithmēmenos ēn sun ēmin kai elachen ton klēron tēs diakonias tautēs 18outos men oun ektēsato chōrion ek tou misthou tēs adikias kai prēnēs genomenos elakēsen mesos kai exechuthē panta ta splanchna autou 19kai gnōston egeneto pasin tois katoikousin ierousalēm ōste klēthēnai to chōrion ekeino tē idia dialektō autōn akeldama tout estin chōrion aimatos

20gegraptai gar en biblō psalmōn genēthētō ē epaulis autou erēmos kai mē estō o katoikōn en autē kai tēn episkopēn autou laboi eteros

21dei oun tōn sunelthontōn ēmin andrōn en panti chronō en ō eisēlthen kai exēlthen eph ēmas o kurios iēsous 22arxamenos apo tou baptismatos iōannou eōs tēs ēmeras ēs anelēphthē aph ēmōn martura tēs anastaseōs autou genesthai sun ēmin ena toutōn 23kai estēsan duo iōsēph ton kaloumenon barsaban os epeklēthē ioustos kai matthian 24kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognōsta pantōn anadeixon ek toutōn tōn duo on ena exelexō 25labein ton klēron tēs diakonias tautēs kai apostolēs ex ēs parebē ioudas poreuthēnai eis ton topon ton idion 26kai edōkan klērous autōn kai epesen o klēros epi matthian kai sunkatepsēphisthē meta tōn endeka apostolōn

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

John 21
Top of Page
Top of Page