PROS EBRAIOUS 5
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1pas gar archiereus ex anthrōpōn lambanomenos uper anthrōpōn kathistatai ta pros ton theon ina prospherē dōra te kai thusias uper amartiōn 2metriopathein dunamenos tois agnoousin kai planōmenois epei kai autos perikeitai astheneian 3kai dia tautēn opheilei kathōs peri tou laou outōs kai peri eautou prospherein uper amartiōn 4kai ouch eautō tis lambanei tēn timēn alla o kaloumenos upo tou theou kathaper kai o aarōn

5outōs kai o christos ouch eauton edoxasen genēthēnai archierea all o lalēsas pros auton uios mou ei su egō sēmeron gegennēka se

6kathōs kai en eterō legei su iereus eis ton aiōna kata tēn taxin melchisedek

7os en tais ēmerais tēs sarkos autou deēseis te kai iketērias pros ton dunamenon sōzein auton ek thanatou meta kraugēs ischuras kai dakruōn prosenenkas kai eisakoustheis apo tēs eulabeias 8kaiper ōn uios emathen aph ōn epathen tēn upakoēn 9kai teleiōtheis egeneto tois upakouousin autō pasin aitios sōtērias aiōniou 10prosagoreutheis upo tou theou archiereus kata tēn taxin melchisedek

11peri ou polus ēmin o logos kai dusermēneutos legein epei nōthroi gegonate tais akoais 12kai gar opheilontes einai didaskaloi dia ton chronon palin chreian echete tou didaskein umas tina ta stoicheia tēs archēs tōn logiōn tou theou kai gegonate chreian echontes galaktos kai ou stereas trophēs 13pas gar o metechōn galaktos apeiros logou dikaiosunēs nēpios gar estin 14teleiōn de estin ē sterea trophē tōn dia tēn exin ta aisthētēria gegumnasmena echontōn pros diakrisin kalou te kai kakou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Hebrews 4
Top of Page
Top of Page