Selemias
Jump to: ISBEThesaurusLibrarySubtopicsTerms
International Standard Bible Encyclopedia
SELEMIAS

sel-e-mi'-as (Selemias): One of those who put away their "strange wives" (1 Esdras 9:34) = "Shelemiah". in Ezra 10:39, and probably identical with "Selemia" in 2 Esdras 14:24.

Library

Aristeas Philokratei
... 48 15 pemptes; Isakos Iakobos Iesous Sabbataios Simon Leuis. hektes; Ioudas
Iosephos Simon Zacharias Somoelos Selemias. hebdomes; ^Sec. ...
/.../aristeas philokratei.htm

Thesaurus
Selemias
... Int. Standard Bible Encyclopedia SELEMIAS. sel-e-mi'-as (Selemias): One of those
who put away their "strange wives" (1 Esdras 9:34) = "Shelemiah". ...
/s/selemias.htm - 6k

Selemia
... services Ezra was commanded to secure (2 Esdras 14:24). The name is probably
identical with SELEMIAS of 1 Esdras 9:34 (which see). ...
/s/selemia.htm - 6k

Shelemiah (10 Occurrences)
... shel-e-mi'-a, she-lem'-ya (shelemyah; Codex Vaticanus Selemia, Codex Alexandrinus
(Selemias): (1) One of the sons of Bani who married foreign wives in the time ...
/s/shelemiah.htm - 12k

Seleuceia (1 Occurrence)

/s/seleuceia.htm - 6kSelemia
Top of Page
Top of Page