PROS THESSALONIKEIS A΄ 3

<< PROS THESSALONIKEIS A΄ 3 >>
1 Thessalonians 3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated
 

1 dio mēketi stegontes eudokēsamen kataleiphthēnai en athēnais monoi 2 kai epempsamen timotheon ton adelphon ēmōn kai diakonon tou theou kai sunergon ēmōn en tō euangeliō tou christou eis to stērixai umas kai parakalesai umas peri tēs pisteōs umōn 3 tō mēdena sainesthai en tais thlipsesin tautais autoi gar oidate oti eis touto keimetha 4 kai gar ote pros umas ēmen proelegomen umin oti mellomen thlibesthai kathōs kai egeneto kai oidate 5 dia touto kagō mēketi stegōn epempsa eis to gnōnai tēn pistin umōn mēpōs epeirasen umas o peirazōn kai eis kenon genētai o kopos ēmōn

6 arti de elthontos timotheou pros ēmas aph umōn kai euangelisamenou ēmin tēn pistin kai tēn agapēn umōn kai oti echete mneian ēmōn agathēn pantote epipothountes ēmas idein kathaper kai ēmeis umas 7 dia touto pareklēthēmen adelphoi eph umin epi pasē tē thlipsei kai anankē ēmōn dia tēs umōn pisteōs 8 oti nun zōmen ean umeis stēkēte en kuriō 9 tina gar eucharistian dunametha tō theō antapodounai peri umōn epi pasē tē chara ē chairomen di umas emprosthen tou theou ēmōn 10 nuktos kai ēmeras uper ekperissou deomenoi eis to idein umōn to prosōpon kai katartisai ta usterēmata tēs pisteōs umōn

11 autos de o theos kai patēr ēmōn kai o kurios ēmōn iēsous christos kateuthunai tēn odon ēmōn pros umas 12 umas de o kurios pleonasai kai perisseusai tē agapē eis allēlous kai eis pantas kathaper kai ēmeis eis umas 13 eis to stērixai umōn tas kardias amemptous en agiōsunē emprosthen tou theou kai patros ēmōn en tē parousia tou kuriou ēmōn iēsou christou meta pantōn tōn agiōn autou


<< 1 Thessalonians 3 >>
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894). Transliterated by Biblos.com.

Biblos.com Online Bible