Aristeas Philokratei
Axiologou diegeseos, o Philokrates, peri tes genetheises hemin 1

entuchias pros Eleazaron ton ton Ioudaion archierea sunestamenes,

dia to se peri pollou pepoiesthai, par' hekasta hupomimneskon,

sunakousai peri hon apestalemen kai dia ti, pepeiramai saphos ?

5

ekthesthai soi, kateilephos hen echeis philomathe diathesin, hoper me- 2

giston estin anthropo, prosmanthanein aei ti kai proslambanein,

etoi kata tas historias, e kai kat' auto to pragma pepeirameino.

houto gar kataskeuazetai psuches kathara diathesis, analabousa ta

kallista; kai pros to panton kuriotaton neneukuia ten euse-

10

beian aplanei kechremene kanoni dioikei. Ten proairesin echontes 3
hemeis pros to periergos ta theia katanoein, eautous epedokamen eis ton proeiremenon andra presbeian, kalokagathia kai doxe prote- timemenon hupo te ton politon kai ton allon, kai katakektemenon megisten opheleian tois sun heauto kai tois kata tous allous 15 topous politais, pros ten ermeneian tou theiou nomou, dia to gegra-
phthai par autois en diphtherais ebraikois grammasin. hen de kai 4 epoiesametha hemeis spoude, labontes kairon pros ton basilea peri ton metoikisthenton eis Aigupton ek tes Ioudaias hupo tou patros tou basileos, protos kektemenou ten te polin kai ta kata ten 20 Aigupton pareilephotos. Axion esti kai tauta soi delosai.
pepeismai gar se mallon echonta prosklisin pros ten semnoteta 5 kai ten ton anthropon diathesin ton kata ten semnen nomo- thesian diexagonton, peri hon proairoumetha deloun, asmenos se

2 eutuchias GZ sunistamenos T 3 upomimneskein Wend. (skon codd HKAGITZ
omn 4 on] ou K 6 prosmanmanonti Z 7 om kai I kat auto] kata
tauto HKAGI pepeiramenon HKGIT 8 diathesis kath. K. 9 kurio- teron K 10 dioik. ten proairesin. Echontes codd corr Wend. 11 proe-
dok. TZ eis] eis ten pros Wend. 12 tetim. TZ 13 katektem. HAI

katakt. G txt KTZ 16 autou T 17 post spoude lacunam statuit Wend. 19 om ta TZ 21 prosklesin codd 23 delountes men os se codd, txt ex conj Schmidt

akousesthai, prosphatos paragegenemenon ek tes nesou pros hemas, kai boulomenon sunakouein hosa pros episkeuen psuches huparchei. kai proreron de diepempsamen soi peri hon enomizon 6 axiomnemoneuton einai ten anagraphen, hen metelabomen para ton 5 kata ten logiotaten Aigupton logiotaton archiereon peri tou genous ton Ioudaion. philomathos gar echonti soi peri ton duna- 7 menon ophelesai dianoian deon esti metadidonai, malista men pasi tois homoiois, pollo de mallon soi gnesian echonti ten hairesin, ou monon kata to sungenes adelpho kathestoti ton tropon, alla kai te 10 pros to kalon horme ton auton onta hemin. chrusou gar charis e 8 kataskeue tis alle ton tetimemenon para tois kenodoxois opheleian ouk echei ten auten, hoson he paideias agoge kai he peri touton phrontis. hina de me peri ton prolegomenon mekunontes adoleschon ti poiomen, epi to suneches tes diegeseos epanexomen.

15

^§Katastatheis epi tes tou basileos bibliothekes Demetrios ho 9 § Jos Eus
Phalereus echrematisthe polla diaphora pros to sunagagein, ei dunton, hapanta ta kata ten oikoumenen biblia; kai poioumenos agorasmous kai metagraphas epi telos egagen, hoson eph' heauto, ten tou basileos orothesin. paronton oun hemon erotetheis Posai 10 20 tines muriades tunchanousi biblion; eipen Huper tas eikosi, basileu; spoudaso d' en oligo pros to plerothenai pente- konta muriadas ta loipa. prosengeltai de moi kai ton Ioudaion nomima metagraphes axia kai tes para soi bibliothekes einai. Ti to koluon oun, eipen, esti se touto poiesai; panta gar hupo- 11 25 tetaktai soi ta pros ten chreian. ho de Demetrios eipen Hermeneias prosdeitai; charaktersi gar idiois kata ten Ioudaion chrontai, kathaper Aiguptioi te ton grammaton thesei, katho kai phonen idian echousin. hupolambanontai Suriake chresthai; to d'

3 diepemps. soi] diepempsametha G 6 soi] moi conj Schmidt 7 ma- HKAGITZ
lista] mallon G 8 gnesios G 9 alla kai ton tropon Wend. Jos Eus
12 paideia aute G paideias diag. I 14 poiumen Z pathomen G^vid epanexomen K 16 om ei dunaton Eus 19 oun ins Eus om Ar codd 21 spothdaso Eus pleroso Ar 22 prosengeltai Eus (cf Jos memenusthai)] prosangelletai codd ton] pr ta Eus 24 esti se] autoi G apotetaktai Eus 28 thpolambanontai] + de Eus

ouk estin, all' heteros tropos. Metalabon de hekasta ho basileus eipe graphenai pros ton archierea ton Ioudaion, hopos ta proeiremena

teleiosin labe.^¶ Nomisas de ego kairon einai peri hon pol- 12 ¶ Eus
lakis exiokein Sosibion te ton Tarantinon kai Andrean, tous 5 archisomatophulakas, peri tes aprolutroseos ton metegmenon ek tes Ioudaias hupo tou patros tou basileos -- ekeinos gar epelthon ta kata koilen Surian kai Phoiniken hapanta, sunchromenos euemeria meta andreias, tous men metokizen, hous de echmalotize, phobo panta hupocheiria poioumenos; en hoso kai pros deka muriadas ek tes ton 10 Ioudaion choras eis Aigupton metegagen, aph' hon hosei treis muriadas 13
kathoplisas andron eklekton eis ten choran katokisen en tois phrouriois (ede men kai proteron hikanon eiseleluthoton sun to Perse, kai pro touton heteron summachion exapestalmenon pros ton ton Aithiopon basilea machesthai sun Psammiticho; all' ou 15 tosoutoi to plethei paregenethesan, hosous Ptolemaios ho tou Lagou metegage); kathos de proeipomen, epilexas tous aristous 14 tais helikiais kai rhome diapherontas kathoplise, to de loipon chuma

presbuteron kai neoteron, eti de gunaikon, eiasen eis ten oiketian, ouch houtos te proairesei kata psuchen echon, hos katakratoumenos 20 hupo ton stratioton, di as epepoiento chreias en tois polemikois

agosin -- hemeis de epei tina pareuresin eis ten apolusin auton apelabomen, kathos prodedelotai, toioutois echresametha logois pros ton basilea Mepote alogon e elenchesthai hup' auton 15 ton pragmaton, o basileu. tes gar nomothesias keimenes pasi 25 tois Ioudaiois, hen hemeis ou monon metagrapsai epinooumen, alla kai
diermeneusai, tina logon hexomen pros apostolen, en oiketiais huparchonton en te se basileia plethon hikanon; alla teleia kai plousia psuche apoluson tous sunechomenous en talaiporiais, kateuthunontos sou ten basileian tou tetheikotos autois theou ton 30 nomon, kathos perieirgasmai. ton gar panton epopten kai ktisten 16

4 exiosa snechos tous peri ton Tar. G 5 somatophulakas A ek] apo HKAGI
TZ 8 metoik. Z ous] tous G^vid 11 eklelegmenon T katelipen G TZ Jos
12 men] + oun I ikanos H sunelel. om sun T 14 Aith.] Aiguttion T
15 to pleth. om TZ 18 neot. kai presb. I de] + kai K 21 etei] epi
GI 26 iketeiais K 28 apolusas G 29 sou] soi TZ

theon houtoi sebontai, hon kai pantes, hemeis de, basileu, prosonoma-

zontes heteros Zena kai Dia; touto d' ouk anoikeios hoi protoi diesemanan, di hon zoopoiountai ta panta kai gioetai, touton hapanton hegeisthai te kai kurieuein. hupererkos de sumpantas anthro-

5 pous te lamproteti tes psuches apolusin poiesai ton enechomenon

tais oiketiais. Oude polun chronon epischon, kai hemon kata 17
psuchen pros ton theon euchomenon, ten dianoian autou kataskeuasai pros to tous hapantas apoluthenai (ktisma gar on theou to genos ton anthropon kai metalloioutai kai trepetai palin hup' autou; 10 dio pollachos kai poikilos epekaloumen ton kurieuonta kata kardian, hina sunanankasthe, kathos exioun, epitelesai; megalen 18
gar eichon elpida, peri soterias^§ anthropon protithemenos logon, hoti § B
ten epiteleian ho theos poiesei ton axioumenon; ho gar pros dikaio- sunen kai kalon ergon epimeleian en hosioteti nomizousin anthropoi 15 poiein, kateuthunei tas praxeis kai tas epibolas ho kurieuon hapanton
theos), ho de dianakupsas kai prosblepsas hilaro to prosopo Posas 19
hupolambaneis muriadas esesthai; ephe. parestos de Andreas apephenato Brachei pleion muriadon deka. ho de, Mikron ge, eipen, Aristeas hemas axioi pragma. Sosibios de kai ton paronton 20 tines tout' eipon Kai gar axion esti tes ses megalopsuchias, hopos
charisterion anathe to megisto theo ten touton apolusin. megistos gar tetimemenos hupo tou kratountos ta panta kai dedoxasmenos huper tous progonous, ei kai megista poieseis charisteria, kathekon esti soi. Diachutheis de eu mala tois opsoniois eipe prostheinai, 20
25 kai somatos hekastou komizesthai drachmas eikosi, kai peri touton

ektheinai prostagma, tas de apographas poieisthai par auta, megaleios chresamenos te prothumia, tou theou ten pasan epitele- santos hemon proairesin, kai sunanankasantos auton apolutrosai me monon tous suneleluthotas to stratopedo tou patros, alla kai

1 o basileu TZ 2 eteros AR codd] etumos hic hab Jos sed fort pro HKAGIBT
ouk anoikeios zena; (al zen; a) kai dia toupo d codd (d codd (d om T) Z Jos
3 touton Z 5 apol. poi.] apopoiesai I 6 iketiais I 8 on] on Z 12 om gar
TZ upotithemenos B* (prostith. B^corr) ste Z 13 dikaios.] eleemosunen G
15 boulas B epiboul. T 16 diakupsas A anakupsas G 18 Brachei] pr
en logo B brachu K endeka Jos 19 axio G 24 ephe B 25 dragmas I

ei tines proesan, e meta tauta pareisechthesan eis ten basileian. huper ta tetrakosia talanta ten dosin apephainon einai. kai tou 21
prostagmatos de to antigraphon ouk achreston oiomai katake- choristhai. pollo gar he megalomoiria phanerotera kai eudelos 5 estai tou basileos, tou theou katischuontos auton eis to soterian

genesthai plethesin hikanois. en de toiouto Tou basileos pros- 22
taxantos -- Hosoi ton sunestrateumenon to patri hemon eis tous kata Surian kai Phoiniken topous epelthontes ten ton Ioudaion choran enkrateis egenonto somaton Ioudaikon kai tauta diakekomikasin eis 10 te ten polin kai ten choran e kai peprakasin heterois, homoios de kai
ei tines proesan e kai meta tauta eisin eisegmenoi ton toiouton, apoluein para chrema tous echpmtas, komizomenous autika hekastou somatos drachmas eikosi, tous men stratiotas te ton opsonion dosei, tous de loipous apo tes basilikes trapezes. nomizomen 23 15 gar kai para ten tou patros hemon boulesin kai para to kalos echon echmaloteusthai toutous, dia de ten stratiotiken propeteian ten te choran autoo katephtharthai kai ten ton Ioudaion metagogen eis ten Aigupton gegonenai; hikane gar en he para to pedion gegonuia ek ton stratioton opheleia; dio pantelos anepieikes esti kai he ton anthropon katadunasteia. pasin oun anthropois to 24
dikaion aponemein homologoumenoi, pollo de mallon tois alogos katadunasteuomenois, kai kata pan ekzetountes to kalos echon pros te to dikaion kai ten kata panton eusebeian, prostetachamen hosa ton Iothdaikon esti somaton en oiketiais pantache kath' hontinoun 25 tropon en te basileia, komizomenous tous echontas to prokeimenon

kephalaion apoluein, kai medena kakoscholos peri touton meden oikonomein; tas d' apographas en hemerais trisin, aph' hes hemeras

ekkeitai to prostagma, poieisthai pros tous kathestamenous peri

2 uper Fort deperiit aliquid ante hoc verbum triakosia TB (t) HKAGIBT
3 katakechopisthai BT^* vid (-esthai)] katakechoristai cett 6 tou bas. Z Jos
prost. (cum praeced conj codd) ad decretum refert Wend. quasi titulum

habet Nestle 9 enkrateis -- ten choran 10 om BTZ 12 komizomenou T
13 dragmas BTZ tous] + echontas BTZ 17 om ton BTZ 21 omologoumenos HKAGIT^* vid -menois ZT^corr vid txt ex corr Schmidt
23 panta B 21 esti] + ton HAGI oiketais TZ pantache ex conj] panti me HKAITZ panta me G panti B panti kai We. ontina oun KBT 28 katestamenous HKATZ katestalm. GI

touton, katadeiknuntas euthu kai ta somata. dieilexamen gar kai 25
hemin sumpherein kai tois pragmasi tout' epitlesthenai. ton de boulomenon prosangellein peri ton apeithesanton, eph' ho tou phanen-

tos enochou ten kurian hexein; ta de huparchonta ton toiouton eis 5 to basilikon analephtheseitai. Eisdothentos tou prostag- 26
matos, hopos epanagnosthe to basilei, ta alla pant' echontos plen tou Kai ei tines proesan e kai meta tauta eisegmenoi eisi ton toiouton, autos touto ho basileus prosetheke, megalomoiria kai megalopsuchia chresamenos, ekeleuse te ton diaphoron dosin 10 athroan ousan apomerisai tois huperetais ton tagmaton kai basi-

likois trapezitais. houto dochthen ekekuroto en hemerais hepta; pleion 27
de talanton hexakosion hexekonta he dosis egegonei. polla gar kai ton epimastidion teknon sun tais metrasin eleutherounto. prosan- enechthentos ei kai peri touton eikosadrachmia dothesetai, kai tout'

15 ekeleusen ho basileus poiein, holoscheros pera tou doxantos hapant'
epitelon.
^§ Hos de kateprachthe tauta, ton Demetrion ekeleusen eisdounai 28 § Eus
peri tes ton Ioudaikon biblion anagraphes. panta gar dia prostagmaton kai megales asphaleias tois basileusi toutois 20 diokeito, kai ouden aperrimmenos oud' eike. dioper kai to tes

eisdoseos kai ta ton epistolon antigrapha katakechorika, kai to ton apestalmenon plethos kai ten hekastou kataskeuen, dia to megalomoiria kai techne diapherein hekaston auton. tes de eisdo- seos estin antigraphon tode Basilei megalo para Demetriou. 29 25 prostaxantos sou, basileu, peri ton apoliponton eis ten sumple-

rosin tes bibliothekes biblion, hopos episunachthe, kai ta diapep- tokota tuche tes prosekouses episkeues, pepoiemenos ou parergos

3 eph o ex conj (cf.3 Macc 3^28)] ephe codd ephen I^vid 5 eisdothentos] HKAGIBT
+ oun B de Wend. cum cod Mon (Jos) 7 ei kai K e] ei GIZ eisin Z Jos Eus
eiseg. Wend. cum cod Mon 8 autos Wend. cum Jos] auto codd
10 ousan] + dosin B 11 pleion TZ 12 exek. kai tetrakos. Jos
13 eleuth. B 14 prosanen.] + de We. (cod Mon) 15 olosch. poi. o b. B
17 to Demetrio BT ekdounai Eus^i et Jos^codd aliq 18 anagraphes Jos et
Eus] antigraphes Ar codd omn 19 asphal.] akribeias Eus 20 dioketo
Ar codd txt Eus (diokeitai Eusº) kai 1º] ins Eus om Ar to Eus] ta Ar
21 ekdoseos BTZ Eus^codd aliq 24 antigraphon (-pha B) estin outos BT
25 prostetachotos Eusº apoleiphthenton Eus 26 tes] + dia Eusº

ten en toutois epimeleian, prosanaphero soi tade. tou nomou 30 ton Ioudaion biblia sun heterois oligois tisin apoleipei; tunchanei

gar Hebraikois grammasi kai phone legomena, amelesteron de, kai ouch hos huparchei, sesemantai, kathos hupo ton eidoton prosana- 5 pheretai; pronoias gar basilikes ou teteuche. deon de esti kai 31
tauth' huparchein para soi diekribomena, dia ta kai philosaphoteran einai kai akeraion ten nomothesian tauten, hos an ousan theian. dio porro gegoonasin hoi te sungrapheis kai poietai kai to ton historikon

plethos tes epimneseos ton proeiremenon biblion, kai ton kat' 10 auta pepoliteumenon [kai politeuomenon] andron, dia to hagnen tina
kai semnen einai ten en autois theorian, hos phesin Hekataios ho Abderites. ean oun phainetai, basileu, graphesetai pros ton 32 archierea ton en Hierosolumois, aposteilai tous malista kalos bebiokotas kai presbuterous ontas andras, empeirous ton kata 15 ton nomon ton heauton, aph' hekastes phules hex, hopos to sumxonon ek
ton pleionon exetasantes kai labontes to kata ten hermeneian akribes, axios kai ton pragmaton kai te ses proaireseos, thomen eusemos. eutuchei dia pantos. Tes de eisdoseos tautes geno- 33 menes, ekeleusen ho basileus graphenai pros ton Eleazaron peri 20 touton, semanantas kai ten genomenen apolutrosin ton aichma- loton. edole de kai eis kataskeuen
trapezes kai spondeion chrusiou men holkes talanta pentekonta kai arguriou talanta hebdomekonta kai lithon hekanon ti plethos -- ekeleuse de tous rhiskophulakas tois techoitais, hon an proairontai,

25 ten eklogen didonai -- kai nomismatos eis thusias kai alla pros talanta hekaton. delosomen de soi peri tes kataskeues, hos an 34 ta ton epistolon antigrapha dielthomen. en de he tou basileos epistole ton tupon echousa touton Basileus Ptolemaios 35

1 en] epi H tade] ta de cum seqq conj Ar Eus 5 tetucheke Jos HKAGIBT
Eus eti Eus 10 autas Ar et Eus^io. Fort biblon supra legendum kai Z Jos Eus
politeuomenon om Eus et Jos^vid 11 om phesin Eus^i 12 om oun Eusº
phain. Eus] phanetai Ar codd phanetai soi ennomon B 14 om ontas Eus
15 aph Jos Eus] eph HAGIBT 18 ekdoseos Eus^i 20 semananta Ar

txt Eus et Jos^vid (delountas) genamenen GB^vidTZ 23 ikanon I kalon
Eus^i 24 chrematophul. Eus om tois Eus^i om an BTZ proairountai B
25 nomismata BT txt codd cett Eus Jos

Eleazaro archierei chairein kai errosthai. epei sumbainei pleionas

ton Ioudaion eis ten hemeteran choran katokisthai genethentas ana- spastous ek ton Hierosolumno hupo Person, kath' hon epekratoun chronon, eti de kai suneleluthenai to patri hemon eis ten Aigupton 5 aichmalotous, -- aph' hon pleionas eis to stratiotikon suntagma 36
katechorisen epi meizosi misthophoriais, homoios de kai tous proontas

krinas pistous phrouria ktisas apedoken autois, hopos to ton Aigu- ption ethnos phobon [me] eche dia touton; kai hemeis de paralabontes

ten basileian philanthropoteron apantomen tois pasi, polu de 10 mallon tois sois politais -- huper deka muriadas aichmaloton eleu- 37
therokamen, apodontes tois kratousi ten kat' axian argthrolen timen,

diorthoumenoi kai ei ti kakos eprachthe dia tas ton ochlon hormas, dieilephotes eusebos touto praxai, kai to megisto theo charistikon anatithentes, hos hemin ten basileian en eirene kai doke kratiste 15 par holen ten oikoumenen diatetereken; eis te to strateuma tous

akmaiotatous tais helikiais tetachamen, tous de dunamenous kai peri hemas einai, tes peri ten aulen pisteos axious, epi chreion kathesta-

kamen. boulomenon d' hemon kai toutois charizesthai kai pasi tois 38
kata ten oikoumenen Ioudaiois kai tois metepeita, proeremetha ton 20 nomon humon methermeneuthenai grammasin Hellenikois ek ton par

humon legomenon Hebraikon grammaton, hin' huparche kai tauta par hemin en bibliotheke sun tois allois basilikois bibliois. kalos 39
oun poieseis kai tes hemeteras spoudes axios epilexamenos andras kalos bebiokotas presbuterous, empeirian echontas tou nomou, kai 25 dunatous hermeneusai, aph' hekastxs phules hex, hopos ek ton pleionon
to sumxonon heurethe, dia to peri meizonon einai ten skepsin. oiometha gar epitelesthentos toutou megalen apoisesthai doxan.

1 epei sumb. KZ Eus] episumbainei codd cett 2 katoikeisthai Ar codd HKAGIBT
katokeisthai Eus txt Jos^vid anarpastous HKA Eus^edd txt GIBTZ Eus^i Z Jos Eus
4 suneisel. G^vid I Eus^i 5 on ] + kai Eus 6 proontas B^corrTZ Eus]
parontas HKAGIB^* vid 8 me hab Ar codd omn om Jos Eus recte ut videtur echei GI 11 argur. kat. ax. Z 13 prassein Eus charisterion
B txt codd cett Eus 14 doxe] + te Eus 16 kai om GI 17 tes]
pr kai Eus axios ZT^? epi cheiron katestakamen (-esamen B) Ar codd
epikrinon katestesa Eus txt emend Schmidt 21 umin (-on^i) ebr. leg. Eus
23 epilexas Eus txt Ar Jos 25 dunamenous BT

apestalkamen de peri touton Andrean ton archisomatophulakon 40 kai Aristean, timomenous par hemin, dialexomenous soi kai komi- zontas aparchas eis to hieron anathematon kai eis thusias kai ta alla

arguriou talanta hekaton. graphon de kai su pros hemas peri hon ean

5 boule kecharismenos ese, kai philias axion ti praxeis, hos epiteles-
thesomenon ten tachisten peri hon an haire. erroso. Pros 41 tauten ten epistolen antegrapsen endechomenos ho Eleazaros tauta Eleazaros archiereus basilei Ptolemaeo philo gnesio chairein. autos te erroso kai he basilissa Arsinoe, 10 he adelphe, kai ta tekna, kalos an echoi kai hos boulometha, kai

autoi de hugiainomen. labontes ten para sou epistolen megalos 42 echaremen dia ten proairesin sou kai ten kalen boulen, kai suna- gagontes to pan plethos paranegnomen autois, hina eidosin hen echeis

pros ton theon hemon eusebeian. epedeixamen de kai tas dialas has 15 apesteilas, chrusas eikosi kai arguras triakonta, krateras pente,

kai trapezan heis anathesin, kai eis prosagogen thusion kai eis episkeuas hon an deetai to hieron arguriou talanta hekaton, haper 43
ekomisen Andreas ton tetimemenon para soi kai Aristeas, andres kaloi kai agathoi kai paideia diapherontes kai tes ses agoges kai 20 dikaiosunes axioi kata panta; ohi kai metedokan hemin ta para sou,
pros ha lai par hemon akekoasin harmozonta tois sois grammasi. panta gar hosa soi sumpherei, kai ei para phusin estin, hupakouso- 44
metha; touto gar philias kai agapeseos semeion esti. megala gar kai su kai anepilesta tous politas hemon kata pollous tropous

1 touton Jos Eus] toutou Ar ton archisomatophulaka B (archi sup lin HKAGIBT
prima manu) TZ Jos txt Ar codd cett Eus^i (ton som.º) 2 Aristaion Jos Z Jos Eus
Eusº (-ean Eus^i cum Ar codd) komizontes Z 4 graphe BT Eus txt codd
cett et Jos^vid an B Eusº (ean Eus^i cum codd cett) 5 kechar.] kai charisamenos
Ar codd kecharismenos gar Eus 7 taut. ten ep.] tauta Eusº 8 tade Eus^i (outosº) 9 ei autos te errosai Eus txt (cf 2 Macc 9^20, 11^28)
Ar codd (-sai Z) 12 sunagontes K 13 anegnomen G^corr vid Jos paregn.
IG*^?B* + auten Eusº Jos 16 proagogen Z 17 prosdeetai Eus txt Ar codd Jos 18 ekomizon Ar codd -sen Eus^i (-zen cett) -san Jos Andreas]
andres B kai] pr Andreas Jos Eusº (-eas^i) 20 paredokan B 21 grammasi] oragmasi Eus 24 kai su BT (soi G kai soi IZ cf Jos tas sas euergesias)] om codd cett Eus anepilepta A ] pollous tropous
Eus (cf Jos polumeros)] pollois HA polu K pollous cett

euergetekas. eutheos oun prosegagomen huper thusias kai tes 45 adelphes kai ton teknon kai to philon; kai euxato pan to plethos, hina soi genetai kathos proaire dia pantos, kai diasoze soi ten basileian en eirene meta doxes ho kurieuon hapanton theos, kai hopos

5 genetai soi sumpherontos kai meta asphaleias he tou hagiou nomou

metagraphe. paronton de panton epelexamen andras kalous kai 46
agathous presbuterous, aph' hekastes phules hex, ohus kai apesteilamen
echontas ton nomon. kalos oun poieseis, basileu dikaie, prostaxas,

hos an he metagraphe genetai ton biblion, hina palin apokatasta- 10 thosi pros hemas asphalos hoi andres. erroso.^¶ Eisi de protes 47 ¶Jos Eus
phules; Iosephos Ezekias Zacharias Ioannes Ezekias Elissaios. dethteras; Ioudas Simon Somoelos Adaios Mattathias Eschlemias. trites; Neemias Iosephos Theodosios Baseas Ornias Dakis. tetartes; Ionathas Abraios Elissaios Hananias Chabrias . . .48
15 pemptes; Isakos Iakobos Iesous Sabbataios Simon Leuis. hektes; Ioudas Iosephos Simon Zacharias Somoelos Selemias. hebdomes; ^§Sabbataios Sedekias Iakobos Isachos Iesias Natthaios.49 § C
ogdoes; Theodosios Iason Iesous Theodotos Ioannes Ionathas. enates; Theophilos Abramos Arsamos Iason Endemias Danielos.20 dekates; Ieremias Eleazaros Zacharias Baneas Elissaios Dathaios. 50
hendekates; Samouelos Iosephos Ioudas Ionathes Chabeu Dositheos. dodekates; Isaelos Ioannes Theodosios Arsamos Abietes Eze- kelos. hoi pantes hebdomekonta duo. Kai ta men pros ten 51 tou basileos epistolen toiautes etunchanen antigraes hupo 25 ton peri ton Eleazaron.

4 om en BT kthrieuontoon apanton BT 5 om sai Eus 6 om de HKAGIBC
Eus epelexamen Jos] epilexamen (sic) Eus^i exelexamen Eusº epelexametha TZ Jos Eus
(apel. BT om Z) Ar codd 7 apestalkamen Eus Jos^vid (pepomphamen)

10 oi andr. asph. K om asph. GI 11 Iosepos iezekias B 12 Matthias
KA Sechlemias B^vid 13 Iosepos B^* vid Basaias T Basbias Z 14 Azraios B post Chabrias nomen excidit for Chelkias (Epiphan. De

mens. et pond.9 vers. Syr.) Wend. 15 Sabattaios I 16 Simon Iosephos HKA 17, 18 om Sedek. -- Theodosios I om Sedek. -- Iesous A^txt
ins A^mg om Isachos -- Natthaios C 17 Ieisias GZ Matthaios HKA 18 Ionathan B 19 Danil TZ om C 20 Banaias BCTZ Thaddaios Z

22 dodekatos C 24 epibolen AGICT* (-boul. T^1) upo] uper codd

^§Hos de epengeilamen kai ta ton kataskeuasmaton diasaphesai, §Jos
poieso. polutechnia gar diapheronta sunetelesthe, tou basthkeos pollen epidosin poioumenou kai par hekaston epitheorountos tous techoitas. dio paridein ouden hedunanto oude eike suntelesai.5 proton de soi ta peri tes trapezes exegesomai. Proethu- 52 meito men oun ho basileus uperoplon ti poiesai tois metrois to kataskeuasma. prosetaxe de puthesthai ton ana ton topon, pelike tis estin he proousa kai keimene kata to heeron en Hierosolumois. hos de apephenanto ta metra, proseperotesen, ei kataskeuasei 53 10 meizona. tines men oun kai to hiereon kai ton allon elegon meden
epikoluein. ho de eipe boulesthai kai peotaplen tois megethesi poiesai, distazein de mepote achrestos genetai pros tas leitour- gias. ou gar haireisthai to keisthai monon en to topo ta par 54
autou, polu de mallon charin hexein, ean tas kathekousas leitourgias

15 epi ton hup' autou kateskeuasmenon hois katheke poiontai deontos.

ou gur heneken spaneos chrusou ta prosuntetelesmena brachumetra 55 kathesteken, alla phainetai pros tina logon, eipen, houtos suneste- kenai tois metrois. eti gar epitages ouses outhen an espanize; dioper ou parabateon oude hupertheteon ta kalos echonta. te men 56
20 oun poikilia ton technon ekeleusen hoti malista chresasthai, semnos
hapanta dianooumenos kai phusin echon agathen eis to sunidein prag- maton emphasin. hosa d' an e agrapha, pros kallonen ekeleuse poiein; hosa de dia grapton, metra autois katakolouthesai. gar , de 57
25 suneteloun, sterean pantothen ten poiesin erga-

24 Ex 25^22 ff

1 ton] pr kata GIC episkeuasmaton B skeuasm. B 2 om poieso HKAGIB
BU 3 epitheorountas CTZ 4 ouden] oude B 6 om oun C 7 om CTZ Jos
de Z 11 koluein BCTZ Jos boulesthai -- de 12 om BCTZ 12 mepote]
mete GI 13 ta ins Schmidt 14 katathekousas GI 16 eneka

B prossun. A* (prosun. A^corr) protet. B (sun suprascr pr man) 18 eti gar
epitages bene conj Mend. cf § 103] oida gar os dapsilous tes ules autois
B eti gar epi ta (tas CT*Z) tes codd cett an om H supra lin Z 22 engrapha
K 24 pecheon] pr kai emisous Jos qui et post mekos add (ex LXX.

vid) enos de to euros

samenoi, lego de ou peri ti perieptugmenou tou chrusou, ton de elasmon auton epidedesthai. de epoiesan 58 ; ta de , te anagluphen echonta schoini-
don ektupon, te toreia thaumastos echousan ek ton trion meron? 5 en gar trigonia. kai kath' hekaston meros he diatuposis tes eoergeias 59
ten auten diathesin eichen, hoste, kath' ho an meros strephoito, ten

prosopsin einai ten auten, keimenou de kata tes stephanes to men eis auten ten trapezan ^¶ apoklima ten diatuposin echein tes horaio- ¶ H
tetos, to de ektos klima pros ten tou prosagontos einai theorian.10 dio ten huperochen oxeian einai ton duo klimaton sunebaine, meteoron 60
epikeimene, hos proeirekamen, trigonou kateskeuasmenou, kath' ho an meros strephoito. lithon te polutelon en auto diatheseis huperchon ana meson ton schoinidon; heteros para heteron ploken eichon ami- meton te poiesei. pantes d' esan dia trematon kateilemmenoi 61 15 chrusais peronais pros ten asphaleian. epi de ton gonion hai

katakleides sunesphingon pros ten sunochen. ek plag?on de kata 62
ten stephanen kuklothen ta pros ten ano prosppsin oothesia kate- skeuasto dialithos, ektuposin echousa prosoches sunechesin ana- gluphais rhabdotais, puknen echousais ten pros allela thesin peri 20 holen ten trapezan. hupo ten ektuposin ton lithon tes 63 oothesias, stephanon epoiesan hoi techoitai pankarpon, en huperoche prodelos echonta botruon kai stachuon, eti de phoinikon kai melon elaias te kai rhoon kai ton paraplesion. tous de lithous ergasa- menoi pros ten ton proeiremenon karpon diatuposin, echontas

1 chrusou] ad hoc A^corr in mg add ou kata ti meros tes trapezes HKAGIB
sunestalmenou tou chrusou kai ouch oromenou; alla dia panton CTZ Jos
epilampontos; kai kata tas somatikas diastaseis teoi kata bathos kai kata mekos kai kata platos omoios echontos; sterea

gar en di olou tou schematos. to de eidos os phesin Theodoritos (-ret. L)
trigonos kata logon anagoges upseloteras kai theioteras. Haec verba L textui inseruit 3, 4 schoinidon GIBT^* ?] schoinidon HKAC -edon
T^1 ?Z (schoinoeide Jos) 4 ektupon T^1 ? ektopon cett 5 trigona
Wend. (cf Jos) 7 keimenou de kata] keimenes de kai B 11 keimenen
BCTZ 12 en auto] en eauto GICZ eauto T 13 schoinidon (-ed. Z) codd
16 katakleidai C sunesphingon KA] + de cett 18 ektuposin B] ektupon (ek tupon GI) cett Fort legendum prooches (conj Schmidt)

sunochesin GIBC 19 echousas CZ 22 de] + kai A

hekastou genous ten chroan, anedesan to chrusio kuklo peri holen tem tes trapezes kataskeuen kata krotaphon. meta de te tou 64 stephanou diathesin, homoios kata ten tes oothesias diaskeuen kate- skeuasto, kai ta loipa tes rhabdoseos kai diagluphes dia to 5 kat' amphotera ta mere ten trapezan pros ten chresin pepoiesthai,

kath' ho an meros airontai, hoste kai ten ton kumaton thesin kai ten

tes stephanes einai kata to ton podon meros. elasma gar epoie- 65
san kath' holou tou platous tes trapezes stereon daktulon tessaron, hoste tous podas eniesthai eis touto, peronas sun katakleisin 10 echontas esphinchthai kata ten stephanen, hina, kath' ho an airontai
meros, he chresis e; touto de kata epiphaneian theoreitai amphote-

rodexiou tes kataskeues ouses. ep' autes de tes trapezes 66 maiandron ektupon epoiesan, en huperoche lithous echonta kata meson poluteleis ton polueidon , anthrakon te kai smaragdon, eti de 15 onuchos kai ton allon genon ton diapheronton en horaioteti. meta de ten tou maiandrou diathesin epekeito schiste ploke, 67 thaumasios echousa, rhomboten apotelousa ten ana meson theorian; eph' he krustallou lithos kai to legomenon elektron entetupoto, amimeton theorian apoteloun tois theorousi tous de podas epoiesan 68
20 tas kephalidas echontas krinotas, anaklasin krunon hupo ten trapezan
lambanonton, ta de tes entos prosopseos orthen echonta ten peta- losin. he de ep' edaphous ereisis tou podos anthrakos lithou pan- 69
tothen palistiaia, krepidos echousa taxin kata ten prosopsin, okto de daktulon to platos echousa; eph' hon epikeitai to pan elasma 25 tou podos. kateskeuasan de ekphuonta kisson akantho plekomenon 70
ek tou lithou, sun ampelo perieiloumenon kuklothen to podi sun

1, 2 olen ten] olen T ten olen C 3 kata] pr kato ta Wend. KAGIBC
diaskeuen] kataskeuen KBCTZ + e codd omn 4 dia to] kai codd oste TZ Jos
Wend. et om in lin 6 5 pros ten chr. ten tr. I 6 oste -- thesin om
BT thesin ] + pepoiesthai kath o an meros CZ 8 stereon T 9 peronas
14 polueidon ex Jos (lithous . . . axiologous osper asteras poikiles )
ideas) conj Lumbroso] pthliadon codd 16 schiste] ktiste B 18 om elektron C entetupoto Jos B^1] enetup. KAGIB* enetetup. Z etetupoto C 21 orthen] arkountos T 23 palaistaiou BCTZ 24 on] on C 25 kateskeuasan corr Wend. -sen GIC -se cett akanthe BT
26 perieilemenon G

tois botrusin, ohi lithourgeis esan, mechri tes kephales. he d' aute diathesis en ton tessaron [podon, panta energos pepoie- mena kai prosegmena, tes empeirias kai technes tas huperochas aparallaktos echonta pros ten aletheian, hoste kai rhipizontos tou 5 kata ton aera pneumatos kinesin epidechesthai ten ton phullon thesin, pros ten tes aletheias diathesin tetupomenon hapanton. epoiesan de trimeres to stoma tes trapezes, hoionei triptuchon, 71
pelekinois sunarmozomena gomphotois pros heauta kata to pachos tes kataskeues, atheaton kai aneureton ten ton harmon kataskeuasantes 10 sumbolen. hemipechiou de ouk elassonos en to pachos tes holes

trapezes, hoste pollon einai talanton ten holen diaskeuen. epei 72
gar ou proereto tois megethesin ouden prostheinai ho basileus, hoson

edei dapanethenai kataskeuazomenon meizonon, tauta apodedoke pleiona; kai kata ten proairesin autou panta epetelesthe 15 thaumasios kai axiologos echonta, kai tais technais amimeta, kai te
kallone diaprepe. Ton de krateron duo men esan chrus oi 73 te^¶ kataskeue, pholidoten echontes apo tes baseos mechri tou mesou ¶ C
ten diaskeuen te toreia, kai ten ton lithon ana meson ton pholidon sundesin polutechnos echontes. eita maiandros epekeito pechuaios 74
20 hupsei, ten d' ektuposin enuperche dia lithoseos poikiles, emphainon
sun horaioteti to tes technes philoponon. epi de toutou rhabdosis,

eph' he diaploke rhombon, diktuoten echousa ten prosopsin heos epi to

stoma. to d' ana meson aspidiskoi lithon heteron par heterois, tois 75
genesi parallagen echonton, tetradaktulon ouk elatton, aneple- 25 roun to tes kallones enarges. epi de tes stephanes tou stomatos

krinon tuposis sun anthemisi kai botruon schoiniai diaplokoi dietupounto kuklothen. hoi men oun dia tou chrusou toiauten eichon 76
ten kataskeuen, chorountes huper duo metretas; hoi d' arguroi leian

1 oi] o GI 2 enargos BZ 3 proegmena Wend. 7 stoma] KAGIBC
schema Jos 8 sunarmozomenon KA 9 atheton codd txt ex Jos (aoraton) TZ Jos
10 emipechoaiou B en KB] e cett 12 proeireto GCTZ oson CTZ 13 om
meiznonon C apedoke Wend. cf autem § 173 14 apetelesthe BCT 15 ten technen C 16 chrusoi (om codd) ex Jos (chruseoi) supplevi

17, 18 apo tes bas. -- toreia kai om BTZ 18 poreia G 19 sunthesin
GI 25 ? energes 26 schoinio codd txt ex Jos conj Schmidt 28 lian
GIZT^* fort

eichon ten diaskeuen, enoptron de gegonuian pros auto touto thauma- sios echousan, hoste pan to prosachthen apaugazesthai saphesteron mallon e en tois katoptrois. ouk ephikton d' estin exegesasthai 77
ta prosuntelesthenta pros ten tes aletheias emphasin. hos gar 5 epetelesthe, tethenton ton kataskeuasmaton heterou par heteron -- lego de proton argurou krateros, eita chrusou, palin argurou kai chrusou -- pantelos anexegetos egeneto tes prosopseos he diathesis, kai ton pros ten theorian prosionton ou dunamenon aphistasthai dia ten periaugeian kai to tes opseos terponon. poikile gar en he tes 78
10 epiphaneias energeia. prosoronton gar pros auten ten tou chrusiou
kataskeuen, psuchagogia tis en meta thaumasmou, sunechos eph' hekaston
epiballouses tes dianoias techniteuma. kai palin hote pros ten ton arguron prosblepsai tis thesin ethelen, apelampe ta panta kuklothen, hos an tis hesteke, kai diachusin epoiei meizona tois theo-
15 menois; hoste pantelos anexegeton einai ton energemenon ten polutechnian. Tas de chrusas phialas dietoreusan stephanois 79
ampelou kata meson, peri de ta cheile kissou te kai mursines eti d' elaias aneplexan stephanon ektupon, poluteleis enentes lithous; kai tas loipas de toreias diellagmenos epetelesan, hapanta philoti- 20 methentes eis huperochen doxes tou basileos poiesai. katholou gar 80
out' en tois basilikois huperche rhiskophulakiois toiaute kataskeue te poluteleia kai technourgia, out' en tini allo. pronoian gar ou mikran epoieito ho basileus, philodoxon eis ta kalos echonta. pollakis gar ton demosion chrematismon pariei, tois de technitais 81
25 paredreuen epimelos, hina kathekontos to topo suntelesosin, eis hon apestelleto ta ton ergon.^¶ dio panta semnos egegonei, kai ¶ Jos
kataxios tou te apostellontos basileos kai tou prostatountos archiereos tou topou. kai gar to ton lithon plethos aphthonon, kai 82

1 de] de TZ om BC 2 prosachen GI prostachthen Z 4 prossunt. B KAGIBTZ
4, 5 pros ten -- tethenton om T^txt (ins^mg) Z 6 proteron Z Jos
13 prosblepsetai T epiblepsetai B 13, 14 thesin -- os an tis om BTZ
14 esteke Wend. 18 enientes BTZ 19 toreias KA^corr] poreias cett
diellagmenas B 22 kai techn.] tes technorgias B 23 epoiei KAGI
24 pariei TZ] pareei cett 25 epitelesosin B*

megaloi tois megethesin, ouk elatton pentakischilion; kai tais techoais
kratisteuonta panta, hoste pentaplasios tou chrusou timioteran einai ten ton lithon dosin kai ten ton technon energeian.

Hupolambanon oun kai touton ten anagraphen anankaian einai, 83 5 dedeloka soi. ta d' hexes periechei ten pros ton Eleazaron hodon

hemin genomenen; ten de thesin tes holes choras proton deloso. Hos gar paregenethemen epi tous topous, etheoroumen ten polin mesen keimenen tes holes Ioudaion ep' orous hupselen echontos ten anatasin.

epi de tes koruphes kateskeuasto to hieron ekprepos echon; kai hoi 84
10 periboloi treis, huper hebdomekonta de pecheis to megethei, kai to
platos akolouthon kai to mekos tes kata ton oikon diaskeues huperche, megalomoiria kai choregia kata panta huperballouse diokodomemenon hapanton. kai tou thuromatos de kai ton peri auto 85
sundesmon kata tas phlias kai tes ton huperthuron asphaleias 15 ekdelos en he ton chrematon gegonuia apheides dapane. tou te 86
katapetasmatos he diatuposis thurosei kata pan homoiotate huperche; kai malista dia ten tou pneumatos hupodromen adialeipton kinesin lambanouses tes diphes, dia to ap' edaphous ginomenes tes hupodro- mes katateinein ten kolposin mechri tes ano diataseos, hedeian 20 tina kai dusapallakton ten theorian echontos tou pragmatos. He te tou thusiasteriou kataskeue summetros echousan pros ton 87 topon kai ta thumata dia tou puros exanaloumena ten dioikodomen eiche, tes d' anabaseos tes pros auto, pros ten eukosmian echontos tou topou kathekontos to klima ton leitourgounton hiereon keka-

1 megalois GI elatton] + ton KA 5 emin odon B 6 deloson GIZ -sai K KAGIBTZ

7 epi tou topou BT¹ epi tou kai topous GI et sic cett sed cum lacuna

post tou et s` (+ tous LD) topous. Txt ex papyris confirmatur

8 Ioudaion KAGI] Ioudaias cett psilen K anastasin GI 9 euprepos BT
12 uperball. B] uperbalouse A^corr peribalouse cett 13 kai 1º] kak

conj Schmidt 16 thurosi GI -sin Z 17 adialepton KGIZ 18 ap] ep B
genm. BTZ 19 kata codd katateinein conj Schmidt 20 echein ex echontos T^* vid
21 om kataskeue T* (ins T¹) Z summetron echousa codd txt ex corr Mend.
24 leitourgounton corr Mend.] leitourgon (-gion BT) ton codd

lummenon mechri ton sphuron . ^§ Ho de oikos ble- 88 § Eus pei pros eo, ta d' opisthia autou pros hesperan; to de pan edaphos

lithostroton kathesteke kai klimata pros tous katekontas topous echei tes ton hudaton epiphoras heneken, he ginetai dia ten smexin ton
5 apo ton thusion haimaton. pollai gar muriades ktenon prosa- gontai kata tas ton heorton hemeras. hudatos de anekleiptos esti 89
sustasis, hos an kai peges esothen polurrutou phusikos epirreouses, eti de thaumasion kai adiegeton upodocheion huparchonton hupo gen, kathos apephainon pente stadion kuklothen tes kata to hieron kata- 10 boles kai hekastou touton suringas anarithmous, kath' hekaston meros heauta sunaptonton ton rheumaton; kai panta tauta memo- 90 libosthai kat' edaphous kai tou toichou; epi de touton kechusthai polu ti plethos koniaseos, energos gegenemenon hapanton;^¶ einai ¶ Eus
de pukna ta stomata pros ten basin, aoraton echonta tois pasi 15 plen autois hois estin he leitourgia, hos rhope kai neumati panta

katharizesthai ta sunagomena pamplethe ton thumaton haimata. pepeismenos de kai autos ten ton hupodocheion kataskeen deloso 91 kathos epistothen. proegagon gar pleon stadion tessaron ek tes poleos, kai pros tina topon ekeleusan katakupsanta sunakousai 20 tou ginomenou psophou tes apanteseos ton hudaton; hoste sumphanes
moi gegonenai to megethos ton angeion, kathos dedelotai. Ton de hiereon he leitourgia kata pan anuperbltos esti te rhome 92 kai te tes eukosmias kai siges diathesei. pantes gar autokeleu- stos diaponousi polles ginomenes kakopatheias, kai hekasto to 25 diatetagmenon melei. kai adialeiptos huperetousin, hoi men ten xuleian, hoi de elaion, hoi de semidalin, hoi de ta ton aromaton, heteroi

1 Ex 36^35 (cf 28^39)

1 apoblepei Eus 2 eo Eus 4 epiphoras] epirroes Eus 6 anepileptos KAGIBTZ
B txt Eus (-lip.º) KT anekleptos cett 9 epephainon Eus 10 ekastou] ek Eus
Eus 11 eautas Ar codd Eus^io (-tais Eus^al txt Schmidt tauta panta Eus
memolibousthai Ar codd txt Eus^io B^1 12 tous toichous Eusº (ton -on Eus^i)
polu ti plen. kech. K 13 om ti Eus konias eos Ar codd Eusº energon Z
15 ripe T^corr reumati B 16 pamplethei KAB^corr 17 pepeismenois
(-nos A) et autois codd corr Schmidt 19 ekeleusan B] ekeleuse (-sen GI) cett 25 mellei GIBTZ 26 eteros G

ta tes sarkos holokautountes, ischui diapherontos sunchromenoi; dialabontes gar amphoterais ton moschon ta skele, pleion onta 93 talanton duo schedon hekastou, anarriptousin hekaterais thaumasios hupsos hikanon kai ouch hamartanousi tes epitheseos. homoios de kai ta
5 ton probaton eti d' aigon tois baresi kai pimele thaumasios echei.

kata pan gar eklegomenon hois epimeles estin amometa kai te pachuteti diapheronta, to proeiremenon epiteleitai. pros de ten 94
anapausin topos autois estin apotetagmenos, hou kathizousin hoi dianapauomenoi. toutou de ginomenou, ton dialeloipoton egeirontai 10 prothumoi, oudenos epitassontos ta tes leitourgias. he te pasa 95
sige kathesteken, hoste hupolambanein, meth' hena anthropon en to topo pareinai, pros tous heptakosious paronton ton leitourgon -- kai ton prosagonton de ta thumata polu ti plethos -- alla phobo kai kataxios megales theiotetos hapant' epiteleitai. Megulen 96
15 de ekplexin hemin pareschen, hos etheasametha ton Eleazapron en te
leitourgia ta te to? stolismou kai tes doxes, he sunistatai dia ten endusin shu phorei kai ton peri auton lithon;
gar peri ton eisin autou, melous echon anientes idiazonta; par' ekateron de touton pepoikilmenoi , 20 te chroa thaumasios echontes. katezosto de diaphoro dia- 97
prepei, diuphasmene kallistois chromasin. de
phorei to legomenon , en ho sunesphigmenoi ,
diallassontes tois genesi, chruso kekollemenoi, ton phular- chon kata ten ex arches diataxin genetheisan, apauga- 25 zontes hekastos anexegeton tes idiotetos ten phusiken chroan. epi 98
de tes kephales echei ten legomenen , epi de tautes ten amimeton , to kathegiasmenon basileion epi

17 ff Ex 28^4,27-31 20 ib^35 21 ff ib^15-23 26 ff ib^32 ff

1 chromenoi A 2 pleion BT 3 tal. duo] talantou B 4 upsos]
KAGIBTZ
pr eis BT etithes.] epithumias Z (-eseos sup ras in T) 5 prob.] pragma-
ton Z^txt (prob. Z^mg) baresi codd 6 ois ti pimeles estin B 8 om
autois BT 11 oste upolambanein conj Schmidt] os tupon lambanein
codd en] epi A 12 tas eptakosias Z 16 e] es BTZ sunistato KA
19 touton K 21 diuphasmenoi K 27 ektupon GI (-pon Z)

grammasin hagiois onoma tou theou, kata meson ton
ophruon, doxe pepleromenon, ho kritheis axios touton en tais lei- tourgiais. he de sumphaneia touton empoiei phobon kai tarachen, 99
hoste nomizein eis heteron eleluthenai ektos tou kosmou; kai diabe-

5 baioumai, panta anthropon proselthonta te theoria ton proeire- menon eis ekplexin hexein kai thaumasmon adiegeton, metatrapenta te dianoia dia ten peri hekaston hagian kataskeuen. Pros 100 gar ten epignosin hapanton epi ten parakeimenen akran tes poleos anabantes etheoroumen; he keitai men en hupselotato topo, purgois 10 exesphalismene pleiosi, mechri koruphes eumekesi lithois anokodome-
menon auton, hos metalambanomen, pros phulaken ton peri to hieron topon; hina, ean epithesis tis e neoterismos e polemion ephodos 101
genetai, metheis dunetai hodon eis tous peribolous poiesasthai tous peri ton oikon; epikeimenon kai oxubelon epi ton purgon tes 15 akras kai organon poikilon, kai tou topou kata koruphen ontos ton

proeiremenon peribolon, hosanei phulassomenon ton purgon hupo 102 ton pistotaton andron kaI te patridi megalas apodeixeis dedoko- ton; hoitines ouk eichon exousian exieoai ten akras, ei me tais heortais, kai touto ek merous, oude eisodeuein eion oudena. meta 103
20 akribeias de polles eichon, ei kai tis epitage genoito dia tou prokathegoumenou pros theorian ^¶ eisdexasthai tinas; hoion kai kath'
emas egegonei. molis gar anoplous ontas hemas duo paredexanto pros to katanoesai ta ton thusion. elegon de kai di horkon pepi- 104
stosthai to toiouton; tous gar pantas omomokenai, kat' ananken 25 epiteloumenous theios to kata ton horismon pragma, ontas penta-

kosious me paradexasthai pleion anthropon pente kata to auto; tou gar hierou ten pasan einai phulaken ten akran; kai ton kata- ballomenon auten ten prophulaken ton eiremenon houtos esphali-

1 kata] + to BTZ 2 doxes BT post pepler. for excidit
KAGIBTZ
aliquid 3 emphaneia IZ poiei B phobon] phemen Z 4 eisel. A
diabebaioutai B 6 ekein BT anekdieg. BT 11 os metalambanosi

prophulakes B 12 tis e e kai neot. BT (tis e kai n. Z) 13 dunetai B]
dunatai cett 19 eis meros BT eis merous Z^vid 21 prokathemenou B*T*
txt B^1T^1 cett 25 epiteloumenou codd (teloumenous Z^mg) tou B orkismon
conj Mend. pragmatos B

sthai. Tes de poleos esti to chuma summetros echon, hoion tessa- 105
rakonta stadion ontos tou peribolou, kathoson eikasai dunaton. echei de ten ton purgon thesin theatroeide, kai phainomenon diodon --

ton hupokeimenon, ton d' epanothen -- eithismenos , kai tas dia touton
5 diexodous. anaklasin gar echei ta ton topon, hos an ep' orous tes
poleos okodomemenes. eisi de kai diabathrai pros tas diodous. hoi 106
men gar meteoroi ten hodeian, hoi d' hup' autas poiountai, kai malista
diestekotes tes hodeias, dia tous en tais hagneiais ontas, hopos medenos
thinganosin hon ou deon estin. Ouk alogos de ten polin 107 10 summetria kathekouse kateskeuasan hoi protoi, sophos de ^§epinoe- § P
santes. tes gar choras polles ouses kai kales, kai tinon ^§men § H
pedinon, ton kata ten Samareitin legomenen, kai ton sunaptonton te ton Idoumaion chora, tinon de oreinon, ton sunaptonton te ton Ioudaion chora, chre pros ten georgian kai ten epime- 15 leian tes ges ginesthai sunechos, hina kai dia touto houtoi ten eu-
karpian echosin; hou kai ginomenou georgeitai panta meta dapsileias
polles en pase proeiremene chora. ton de poleon hosai 108 megethos echousi kai ten akolouthon eudaimonian, tautais sum- bebeken euandrein, ameleisthai de tes choras, panton epi to kata 20 psuchen hilarousthai neneukoton, kai te kataskeue pantas anthropous
epi tas hedonas eukataphorous einai. touto de egineto peri ten 109
Alexandreian huperballousan pasas to megethei kai eudaimonia tas poleis. hoi gar apo tes choras eis auten apoxenoumenoi kata- menontes eph' hikanon eis elattosin egon ta tes ergasias. hothen ho 110
25 basileus, hina me katamenosi, prosetaxe me pleon eikosin hemeron

parepidemein; kai tois epi ton chreion homoios di engrapton diastolas edoken, ean anankaion e katakalesai, diakrinein en hemerais pente. pro pollou de poioumenos kai chrematistas kai 111

1 chuma] schema B 2 ontos] entos Z 4 eithismenos conj Redpath HKAGIBP
(usitato more theatri) ethismenon KGIT^* vidZ eithismenon cett 5 exodous B TZ
8 diestekotas KGITZ (-kuias edd) tes] tas K medeni BZ 11 pedinon
men P 12 legomenon codd omn 13, 14 ton -- georgian] to pros te
georgia B ton pr. ten georgian cett verba ex conj addidi 15 om kai P 16 panta meta Mend.] men panta codd 19 euandrein] eu

(sequente lacuna) B 20 kai] kai to vel dia to conj Schmidt

22 uperballousa HA*GIT*Z 23 epixenoumenoi BP

tous touton huperetas epetaxe kata nomous, hopos me porismon lambanontes hoi georgoi kai prostatai tes poleos elattosi ta tamieia, lego de ta tes georgias prosphora. Parexebemen 112 de tauta dia to kalos hemin ton Eleazaron hupodedeichenai ta 5 proeiremena. megale gar est?n he ton georgoumenon philoponia. kai gar elaikois plethesi sundendros esti kai sitikois karpois auton he chora kai ospriois, eti de ampelo kai meliti pollo. ta men ton allon akrodruon kai phoini?kon oud' arithmeitai par autois. ktene te polla pammige, kai dapsiles he touton nome; dio kalos 113
10 eblepsan, hoti poluanthropias hoi topoi prosdeontai, kai ten kata-
skeuen tes poleos kai ton komon ethento kata logon. polu de 114 plethos kai ton aromaton kai lithon polutelon kai chrusou para- komizetai dia ton Arabon eis ton topon. ergasimos gar kai pros ten emporian esti kateskeuasmene he chora, kai polutechnos he polis,

15 ou spanizei de ouden ton diakomizomenon dia tes thalasses. echei 115
gar kai limenas eukairous choregountas, ton te kata ten Askalona kai Ioppen kai Gazan, homoios de kai Ptolemaida ten hupo tou basileos ektismenen. mese de keitai pros tous proeiremenous topous, ouk apechousa touton polu. echei de panta dapsile kathugros

20 ousa pantothen he chora kai megalen asphaleian echousa. perirrei 116
d' auten ho legomenos Iordanes potamos aeirrous. tes de choras ouk elatton hexakischilion muriadon arouron kata to archaion ouses (metepeita de hoi geitniontes epebesan autes) hexekonta muriades andron enkleroi katheistekeisan hekatontarouroi. pleroumenos de 25 ho potamos, kathos ho Neilos, en tais pros ton therismon hemerais,
pollen ardeuei tes ges; hos eis heteron potamon ekballei to rheuma 117
kata ten Ptolemaion choran, houtos de exeisin eis thalassan.

23 exek. mur. cf Ex 39^3 LXX. (12^37 Num 11^21) 25 cf Jos 3^15

6 e laikois (sic) H en laik. GIT eulaik. B en elaik. KAPZ 7 om HKAGIBP
athton BPTZ 9 te] ta HAGIZ 10 prosdeontai BPTZ] deontai cett TZ
14 estthb g ch. katesk. (katask. T*) BPTZ polis] + estin P 16 ton B]
ton cett ta edd 17 om tou P 18 ektismenen] kateskeuasmenen P
eirem. BT 19 kathugratos GIPZ pr kai P 21 verba inserui

23 upebesan P (cod Mon) apeb. edd pr muriadon T
24 ekatontarourois codd txt ex papyris corr Mahaffy 26 polun B

emballei GBPZ 27 -- 2 p 540 outos de -- Az. choran om A

alloi de cheimarroi legomenoi katiasi, perilambanontes ta pros ten Gazan mere kai ten Azotion choran. periechetai de asphaleiais 118
autophuesi, duseisbolos ousa kai plethesin apragmateutos, dia to stenas einai tas parodous, kremnon parakeimenon kai pharangon 5 batheon, eti de tracheias ouses pases tes periechouses pasan ten

choran oreines. Elegeto de kai ek ton parakeimenon oreon 119
tes Arabias metalla chalkou kai siderou sunistasthai prote- ron. ekleleiptai de tauta, kath' hon epekratxsan Persai chronon, ton tote prostatounton poiesamenon diabolen, hos achrestos he 10 katergasia ginetai kai poludapanos, hopos me dia ten metal- 120
leian ton eiremenon sumbe kai ten choran kataphtheiresthai, kai schedon dia ten ekeinon dunasteian allotriothenai, pareuresin labonton eis tous topous eisodou, dia to ten diabolen gegonenai tauten.

15

Hoson oun kai peri touton edei, kephalaiodos sesemanka soi,

o Philokrates adelphe; ta de tes hermeneias hepomenos delosomen. Epilexas gar tous aristous andras kai paideia diapherontas, hate de 121
goneon teteuchotas endoxon, hoitines ou monon ten ton Ioudaikon grammaton hexin periepoiesan hautois, alla kai tes ton Hellenikon 20 ephrontisan ou parergos kataskeues; dio kai pros tas presbeias 122
euthetoi kathestekeisan, kai tout' epeteloun hote deoi, kai pros tas

homilias kai tas eperoteseis tas dia tou nomou megalen euphuian eichon, to meson ezelokotes katastema (touto gar kalliston estin), apotetheimenoi to trachu kai barbaron tes dianoias, homoios de kai 25 to katoiesthai kai nomizein huperphronein heterous huperbebekotes, ten
d' homilian kai to sunakouein kai pros hekaston apokrinesthai deontos

paradedegmenoi, kai pantes tauta sunterountes kai mallon en toutois boulomenoi huperpherein heteros heterou, kai tou kathegoumenou

2 asphales HKAGI asphalos BPTZ txt ex conj Schmidt 5 bracheias HKAGIBP
I 7 metala GP meta I 8 Persai] pr oi I 11 proeiremenon G TZ
15 om kephal. P sesemakamen Z 16 delosomen GIPZ 17 gar] oun
HKA 18 teteuchotos P^vid 19 eautois BT 21 apeteloun B

22 dia] ek B 27 paradedegmenoi BPTZ] paradedeigmenoi cett 28 thpopherein KA eterou] etero PT*^vid

pantes axioi kai tes peri auton aretes. noesai d' en, hos egapesan 123
ton Eleazaron dusapospastos echontes, kai ekeinos autous; choris kai tou pros ton basilea gegraphenai peri tes apokatastaseos auton polla parekalese ton Andrean poiesai, sunantilambanesthai 5 parakalon, kath' ho an dunometha. kai hemon epangellomenon eu phron- 124
tisein peri touton, ephe kai lian diagonian; eidenai gar, hoti philagathos on ho basileus panton megiston hegeitai to metapem- pesthai, kath' hon an topon onomasthe tis anthropos diapheron agoge kai phronesei par heterous. meteilepha gar kalos auton legein, hoti 125
10 peri heauton echon andras dikaious kai sophronas ten megisten an

phulaken tes basileias hexein, sumbouleuonton parresia pro to sumpheron too philon; ho de sunesti tois apostellomenois hup' autou. kai di horkon epistouto, me proiesthai tous anthropous, ei 126
tis hetera chreia pros ta kat' idian auto katepeigoi, pros de ten 15 koinen pasi tois politais epanorthosin exapostellein autous. to 127
gar kalos zen en to ta nomima sunterein einai; touto de epite- leisthai dia tes akroaseos pollo mallon e dia tes anagnoseos. protithemenos oun tauta kai ta toutois paraplesia phaneros en ten diathesin, hos en pros autpus.

20

^§ Axion de epimnesthenai dia bracheon ton hupodeichthenton hup' 128 § Eus
autou pros ta di hemon epizetethenta. nomizo gar tous pollous periergian echein tina ton en te nomothesia peri te ton broton kai poton kai ton nomizomenon akatharton einai knodalon. tunthanomenon 129

20 ff Lev 11. Deut.14^3 -- 19

2 dusaposp.] + autou B ekeinos] + delonoti egapesen B autous] HKAGIBP
+ os B autos sine puncto sequente Wend. 3 om kai P gegraptai I 4 ton TZ Eus
andra B 5 eu phront. Wend] aphrontisein codd 6 toutou P 7 philanos BT 9 auton kalos BTZ 10 athton BT echon] + o Ptolemaios
B 11 exei B 12 suneste Z 14 om idian B (in fin lin fort evanuit) auton
BT 18 phaneros P 20 dia bracheon ap Eus conj Vigerus] bracheon codd et
Eus (bis scr Eusº) epideichthenton Eus^i 21 pros emon epizetethenta
HKA pros di emon epizet. GIZ* pros de emon epizetethenton BPTZ^corr txt Eus nomizein gar tois pollois Ar codd (B excepto) Eus

txt B 22 tina echein BPT peri] pr lego de Eus ton 2º] om Eus

bromaton GIBPTZ txt cett Eus 23 om kai BPTZ

gar hemon, dia ti, mias kataboles ouses, ta men akatharta nomizetai pros brosin, ta de kai pros ten haphen (deisidaimonos gar ta pleista ten nomothesian echein, e de toutois panu deisidaimonos) pros tauta houtos enerxato Theoreis ephe, tas anastrophas 130
5 kai tas homilias, hoion energazontai pragma, dioti kakois homilesantes
diastrophas epilambanousin anthropoi, kai talaiporoi di holou tou zen eisin; ean de sophois kai phronimois suzosin, ex agnoias epanor-
thoseos eis ton bion etuchon. diasteilamenos oun ta tes eusebeias 131
kai dikaiosunes proton ho nomothetes hemon, kai didaxas hekasta peri

10 touton, ouk apagoreutikos monon all' endeiktikos, kai tas blabas

prodelous kai tas hupo tou theou ginomenas epipompas tois aitiois -- proupedeixe gar panton proton, hoti monos ho theos esti, kai dia 132
panton he dunamis autou phanera ginetai, pepleromenou pantos topou tes dunasteias, kai outhen auton lanthanei ton epi ges gino- 15 menon hup' anthropon kruphios, all' hosa poiei tis auto phabera

kathesteke, kai ta mellonta ginesthai -- taut' oun exergazomenos 133
akribos kai prodela theis edeixen hoti, kan ennoethe tis kakian epitelein, ouk an lathoi, me hoti kai praxas, dia pases tes nomo- thesias to tou theou dunaton endeiknumenos. poiesamenos oun ten 134
20 katarchen tauten, kai deixas hoti pantes hoi loipoi par hemas anthropoi pollous theous einai nomizousin, autoi dunamikoteroi pollo kathestotes hon sebontai mataios -- agalmata gar poiesantes 135
ek lithon kai xulon, eikonas phasin einai ton exeuronton ti pros to zen autois chresimon, hois proskunousi, para podas echontes ten anai-

25 sthesian. ei ti gar kat' ekeino tis theos eie kata ten exeupesin, 136

3 tes nomothesias B panu] pasi B palin panu HKA palin cett Eus HKAGIBP
5 ergazontai AIBP Eus^codd det 6 dia tou zen Eus^i di olou ten zoen Eusº TZ Eus
8 enetuchon BT oun Eus] de esti B om cett 9 proton o nom. Eus.] o
protonomothetes Ar codd 10 endikos Ar codd txt Eus 11 prodelos I
? prodelosas upo] epi P Eus^codd om tou P Eus genom. P Eus^codd (gign.
Eus^i) 12 proton panton Eus P om o BPTZ e dun. aut. dia pant.

Eusº 13 dunamis] + estin GIZ pantos] pr tou B 14 ouden B ton
epiginomenon (-nom. Z) PT*Z (ges suprascr T^1) 15 up] upo ton B

krupheos GI kruphaios Eus^i 16 ergazomenos B exergasamenos Eusº

17 prodelotheis HKA 18 lanthanoi B lathe P dia pases] di oles Eus^i ex oles Eusº 22 pollo Eus P] pollon Ar codd cett 23 kai] e Eus
25 ei ti HKAG^vid I] eite Eus theos eie ex conj] theie codd Eus theotheie
conj Wend.

pantelos anoeton; ton gar en te ktisei labontes tina sunethekan kai prosupedeixan euchresta, ten kataskeuen auton ou poiesantes autoi; dio kenon kai mataion tous homoious apotheoun. kai gar eti 137
kai nun heurematikoteroi kai polumathesteroi ton anthropon ton prin 5 eisi polloi, kai ouk an phthanoien autous proskunoutes. kai nomi-
zousin hou tauta diaplasantes kai muthopoiesantes ton Hellenon hoi sophotatoi kathestanai. ton gar allon polumataion ti dei kai 138
legein, Aiguption te kai ton paraplesion, hoitines epi theria kai ton herpeton ta pleista kai knodalon ten apereisin pepoientai, 10 kai tauta proskunousi, kai thuousi toutois kai zosi kai teleu- tesasi; -- suntheoresas oun hekasta sophos on ho nomothetes, 139
hupo theou kateskeuasmenos eis epignosin ton hapanton, periephraxen hemas adiakopois charaxi kai siderois teichesin, hopos metheni ton allon ethnon epimisgometha kata meden, hagnoi kathestotes kata soma 15 kai kata psuchen, apolelumenoi mataion doxon, ton monon theon kai

dunaton sebomenoi par holen ten pasan ktisin. hothen hoi Aiguption 140
kathegemones hiereis, enkekuphotes eis polla kai meteschekotes pragmaton, anthropous theou prosonomazousin hemas; ho tois loipois

ou prosestin, ei me tis sebetai ton kata aletheian theon, all' eisin

20 anthropoi broton kai poton kai skepes; he gar pasa diathesis 141
auton epi tauta katapheugei. tois de par hemon en oudeni tauta le-

logistai, peri de tes tou theou dunasteias di holou tou zen he skepsis
autois estin. hopos oun metheni sunalisgoumenoi med' homiloun- 142
tes phaulois diastrophas lambanomen, pantothen hemas periephraxen 25 hagneiais kai dia broton; kai poton kai haphon kai akoes kai horaseos

1 anoeton Eus] anoetoi codd 2 euchrestotaten (+ ten Eusº) kat. Eus HKAGIBP
3 om autoi P 4 eurem. AB euretikoteroi Eus 5 phthanoien Eus] TZ Eus
phthaseian B (-soian T) phthanoisan cett 7 ton] + men Eus dei] de HAGI
9 knod.] pr epi Eus^i aper eisi PT*Z 11 oun] toigaroun Eus^i om
ekasta P o nom. upo th. soph. on P 12 kateskeuasmena H (a 3º sup lin)
Eus^codd det 13 medeni Eus Z methen HKAGI 14 kai soma kai psuchen
Eusº 15 apolelumenoi Eus P] -menon cett 16 pasan ten kt. P Aiguption oi Eus 18 eis pragmata I 19 tis] ti HA (s postea suprascr
H*^vidA*^vid) KGI 21 emin BTZ Eusº 22 om de HAGI om tes tou Eus^i 23 auton B* oun Eus] te en B en cett medeni BP Eus sunalisgom. T Eus ex quo summisgom. Wend. 24 phaulo Eusº gamois P

lambanoimen Eus periephraxan Eusº 25 aphes Eusº

nomikos. to gar katholou panta pros ton phusikon logon homoia 143
kathesteken, hupo mias dunameos oikonomoumena, kai kath' hen hekaston

echei logon bathun, aph' hon apechometha kata ten chresin, kai hois sunchrometha. charin de hupodeigmatos hen e deuteron epidramon soi

5 semano. Me gar eis ton katapeptokota logon elthes, hoti 144 kai e ton toiouton charin periergian poioumenos enomothetei tauta Mouses; alla pros hagnen episkepsin kai tropon exartismon dikaiosunes heneken semnos panta anatetaktai. ton gar ptenon, 145
hois chrometha, panta hemera kathesteke kai diapherei katharioteti, 10 purois kai ospriois chromena pros ten trophen, hoion peristerai

trugones perdikes eti de chenes kai ta alla hosa toiauta. peri hon de apegoreutai ptenon, heureseis agria te kai sarkophaga 146
kai katadunasteuonta te peri heauta dunamei ta loipa, kai ten trophen echonta dapanesin ton proeiremenon hemeron meta adikias; 15 ou monon de tauta, alla kai tous arnas kai eriphous anarpazousi,

kai tous anthropous de adikousi nekrous te kai zontas. parasemon 147
oun etheto dia touton, prosonomasas, hoti deon esti kata psuchen, hois he nomothesia diatetaktai, dikaiosune sunchresthai kai

medena katadunasteuein, pepoithotas ischui te kath' heautous, mede 20 aphaireisthai meden, all' ek dikaiou ta tou biou kubernan, hos ta

ton proeiremenon ptenon hemera zoa ta phuomena too osprion epi ges dapana, kai ou katadunasteuei pros ten epanairesin ton sug- genikon. dia ton toiouton oun paradedoken ho nomothetes semeiou- 148

5 f Lev 11^29 11 Lev 11^22 17 Deut 14^18

1 nomikes G Eusº -kois P to] to T Eus^i 2 dunameos] + oikonomikos HKAGIBP
P ekasta Eusº 3 logon echei BT apeschometha KAI 5 eiselthes TZ Eus
Eus^i (elthesº) 6 periergias Eus periergasian Z 7 Moses AP Eus

tropon] + exaireton Eusº 8 panta] tauta BPTZ peteinon Eus 9 kathesteke kai Eus] kathesteken a B kathesteke cett katharoteti HKBPTZ 10 chrometha K ] om ten K Eusº 11 attagoi Eus^i om eti K
12 peteinon Eus 13 peri] par K auta Eus eauton GI ta polla Z*

(ta l. Z^corr) ton loipon B 14 dapanesin] pr ten Eus 15 arpazousi Eus
17 deon] de Eus^i 19 medeni IB medenos T pepoithotas Eus] -thosin B
-thotes (-thot. P) cett te eauton Eusº 20 methen Eusº ek dikaiotatou
biou Eus diakubernan Eusº 21 zoa emera B 22 epanairesin] + oute
ton upobebekoton oute Eus^i (om 20 os ta -- 22 sungen. Eusº) 23 ton

toiout.] touton Eusº paredoken Eus P omoiousthai BT

sthai tois sunetois, einai dikaious te kai meden epitelein bia, mede

te peri heautous ischui pepoithotas heterous katadunasteuein. hopou 149
gar oud' hapsasthai katheke ton proeiremenon dia ten peri hekasta dia-
thesin, pos ou phulakteon pantapasi tous tropous eis touto katakla- 5 sthenai; panta oun ta tes sunchoreseos hemin epi touton kai ton 150
ktenon tropologon ektetheitai. to gar kai diastellein semeion esti tou diastellein hekasta ton praxeon
epi to kalos echon; he gar ischus ton holon somaton met' energeias 151
apereisin epi tous omous echei kai ta skele. meta diastoles oun 10 hapanta epitelein pros dikaiosunen anankazei to semeiousthai dia

touton; eti de kai dioti para pantas anthropous diestalmetha. hoi 152
gar pleiones ton loipon anthropon heautous molunousin epimisgo- menoi, suntelountes megalen adikian, kai chorai kai poleis holai semnunontai epi toutois. ou monon gar proagousi tous arsenas, 15 alla kai tekousas eti de thugateras molunousin. hemeis de apo touton diestalmetha. peri hon de estin ho proeiremenos tes dia- 153
stoles tropos, peri touton einai kai ton tes mnemes kecharakte- r iken. gar kai saphos
tois noousin ektithetai to tes mnemes. he gar anamerukesis outhen 154
20 heteron, alla tes zoes kai sustaseos epimnesis. to gar zen dia

6 Lev 11^3 ff (Deut 14^6 ff) 18 Lev 11^3 ff

1 om te P Eusº^vid 2 autous Eus eteron BT 4 ou] oun KAIG^txt HKAGIBP
(corr G^mg) 5 panta oun Eus] panton (+ de B) Ar codd ta Eus] om Ar TZ Eus
codd tes sunch. Eus^i Ar codd] ta sunchorethenta Eusº emin] om Eusº
emon eneka B txt Eus^i Ar cett 6 ektetheitai Eus^i] exetheto B ektheoitai (-te
GI) Ar codd cett ektetheike Eusº dichelizein K 7 oplas B semeia B
ekasten P 10 to semeiousthai HKAGIZ (to sem. kai Eus^i) to omoiousthai
T (to om. B) to sem. Eusº, pro apanta 10 -- molunousin 12 exhibens bioskomen; to semeiousthai oti para pantas anthropous diastellometha; oi gar alloi molunousin eautous. Fortasse legendum

o semeioutai 12 anthropon] om Eus 13 olai] osai B 14 epi tout. semn.
Eusº proagousi conj Schmidt} prosagousi codd et Eus qui legit pros

arsenas (arr.º) prosagousin 15 de] + kai HKA Eusº 16 estalmetha

BPTZ on] on BPT 17 tropos BPT Eus] topos cett touton BPT kai t. t. mn.
einai Eusº to ten mnemen P kecharakterikenai (-tekenai Z) codd Ar txt
Eus 18 panta] eipas Eus^i 19 ektithetai Eus] ektithemai (ektithemi P)
Ar codd ouden B 20 all e Eusº sustaseos] pr tes B upomnesis esti
Eus

tes trophes sunestanai nomizei. dio parakeleuetai kai dia tes 155
graphes ho legon houtos;
. katanooumena gar kai
phainetai; proton men he sumpethis tou somatos kai he 5 tes trophes dioikesis kai he peri hekaston melos diastole; pollo 156
de mallon he ton aistheseon diakosmesis, dianoias energema kai kinesis aoratos, he te oxutes tou pros hekaston ti prassein kai technon heuresis aperaston periechei tropon. dio parakeleuetai 157
mneian echein, hos suntereitai ta proeiremena theia dunamei sun 10 kataskeue. panta gar chronon kai topon horike pros to dia pantos mnemoneuein tou kratountos theou kai sunterountos. kai 158
gar epi ton broton kai poton aparxamenous eutheos tote sug- chresthai keleuei. kai men kai ek ton peribolaion parasemon hemin mneias dedoken, hosautos de kai kai thuron 15 prostetache men hemin tithenai ta logia, pros to mneian einai theou;
kai de diarreden to semeion keleuei , 159 saphos apodeiknus hoti pasan energeian meta dikaiosunes epitelein dei, mnemen echontas tes heauton kataskeues, epi pasi de ton peri theou phobon. keluei de 160
20 meletan tas tou theou kataskeuas, ou nonon logo, alla dialepsei

2 ff Deut 7^18; 10^21 14 ff Deut 6^7 ff

1 om kai Eus 2 om o Eus kthriou] + tou theou Eus 3 kai meg. HKAGIBP
(+ kai thaumasta P) kai end.] kai endoxa kai megala Eus^i endoxa Eusº TZ Eus
4 prota Eusº e sump. e tou s. Eus^i n tou s. sump. Eusº kai 2º] om
BPTZ 5 meros Eusº 6 e ton BP] e tes ton cett Eus^i 8 eperaston
periechei K Eus aperanton parechei BPTZ txt HAGI 9 ta proeir.] om BT +
sunechomena Eus^i theias dunameos P sun kataskeue K] sunkataskeue

(kai sunk. BT^1A^corr) codd cett Eus^i (om Eusº) 10 popon kai chronon Eus^i
chronon kai tropon P 11 kai sunterountos] sunterountas kai tas archas kai mesotetas kai teleutas Eus^i (om kai sunter. -- keleuei 13 Eusº) 12 poton] pr ton GI aparx.] arxamenous I arpazomenous K om BT sunchresthai Eus] sunchoresai Ar codd 14 epi] pr epi ton

poleon kai oikeseon dia to skepazesthai kai Eus 15 prostetache men] prostetachen Eus 16 to sem. diarr. P perieilephthai PZ peri . . . ephthai (ras 3 litt) T 18 tes eauton kataskeues Eus] autes B tois P kai tois Z tes codd cett (cum seqq conj) tes emon

sustaseos edd pr om de Z peri] tou P Eusº 19 dianistamenous] 20 + kai poreuomenous Eus logo monon Eus alla] + kai KP Eus

theorountas ten kinesin kai hupolepsin heauton, hotan eis hupnon erchontai, kai ten egersin, hos theia tis esti kai akataleptos touton

he metathesis. Dedeiktai de soi kai to perisson tes logias tes 161
kata ten diastolen kai mneian, hos exethemetha ten dichelian kai ton

5 merukismon. ou gar eike kai kata to empeson eis psuchen nenomo-

thetetai, pros d' aletheian kai semeiosin orthou logou. diataxas 162
gar epi broton kai poton kai ton kata tas haphas hekasta, keleuei methen eike mete prassein mete akouein, mete te tou logou dunasteia sunchromenous epi ten adikian trepesthai. kai epi ton 163
10 knodalon de tauton estin heurein. kakopoietikos gar ho tropos esti kai kai kai ton toutois homoion, hosa diegoreutai. panta gar lumainontai kai kakopoiousi mues, ou monon pros ten 164 heauton trophen, alla kai eis to pantelos achreston ginesthai an- thropo, ho ti an de pot' oun epibaletai kakopoiein. to te tes gales 165
15 genos idiazon esti; choris gar tou proeiremenou echei lumantikon kata-
stema; dia gar ton oton sullambanei, teknopoiei de to stomati. kai dia touto ho toioutos tropos ton anthropon akathartos estin; hosa gar di akoes labontes, tauta to logo somatopoiesantes, kakois heterous enekulisan, akatharsian ou ten tuchousan epetelesan,

20 mianthentes autoi pantapasi to tes asebeias molusmo. kalos de poion ho basileus humon tous toioutous anairei, kathos metalamba- nomen. -- Ego d' eipa Tous emphanistas oiomai se legein; kai gar 167
aikiais kai thanatois epalgesin autous periballei sunechos. -- Ho de Toutous gar kai lego; he gar epagrupnesis anthropon apoleia

11 Lev 11^29

1 ta kinemata Eusº upolepsin] pr ten Eus 2 erchontai GIZ 2 f. e HKAGIBP
touton metathesis Eus 3 eulogias fort recte A alogias P 4 exethesthai TZ Eus
Eus^i om ton Eus^i 5 kai Eus] om Ar codd 7 kai poton GIPZ Eus^i]
om Ar codd cett Eusº 8 te Eus] om Ar codd 9 chromenous I 10 ff. estin
o tropos Eusº 12 lumainetai B kai kakop. -- trophen alla (13) om BPTZ 13 eis to Eus^i] om Ar Eus^codd cett ginetai BPZ 14 epiballetai
Eusº 17 touto] tout oun Eus^io tois anthropois Eus^i 19 eterois T
akatharsian] + te Eus apetelesan B* Eus^i 21 emon T Eus^io anairein GI 23 epalgesi (om autous) K karaballei Eus^i (perib. Eusº)
24 toutous -- epagrupnesis] toutois gar epagr. Eus^i epagrup. gar Eusº

eis anthropon apoleian Eus txt (cf Diod 14.68 epegrupnekos te touton

apoleia) ex Ar codd (apoleia)

anosios. ho de nomos hemon keleuei mete logo mete ergo medena 168
kakopoiein. kai peri touton oun, hoson epi brachu diexelthon,

prosupodeixas soi dioti panta kekanonistai pros dikaiosunen, kai ouden eike katatetaktai dia tes graphes oude muthodos, all' 5 hina di holou tou zen kai en tais praxesin askomen dikaiosunen pros pantas anthropous, memnemenoi tou dunasteuontos theou. peri 169
broton oun kai ton akatharton herpeton kai knodalon kai pas logos anateinei pros dikaiosunen kai ten ton anthropon sunana- strophen dikaian. Emoi men oun kalos enomize peri 170 10 hekaston apologeisthai; kai gar epi ton prospheromenon elege

moschon te kai krion kai chimaron, hoti dei tauta ek boukolion kai poimnion lambanontas hemera thusiazein, kai methen agrion, hopos hoi

prospherontes tas thusias methen huperephanon heautois sunistorosi, semeiosei kechremenoi tou diataxantos. tes gar heautou psuches 15 tou pantos tropou ten prosphoran poieitai ho ten thusian prosagon.
kai peri touton oun nomizo ta tes homilias axia logou kathestanai; 171
dio ten semnoteta kai phusiken dianoian tou nomou proegmai dia- saphesai soi, Philokrates, di hen echeis philomatheian.^¶ ¶ Eus

^§ Ho de Eleazaros poiesamenos thusian kai tous andras epilexas 172 § Jos
20 kai polla dora to basilei kataskeuasas proepempsen hemas meta asphaleias polles. hos de paregenethemen eis Alexandreian, pros- 173

1 anosion Eusº logo] nomo BTZ 1 f. kakopoiein medena Eus HKAGIBP
2 oun] de P oson -- diexelthon] diexelthon brachu Eusº diexelthein Ar codd TZ Eus Jos
(-elthe P) Eus^i 3 prosupodeixanta Ar codd Eus^i deiknuon Eusº dioti]
oti Eusº 4 muthodos B Eus] thumodos codd cett all ina] alla H 6 memnemenous BPTZ 7 oun] on P kai 3º] o Eus 8 anastrophen P

9 ? enomizeto 10 upologeisthai G apolelogesthai Eus epi Ar codd Eus^i]
kai peri Eusº 11 om te Eus^i dei Eus] aei Ar codd 12 lambanontes
omissis emera -- prospherontes (13) BPTZ thusiazein] kataskeuazein Eus
13 sunistorousi P 14 kechremenoi Eus] kechremenou Ar codd 16 kai
peri -- semnoteta (17)] om K axiologou kath. HAGTZ aziologos kath. P axia kathestanai logou Eusº 17 dio] dia Eus kai phus. dian. om Eus. nomou] + en Eus 18 om soi BPTZ Eusº Philokrates BT Eus]
Philokrate codd cett 20 paraskeuasas P 21 Alexand.] + kai P prosangellei G (-elei I -engelei ATZ) txt HKP (B prosengelle)

engele to basilei peri tes aphixeos hemon. pareimenoi d' eis ten aulen Andreas te kai ego, philophronos hespasametha ton ba- silea kai tas epistolas apodedokamen tas para tou Eleazarou. peri pollou de poioumenos tois apestalmenois andrasin entuchein, 174
5 ekeleuse tous loipous pantas apolusai tous epi ton chreion, kalein de tous anthropoths. hou pasi paradoxou phanentos -- dia to 175
kata ethos einai, pemptaious eis prosopon erchesthai basilei tous peri chresimon aphiknoumenous, tous de para basileon e poleon en huperochais molis en triakonta eis ten aulen pariesthai -- tous de 10 hekontas times kataxion meizonos, kai ten huperochen krinon tou pempsantos, apolusas ohus enomize perissous, hupemene peripaton, heos an paraginomenous aspasetai. parelthonton de sun tois 176 apestalmenois dorois kai tais diaphorois diphtherais, en hais he nomothesia gegrammene chrusographia tois Ioudaikois grammasi, thau- 15 masios eirgasmenou tou humenos , kai tes pros allela sumboles

anepaisthetou kateskeuasmenes, hos eiden ho basileus tous andras, eperota peri ton biblion. hos de apekalupsan ta ton eneilematon 177
kai tous humenas aneilizan, polun epistas chronon kai proskunesas schedon heptakis eipen Eucharisto men, andres, humin, to d' apostei-

20 lanti mallon, megiston de to theo, houtinos esti ta logia tauta. homothumadon de panton eiponton hupo mian phonen, ton 178
te paragegonoton kai ton sumparonton, Eu basileu, proechthe dakrusai te chara pepleromenos. he gar tes psuches entasis kai to

1 pareimen d HGIZ paremen d KAPT os de paremen B txt ex conj HKAGIBP
Schmidt 3 epidedokamen BZ Fort leg apedok. (apedosan Jos) tas 2º TZ Jos
GIP] om cett 4 peri] pr kai PTZ poioumenos] + o basileus BP 5 apantas
P 7 kata ethnos HKAGIPT kata ethnous Z apo ethnous B txt ex Jos (para to ethos) 8 peri] + ti B chresimon] fort chrematismon om en HP
9 uperoches P triakonta] l emerais B 10 tou] tous K 11 upemeine B
txt cett cum Jos^vid (periemenen) 12 paragenomenous BT 14 om tois Z
15 ergasamenou K (eirg. I) eirgasmenes BT^corr (-ou T*) ergasmenes P tes
umenou HK^corrGIBPT^corr tou umenou A tes] tois P sumplokes Z 16 anepaisthetos BT^corr kateskeuasmene HKAGI 17 eperota GIB*P

eneilematon Jos] aneilematon (-lemm. GIPTZ) Ar codd 20 outinos BT]

tinos cett (ot Jos) 21 eiponton de pant. om. K 23 tes charas BT

entasis PZ] ekstasis B enstasis cett

tes times huperteinon dakruein anankazei kata tas epituchias. keleusas de eis taxin apodounai ta teuche, to tenikauta aspasa- 179
menos tous andras eipe Dikaion en, theosebeis andres, hon charin humas
metepempsamen, ekeinois proton sebasmon apodounai, meta tauta 5 ten dexian humin proteinai; dio pepoieka touto proton. megalen 180
de tetheimai ten hemeran tauten, en he paragegonate, kai kat' eniauton
episemos estai panta ton tes zoes hemon chronon; suntetuche gar kai ta kata ten niken hemin prospeptokenai tes pros Antigonon naumachias. dio kai deipnesai semeron meth' humon boulesomai.10 panta d' humin eipe, parestai kathekontos, hois sunchresesthe, 181
kamoi meth' humon. ton de asmenisanton ekeleuse katalu- mata dothenai ta kallista plesion tes akras autois, kai ta kata to sumposion hetoimazein.

Ho de archedeatros Nikanor Dorotheon proskalesamenos, hos 182
15 en epi touton apotetagmenos, ekeleuse ten hetoimasian eis hekaston
epitelein. en gar houto diatetagmenon hupo tou basileos, ha men eti

kai nun horas; hosai gar poleis eisin, ahi tois autois sunchrontai
pros ta pota kai brota kai stromnas, tosoutoi kai proestotes esan; kai kata tous ethismous houtos eskeuazeto, hotan paragenointo

20 pros tous basileis, hina kata methen duscherainontes hilaros diexa-
gosin; ho kai peri toutous egegonei. prosechestatos gar on 183
anthropos ho Dorotheos eiche ten ton toiouton prostasian. sune- strose de panta ta di autou cheirizomena, pros tas toiautas hupodochas
diamemerismena. dimere te epoiese ta ton klision, kathos prose-

1 times] psuches AZ uper tinon P 4 sebasmon -- proton (5)] om P^txt HKAGIBP
ins P^mg metadounai Z meta pr kai B 5 proteinai] prodounai B TZ Jos
6 tithemai B 8 ta] om PZ hab B^vidT*^sup lin cett 9 om kai B emon
BZ boulesomai P 10 panta d umin ex conj Mend.] panta dunamin HKAGI panta dunaimen P pasan dunamin BTZ parestanai BT sunchresesthe HKGI] sunchresesthe (-sesthai Z) cett 11 kame BT 12 ta 2º
om TZ 14 archedeatros (cf C. I. G.4678) conj Letronne (o epi tes ton
xenon apodoches tetagmenos Jos)] archietros codd os en] os (os P) on
codd 16 apotelein BT epitele P txt cett 17 ai tois autois] ais BT ois
cett txt ex Jos (osai tois autois chrontai) correxi (os. gar pol. ethesin
idiois Wend.) 18 brota kai pota K bromata BPTZ stromnas BT] stromnais cett tosoutais P tosouto Z 19 paragenontai BT 20 meden B 21 prosechestata et om gar on -- panta (23) A 21 f. on anthropos] anthr. on B on P 23 apodochas P 24 diamemetremena

BPTZ dimere BZT (sed ras I litt int e et r in T) Jos] dimetre P diamere cett

taxen ho basileus; gous gar hemiseis ekeleusen ana cheira kata- klinai, tous de loipous meta ten heautou klisian, ouden ellipon eis to timan tous andras. Hos de kateklithesan, ekeleuse to 184 Dorotheo tois ethismois hois chrontai pantes hoi paraginomenoi pros 5 auton apo tes Ioudaias, houtos epitelein. dio tous hierokerukas

kai thutas kai tous allous, hois ethos en tas kateuchas poieisthai, paretesato; ton de paragegonoton sun hemin Elissaion onta ton hiereon presbuteron parekalese poiesasthai kateuchen, hos axiologos stas eipe Pkgrosai se, basileu, panton ton agathon 185 10 hon ektisen ho pantokrator theos; kai doe soi taut' echein kai gunaiki
kai teknois kai tois homonoousi panta anekleipta ton tes zoes chronon. Eipontos de tauta toutou katerrage krotos meta krauges 186
kai charas euphrosunou pleiona chronon; kai to tenikauta pros to terpesthai dia ton hetoimasmenon etrapesan, ton leitourgion 15 hapason dia tes tou Dorotheou suntaxeos epiteloumenon; en hois kai
basilikoi paides esan, kai ton timomenon hupo tou basileos.^¶ ¶ Jos

Hote de kairon elaben ek diastematos, erotese ton echonta ten 187
proten anaklisin (esan gar kath' helikian ten anaptosin pepoie- menoi) Pos an ten basileian mechri telous aptaiston echon 20 diateloi; brachu de epischon eipen Houtos an malista dieuthunois, 188
mimoumenos to tou theou dia pantos epieikes. makrothumia gar chromenos, kai blimazon tous axious epieikestron, kathos eisin

1 ekeleusen] prosetaxen P ana cheira Jos] anarcha Ar codd 3 f. ton HKAGIBP
Dorotheon Jos 4 tous ethismous BT paragenomenoi BPTZ 6 ois] ous H TZ Jos
7 Elissaion Jos] Eleazaron codd 8 parekalese A Jos (-sen)] parekalesan cett poiesesthai P 9 eipe] ad hoc add G^txt I^mg euche B^mg basileus I 10 kai 2º] om A 11 zoes] + sou BPTZ
12 om toutou BTZ 18 gar] de K anapto A* (sin sup lin in H) 19 aptaiston m. telous I 19 f echo diateloi H*AGI echon diateloie H^corr
echo diatelein K diateloie echon BT txt Z 20 malista] kallista P dieuthuneis HK*A -nes P 22 blemazon codd (blezon suprascripto ma P). A* blemazon habuisse videtur, sed blem in etoim^vid
mutatum est. Hinc dokimazon F etoimazon L krimatazon D¹ (azon cum lacuna D*) 22 kathos] e kathos conj Schmidt

189 axioi, metatitheis ek tes kakias kai eis metanoian axeis. Epai- 189
nesas de ho basileus ton echomenon erota Pos an hekasta prattoi; ho de apekrithe To dikaion ei pros hapantas diateroi, heauto kalos ta hekasta praxei, dialambanon hoti pan ennoema saphes esti theo; 5 katarchen de theiou phobou lambanon en oudeni diapiptois. Kai 190
touton de eu mala paradexamenos heteron eperota Pos an homoious heauto echoi tous philous; kakeinos eipen Ei theoroiesan pollen se

pronoian poioumenon hon archeis ochlon; su de touto praxeis epi- blepon hos ho theos euergetei to ton anthropon genos, ho hugeian 10 autois kai trophen kai ta loipa kata kairon paraskeuazon hapanta. Sthnepimarturesas de touto ton echomenon herota 191
Pos an en tois chrematismois kai diakrisesin euphemias tunchanoi

kai hupo ton apotunchanonton; ho de eipen Ei pasin isos genoio to logo kai meden huperephanos mede te peri seauton ischui prassois 15 kata ton hamartanonton. touto de poieseis ten diataxin blepon 192
ten hupo tou theou; ta gar hiketeuomena sunteleisthai tois axiois,

tois de apotunchanousin e di oneiron e praxeon semainesthai to blaberon autois, ou kata tas hamartias oude kata ten megalo- sunen tes ischuos tuptontos autous, all' epieikeia chromenou tou 20 theou. Eu de kai touton katepainesas erota ton hexes Pos 193
an en tais polemikais chreiais aettetos eie ho de eipen Ei me pepoithos huparchoi tois ochlois mede tais dunamesin, alla ton theon

epikaloito dia panton, hina tas epibolas auto kateuthune dikaios diexagonti panta. Apodexamenos de kai touton ton heteron 194
25 erota Pos an phoberos eie toi echthrois; ho de eipen Ei te ton

hoplon kai dunameon paraskeue polle chromenos eideie tauta

1 metatitheis] + te B metatithes A* 2 ekasta kallista Wend. HKAGIB
3 pantas P diaterei BPTZ -roie A^corr eauto BPTZ (-to)] eauton cett PTZ
4 praxoi K 6 touto A eperota BT] eperota cett omoios B 7 eauto]
eautou H om Z 10 kataskeuazon P 12 diarisesin Z^txt diairesin Z^mg
tunchano codd corr Schmidt 13 isos BPT genoio -- seauton (14) om BPTZ 14 pratteis P prasois H* (s altera suprascr) K 18 kata 2º]

om codd 19 autois GI 21 tais BPTZ eien Z o BPTZK^corr to cett 22 uparchoi K] uparchois HAGI uparcheis BPTZ ochlois] oplois P
23 epikale B epiboulas I 25 te] to T 26 oplion P kai dunameon]
om Z kai dunamenon G eideie ex conj] eie ei de eie (oiei B) codd

onta kena epi pleiona chronon pros to sumperasma dran ti; kai gar ho theos didous anochas kai endeiknumenos ton tes dunasteias phobon enkataskeuazei pase dianoia. Kai touton de epai- 195 nesas eipe pros ton echomenon Ti kalliston auto pros to zen an 5 eie kakeinos ephe To ginoskein hoti theos dunasteuei ton hapanton,
kai epi ton kalliston praxeon ouk autoi kateuthunomen ta bouleu- thenta; theos de teleioi ta panton kai kathegeitai dunasteuon. Epi- 196
phonesas de kai touto kalos legein ton heteron herota Pos an akeraia sunteresas hapanta tois engonois ten auten paradidoi 10 diathesin epi telei; ^§ ho de eipen Euchomenos aei pros ton theon § C
agathas epinoias lambanein pros ta mellonta prassesthai, kai tois engonois parakeleuomenos me ekplettesthai te doxe mede to plouto; theon gar einai ton charizomenon tauta, kai ou di heautous

echein ten huperochen hapanton. Epimarturesas de toutois 197 15 tou meta tauta epunthaneto Pos an ta sumbainonta metrios pheroi; ekeinos de ephesen Ei prolepsin lambanois, hoti geonan hupo tou theou pantes anthropoi metaschein ton megiston kakon, hosautos de kai agathon, kai ouk estin anthropon onta touton amige genesthai; ho theos de ten eupsuchian didosin, hon hiketeuein anag-

20 kaion. Philophronetheis de kai touton kalos eipen hapantas 198
apophainesthai; eperotesas de eti hena katalexo to nun echon, hina

kai pros to terpesthai trapentes hedeos diexagomen. en de tais meta tauta hex hexes hemerais kai para ton loipon hexes mathesomai ti pleon. eit' eperota ton andra Ti peras andreias estin; ho 199
25 de eipen Ei to bouleuthen orthos en tais ton kindunon praxesin epiteloito kata prothesin. teleioutai de hupo tou theou panta soi kalos bouleuomeno, basileu, sumpherontos. ^§ Epiphonesanton 200 § Jos
de panton kai kroto semenamenon pros tous philosophous eipen ho basileus (ouk oligoi gar paresan toutois) Oiomai diapherein tous

2 ton] ta recte ut vid Wend. 8 om kai BPTZ touto Z 9 ekgooois HKAGIB
ABT 10 epi telei P] epitelein BZ^corr epitele T epiteloi cett CPTZ Jos
12 ekgonois AB*T 13 om ou B 14 apanton] pr ton H toutous I 16 pherei P lambaneis BT gegonasin BPT 18 agathon] pr ton BT 19 om de C 20 touto P 21 apokrinesthai B om de C 23 emeras

GI exes 2º] om BPTZ 24 eit eperota BCTZ (eita BC)] eit eperota cett 27 bouleuomeno BT] boulomeno cett 28 semanamenon CTZ 29 oligois Z

andras arete kai sunienai pleion, hoitines ek tou kairou toiautas eroteseis lambanontes, hos deon estin apokekrintai; pantes apo theou tou logou ten katarchen poioumenoi. Menedemos de ho 201 Eretrieus philosophos eipe Nai, basileu; pronoia gar to holon 5 dioikoumenon, kai hupeilephoton orthos touto, hoti theoktiston estin
anthropos, akolouthei pasan dunasteian kai logou kallonen apo theou katarchesthai. tou de basileos epineusantos ta peri touton 202
elexen,^§ etrapesan de pros euphrosunen. epilabouses de tes § Jos hesperas to sumposion eluthe.
10

Te de meta tauta palin kata ten auten diataxin ta tes 203
anaptoseos kai sumposias epeteleito. katho de enomizen ho basileus eukairon einai pros to punthanesthai ti ton andron, eperota tous hexes ton apokekrimenon te protera hemera. pros 204
ton hendekaton de erxato ten koinologian poieisthai; deka gar esan

15 hoi erotemenoi te protera. siges de genomenes epunthaneto Pos

an plousios diamenoi; brachu de epischon ho ten erotesin ekdecho- 205
menos eipen Ei meden anaxion tes arches mede aselges prassoi, mede dapane eis ta kena kai mataia sunteloi, tous de hupotetagme-

nous euergesia pros eunoian agoi gen heautou; kai gar ho theos pasin
20 aitios agathon estin, ho katakolouthein anankaion. Epai- 206
nesas de ho basileus touton heteron eperota Pos an ten aletheian diateroi; ho de pros touto apekrithe Ginoskon hoti megalen aischunen epipherei to pseudos pasin anthropois, pollo de mallon tois basileusin; exousian gar echontes ho boulontai prassein, tinos

25 heneken an pseusainto; proslambanein de dei touto se, basileu, dioti
philalethes ho theos estin. Apodexamenos de eu mala kai 207 touton epiblepsas eipen Ti esti sophias didache; ho de heteros

3 om tou B Menedimos BT Benedemos Z om de BT 8 de 1º B] de HKAGIB
ta cett pros euphros. -- te de (10)] om A 13 prote K pros ton endek. -- CPTZ Jos
protera (15) om B^txt ins B^mg 15 om oi KB protera] proterea A*

(-raia A^corr) + emera B^mg 16 diamelloi P 18 dapanen Mend. suntelei BCT suntele Z asuntelei P de Mend. (et sic L)] om codd cett
19 euergesia] + de B agei BT 21 eperota BT] eperota cett 22 diateroie BA^corr 23 epipherei KB epipheroi cett 24 exousian -- prassein] om C o] on B 25 an eneken Z proslambanein
BT] prolambanein cett se] soi A 26 om o theos P 27 post touton

fort epi ton met auton vel aliquid simile excidit

apephenato Kathos ou boulei seauto ta kaka pareinai, metochos de ton agathon huparchein hapanton, ei prassois touto pros tous hupote-

tagmenous kai tous hamartanontas, ei tous kalous kai agathous ton anthropon epieikesteron nouthetois; kai gar ho theos tous anthropous
5 hapantas epieikeia agei. Epainesas auton to met' auton 208 eipe Pos an philanthropos eie; kakeinos ephe Theoron hos en pallo chrono kai kakopatheiais megistais auxei te kai gennatai to ton anthropon genos; hothen oute eukopos dei kolazein, oute aikiais

periballein; ginoskon hoti to ton anthropon zen en odunais te kai 10 timoriais kathesteken. epinoon oun hekasta pros ton eleon trapese;
kai gar ho theos eleemon estin. Apodexamenos de touton 209 epunthaneto tou kata to hexes Tis anankaiotatos tropos basileias; To sunterein, eipen, hauton adorodoketon, kai nephein to pleion meros

tou biou, kai dikaiosunen protiman, kai tous toioutous philopoiei- 15 sthai; kai gar ho theos philodikaios estin. Episemenas kai 210
touton pros ton heteron eipe Ti to tes eusebeias esti katastema; ekeinos de ephe To dialambanein hoti panta dia pantos ho theos energei
kai ginoskei, kai outhen an lathoi adikon poiesas e kakon ergasa- menos anthropos; hos gar theos euergetei ton holon kosmon, houtos kai
20 su mimoumenos aproskopos an eies. Epiphonesas de touto 211
pros ton heteron eipe Tis horos tou basileuein estin; ho de ephe To

kalos archein heautou, kai me to plouto kai te doxe pheromenon huperephanon kai aschemon ti epithumesai, ei kalos logizoio. panta

gar soi parestin hos ouden. hotheos de aprosdees esti kai epieikes.

1 apephenato] eipe B apekrinato P boule HGCZ om ta BCTZ HKAGIB
2 prasseis KBCP 2 f amart. kai tous upotetag. P 3 om tous 1º B CPTZ
4 noutheteis KBPT 6 om an Z* in Z^corr 7 om te I 8 oute 1º]

oude Z aikiais (cf 3 Macc 6.26) BT] aitiais HKCPZ aitias GIA 9 ton anon HKB om te KB 11 de] + kai GI 12 om epunthaneto K^txt ins post exes K^mg to] ton K basileias] pr tes P 13 eauton P
14 philoponeisthai H 16 om ton BT om tes B katastema estin Z 17 om de K diapantos] + oti K energei kai ginoskei o ths P 19 theos]
pr o P om olon P 20 touton CPZ 22 eautou] + kai basileuein esti K
23 uperephanon] + ti BT*^? (ras 2 litt) om ti B epithumesai P] ennoesasthai
B epinoesaio Z epithumesaio cett 24 os ouden] osa deon conj Wend.

kai su kathoson anthropos ennoei, kai me pollon oregou, ton de hikanon pros to basileuein. Katepainesas de auton, eperota 212
ton heteron Pos an ta kallista dialogizoito; apekrithe de ekeinos Ei to dikaion epi pantos proballoi sunechos, kai nomizoi ten 5 adolian tou zen steresin einai; kai gar ho theos dia pantos tois

dikaiois agatha prosemainei megista. Touton de epainesas 213
eipe pros ton hexes Pos an en tois hupnois atarachos eie; ho de ephe
Dusapologeton herotekas pragma. sunanapherein gar ou dunametha en toutois tois kata ton hupnon heautous. alla periechometha alogisto

10 kata tade aisthesei. paschomen gar kata ten psuchen epi tois 214
hupopiptousin hos theoroumenois; alogistoumen de, kathoson hupolam-

banomen kai epi pelagos kai en ploiois e polein, e petasthai phero- menous kai diairein eis heterous topous, kai toiauta hetera, kai ho tauth'
hupolambanon me kathestanai. plen hoson emoige ephikton, houto 215
15 dieilepha; kata panta tropon se, basileu, kai ta legomena kai ta
prattomena pros eusebeian epanagein, hopos heauto sumostores. hoti
to kat' areten sunteron oute charizesthai proaire para logon, oude exousia chromenos to dikaion aireis. epi pleion gar, en hois hekastos 216
pragmasin egregoros ten diagogen poieitai, kai kath' hupnon en tois 20 autois he dianoia ten anastrophen echei, hos de panta dialogismon

kai praxin epi ta kallista trepomenen kateuthunei kai egregoros kai en hupno. dio kai peri se dia pantos estin eustatheia. Kat- 217
euphemesas de kai touton eipe pros ton heteron Epei su dekatos ten apokrisin echeis, hos an apophene, pros to deipnon trapesometha.

3 om ta B 4 ei] eis G ] probaloi P proballei C probalois G HKAGIB
proballois I nomizei P 5 om tou zen Z 9 tous upnous P 10 tade] CPTZ
tede HKAPT ti de GICZ ta tede B (ta excurrit in mg sed prima manu)

paschomen GIP om ten I 11 upolambanomen BCPT] upolambanomenoi cett 12 kai 1º] om B polein KGIBT] polein HCPZ plein A (n pol.]

peripolein Wend.) petasthai] + emas B 13 kai o tauth -- basileu (15) om B^txt ins in mg B^rubr o] om K to P 14 upolambanein KGICPZ
kathistanai I Locus perobscurus ? kata tauth upolambanomen kathestanai 15 tropon panta Z se] soi KBT 16 eauto] eautou codd
17 om to B 18 aireis] anaireis P aires Z ereis A 19 poietai P

e dianoia en tois athtois BT 20 os de codd] Fortasse os d echei vel os d echei 21 kateuthuneis Z^corr 24 trapesometha GICPZ

erota de Pos an meden anaxion heauton prassoimen; ho de eipen 218
Epiblepe dia pantos eis ten seautou doxan kai ten huperochen, ina toutois akoloutha kai leges kai dianoe, ginoskon hoti pantes hon archeos [eri sou kai dianoountai kai lalousin. ou gar elachiston 219
5 se dei ton hupokriton phainesthai; to gar prosopon, ho deon autois
estin hupokrinesthai, touto suntheorountes akoloutha panta pras- sousi; su de ouch hupokrisin echeis, all' alethos basileueis, theou

dontos soi kataxios ton tropon ten hegemonian. Tou de 220 basileos eu mala sunkrotesantos meta philophrosunes epi pleiona 10 chronon, tous anthropous kathupnoun parekaloun. kai ta men pros

toutous hos elexen, epi ten hexes etrapesan tes sumposias diataxin.

Te de echomene, tes autes diataxeos genetheises, hote kairon hupe- 221
lambanen ho basileus einai tou punthanesthai ti ton andron, erota 15 ton proton ton apoliponton pos ten hexes erotesin Tis estin arche kratiste; ekeinos de ephe To kratein heautou kai me sunkata- 222
pheresthai tais hormais. pasi gar anthropois phusikon einai to pros

ti ten dianoian rhepein; tois men oin pollois epi ta brota kai 223
pota kai tas hedonas eikos esti keklisthai, tois de basileusin epi 20 choras kataktesin, kata to tes doxes megethos; plen en pasi metriotes kalon. ha de ho theos didosi, tauta lambanon suneche; ton d' anephikton me epithumei. Tois de rhetheisin arestheis 224
pros ton echomenon eipe Pos an ektos eie phthonou; dialipon de ekeinos ephe Proton ei noesai, hoti ho theos pasi merizei doxan te 25 kai ploutou megethos tois basileusi, kai oudeis peri heauton esti

1 auton CZ 3 legeis PZ 5 dei B] dia cett o deon autois conj HKAGIB
Schmidt] oude auto (autos B) codd 6 touto] + gar GI sun (in CPTZ suntheorountes sup lin T¹ 8 ton tropon Z^txt egemoneian H 10 kathupnountas C upnoun GI parek. kath. Z
11 toutois Z elexen Schard] elexen codd epi] + toutois (post ras) Z
os elexen -- echomene (13)] om H 13 upelaben
CTZ 14 erota ex conj] prota codd (eperota Z^corr) 15 ton apoliponton
(-leip. P)] ton apoliponta BCTZ + ege B erotesin] + ephe P 18 om ten dian. Z bromata P 19 kekleisthai PB*^vid 20 kata] kai
Wend. om to C 21 om tauta P ^b suneche ^a lambanon B* (corr B¹)
23 tos] os Z dialeipon I 24 ei noesais Z^corr P (-ess.) ennoesas B
25 plouton HGI par eauton Wend.

basileus; pantes gar thelousi metaschein taotes te doxes, all' ou dunantai; theou gar esti doma. Epainesas de ton andra 225 dia pleionon eperota ton heteron Pos an kataphronoie ton echthron;

ho de eipen Eskekos pros pantas anthropous eunoian kai katerga- 5 samenos philias, logon outhenos an echpos; to de kecharitosthai pros
pantas anthropous kai kalon doron eilephenai para theou tout' esti kratiston. Sunainesas de toutois ton hexes ekeleusen 226 apokrithenai, pros auton eipon Pos an doxazomenos diamenoi; eipe de Te prothumia kai tais charisi pros tous allous metaotikos on 10 kai megalomeres oudepot' an apolipoi doxes; hina de ta proeire-

mena soi diamene, ton theon epikalou dia pantos. Euphe- 227 mesas de touton heteron herota Pos tina dei philotimon einai; ekeinos de ephe Pros tous philikos echontas hemin oiontai pantes hoti

pros toutous deon; ego d' hupolambano, pros tous antidoxountas 15 philotimian dein charistiken echein, hina touto to tropo metagomen
autous epi to kathekon kai sumpheron heautois. dei de ton theon litaneuein, hina taut' epiteletai; tas gar apanton dianoias kratei. Zthnomologesas de toutois ton hekton ekeleusen 228 apophenasthai punthanomenos Tisi dei charizesthai; ekeinos d' 20 apekrithe Goneusi dia pantos, kai gar ho theos pepoietai entolen

megisten peri tes ton goneon times. hepomenos de ten ton philon enkrinei diathesin, prosonomasas . su
de kalos poieis hapantas anthropous eis philian pros heauton kath- iston. Parakalesas de kai touton epunthaneto kai tou 229 25 metepeita Ti kallones axion estin; ho de eipen Eusebeia. kai

gar haute kallone tis esti proteuousa. to de dunaton autes

2 dunant an Z 5 philian Z 6 om kai GI 8 eipon] eipen GIC HKAGIB
eipas Z pos] os Z 9 prometheia K metadot. on pros tous allous B CPTZ
10 apoleipoi P 11 diamenoi A 12 pos] pros Wend. dei sup lin scr
Z*^vid 13 oiontai] oion kai K 15 dei BP echein] einai B tropo]
prosopo CZ 17 epiteleitai C 18 sunomologesasthai P et (de omisso)
Z* 19 om d Z 20 apekrithe] eipe Z 21 epomenos P 22 enkrinein Z
23 pros eauton] eauto P 24 kai 1º] om B 26 om tis PZ protereuousa
H proteuousa GI ^bestin ^aautes B* (corr B¹)

estin agape; haute gar theou dosis estin; hen kai su kektesai panta
periechom en aute ta agatha. Lian de philophronos epikro- 230 tesas eipe pros ton heteron Pos an ptaisas palin tes autes kratesai doxes; ho de ephe Se men ou dunaton esti ptaisai, pasi 5 gar charitas esparkas, ahi blastanousin eunoian, he ta megista ton

hoplon katischuousa perilambanei ten megisten asphaleian; ei de 231
tines ptaiousin, eph' hois ptaiousin, ouketi chre tauta prussein, alla
philian kataktesamenous dikaiopragein. theou de doron agathon ergaten einai kai me ton enantion. Sunarestheis de toutois 232
10 pros ton heteron eipe Pos an ektos genoito lupes ho de ephesen Ei
medena blaptoi, pantas de hopheloi, te dikaiosune katakolouthon; tous gar ap' autes karpous alupian katskeuazein. hiketeuein de 233
ton theon, hina me ta para ten proairesin hemon anakuptonta blapte, lego de hoion thanatoi te kai nosoi kai lupai kai ta 15 toiauta. auto de soi eusebei kathestoto touton ouden an proselthoi. Kalos de kai touton epainesas ton dekaton herota 234
Ti megiston esti doxes; ho de eipe To timan ton theon; touto d' estin ou dorois oude thusiais, alla psuches katharoteti kai dialepseos
hosias, kathos hupo tou theou panta kataskeuazetai kai dioikeitai 20 kata ten autou boulesin; hen kai su diateleis echon gnomen, he

paresti semeiousthai pasin ek ton hupo sou suntetlesmenon kai sunteloumenon. Meta meizonos de phones pantas autous ho 235 basileus hespazeto kai parekalei, sunepiphonounton ton paronton, malista de ton philosophon. kai gar tais agogais kai to logo 25 polu proechontes auton esan, hos an apo theou ten katarchen poiou-
menoi. meta de tauta ho basileus eis to philophroneisthai proelthe

dia ton proposeon.

1 gar] de B thu dosis BCPT] theodosios cett 2 aute] eaute K auto HKAGIB
B* eauto B¹ txt cett 3 tes autes palin P 5 esperkas HA eunoian] CPTZ
(+ ei de tines ptaiousin; eph ois ptaiousi K* (del rubricator) 8 ktesamenous BT agathon CT*Z 9 sunarkestheis B 10 ephesen] ephe AP 11 blaptoi] lupeitai Z^vid (fin ex corr) ophelei KT opheloie P
12 autous K 13 om ta KBCTZ 14 blaptoi CPZ lego de (de Z)] om P
om auto -- kathestoti] eusebei de soi onti P 19 kathos -- kata (20)] om HKAGI 22 de meizonos Z 25 prosechontes BZ auto B* esan P]
om cett 27 proposeon BTH^corr] praipositon PK^corr proposeton cett

Te de epiouse kata ta auta tes diataxeos tou sumposiou 236
genomenes, kathos eukairon egeneto to basilei, tous hexes herota ton

proapokekrimenon, eipe de to proto To phronein ei didakton estin; hos d' eipe Psuches esti kataskeue dia theias dunameos epidechesthai

5 pan to kalon, apostrephesthai de tanantia. Sunomologesas 237
de ton echomenon herota Ti pros hugeian malista sunteinei; ekeinos

de ephe Sophrosune; tautes de ouk esti tuchein, ean me theos kata-

skeuase ten dianoian eis touto. Parakalesas de touton pros 238
ton heteron ephe Pos an goneusi tas axias apodoe charitas; hos de 10 eipe Meden autous lupesas; touto d' ouk estin, ei me theos tes dia-
noias hegemon genoito pros ta kallista. Prosepineusas de 239
touto ton hexes erota Pos an philekoos eie; ekeinos de eipe Dia- lamb?anon hoti panta sumpherei ginoskein, hopos an pros ta sum- bainonta eklegomenos ti ton hekroamenon amithuptoitheis pros ta ton 15 kairon an antiprassetai , sun cheiragogia theou; touto d' estin,
hai ton praxeon teleioseis hup' autou. Touton de epainesas 240
pros ton heteron eipe Pos an methen para?nomon prassoi; pros touto

ephese Ginoskon hoti tas epinoias ho theos edoke tois nomothetesasi pros to sozesthai tous bious ton anthropon, akolouthos eies 20 an autois. Apodexamenos de auton pros heteron eipe Tis 241
opheleia sungeneias estin; ho de apephenato Ean tois sumbainousi nomizomen atuchousi men elattousthai, kai kakopathomen hos autoi, phainetai to sungenes hoson ischuon esti -- teloumenon de touton kai 242
doxa kai prokope para tois toioutois huparxei; to gar sunerges

2 genomenou BT tous] tois I 3 apokekrimenon T 4 dia] kai P HKAGIB
6 ekeino B* ekeinos B¹ 7 ean] ei A kataskeuasei HAGCZ* 8 om de CPTZ
BCPTZ 9 eipe Z apodon G apodose Z goneusin apodoe tas ax. char.
B 10 lupesas P] lupesai cett tes dianoias egemon bis scripsit K

12 om an C eie] pr an Z dialambanein B 13 sumpherein T 14 anthupotithes T (Wend.) txt (ant. GICA) cett
15 an antiprassetai] antiprassetai
G (an ti prass.) IB txt (fort recte) cett (han ant. Wend.) suncheiragogia
A*GITZ estin ai] esti kai P 16 e ton pr. teleiosis T* ? eisin

up autou 17 prassoi para ton nomon BCPTZ 18 dedoke P 19 eies]
pr an BTZ* (post ras) 20 om an BT auton] touton P eteron] pr ton
HPZ 22 nomizomen KA^corr B^corr T] nomizomen cett atuchousi KA^corr BPT
atuchosi cett os autoi BC^corr T^corr] os auton PC*T*^vid os auton cett
(? osautos) 23 oson -- sunerges (24)] om B^txt ins B^mg om kai P 24 uparchei GI sungenes B^corrT

eunoos ginomenon hos ex heautou adialuton pros hapanta -- meta de eue-

merias, meden prosdeisthai ton ekeinon; alla deon theon hiketeuein,
panta agathopoiein. Hosautos de ekeinois apodexamenos 243 auton allon erota Pos aphobia ginetai; eipe de Sunistorouses 5 tes dianoias meden kakon peprachenai, theou kateuthunontos eis to

kalos hapanta bouleuesthai. Touto de epiphonesas pros 244 allon eipe Pos an procheiros echoi ton orthon logon; ho de eipen Ei ta ton anthroton atuchemata dia pantos epiblepoi; ginoskon hoti ho theos aphaireitai tas euemerias, heterous de doxazon eis to 10 timasthai proagei. Kalos de kai touton apodexamenos ton 245
hexes apokrithenai parekalei Pos an me eis rhathumian, mede epi tas hedonas trepoito; ho de Procheiros echon, eipen, hoti megales basileias katarchei kai pollon ochlon aphegeitai, kai ou dei peri heteron ti ten dianoian einai, tes de touton epimeleias phrontizein;
15 theon de axioun, hopos methen ellipe ton kathekonton. Epai- 246
nesas de kai touton ton dekaton erota Pos an epiginoskoi tous dolo tini pros auton prassontas; ho de apephenato pros touto Ei parateroito ten agogen eleutherion ousan, kai ten eutaxian diame- nousan en tois aspasmois kai sumbouliais kai te loipe sunana- 20 strophe ton sun auto, kai methen huperteinontas tou deontos en tais
philophronesesi kai tois loipois tois kata ten agogen. theos de 247
ten dianoian axei soi, basileu, pros ta kallista. Sug- krotesas pantas t' epainesas kat' onoma, kai ton paronton tauta poiounton, epi to melpein etrapesan.

1 dialuton Z 2 theon ins. Mend. 3 is in ekeinois sup HKAGIB
ras T 4 pos ex opos T^vid om eipe de K 6 apantas G touto CPTZ
P 7 eche ton ^borthon logon ^aprocheiros B echei CZ 8 epiblepei BP
13 katarche Z om ochlon B 15 elleipei B* elleipe B^corr PT 16 erota codd an epiginoskoi] epiginoskoi B epiginoskei (-eis Z) cett
17 dolon tina A^corr prassontas pros auton BT pros touto (touton B*
T^corr vid apephenato P 18 autaxian KI (eu sup ras H) 19 sumbouliais
(-eiais GICZ)] sumboulias HK (-eias) A* 20 meden HKBP uperteinein P uperteinont B* (as add B^corr) uperteinontai Z^corr 22
dianoian] di anoi C exei codd sunkrotesas} + de B oun kai P cum praecedd conj cett o de basileus sunkrotesas edd pr (cod Mon)

23 t (te C) om P ta auta B^vid T

Te de echomene ton kairon labon eperota ton hexes Tis estin 248
ameleia megiste; pros tout' ephe Ei teknon aphrontis tis eie, kai me
kata panta tropon agagein speudoi ; euchometha gar aei pros ton theon, ouch houtos peri heauton hos peri ton engonon, hina pare panta

5 autois ta agatha. to de epideisthai paidia sophrosunes metaschein,
theou dunamei touto ginetai. Phesas de eulogein allon 249 erota Pos an philopatris eie; Protithemenos, eipen, hoti kalon en idia kai zen kai teleutan. he de xenia tois men penesi kataphronesin
ergazetai, tois de plousiois oneidos, hos dia kakian ekpeptokosin.

10 euergeton oun hapantas, kathos sunechos tout' epiteleis, theou didontos
soi pros pantas charin, philopatris phanese. Toutou de 250 akousas tou kata to exes epunthaneto Pos an harmosai gunaiki; Ginoskon hoti men thrasu estin, ephe, to thelu genos, kai drastikon

eph' ho bouletai pragma, kai metapipton eukopos dia paralogismou, 15 kai te phusei kateskeuastai asthenes; deon d' esti kata to hugies
chresthai, kai me pros erin antiprassein. katorthoutai gar bios, 251
hotan ho kubernon eide, pros tina skopon dei ten diexodon poiei- sthai. theou d' epiklesei kai bios kubernatai kata panta. Sun- 252
anthomologesamenos de touto ton hexes erota Pos an anamar- 20 tetos eie; ho de ephesen Hos hapanta prasson kai meta dialogismou
kai me peithomenos diabolais, all' autos on dokimastes ton lego- menon kai krisei kateuthunon ta ton enteuxeon kai dia kriseos epitelon tauta anamartetos, ephesen, an eies, o basileu. to d' epinoein tauta kai en toutois anastr?phesthai theias dunameos estin

2 aphrontis tis eie P] aphrontis (aphrostis G) tis ei GIK aphrontis tis e
HKAGIB
cett 3 speudoi] speude B om cett (spat 5 vel 6 litt hab T) 4 ekgonon CPTZ
A om pare P 5 epidesthai conj Wend. paidia P teste Wend. paideian cett 7 prostithemenos B 8 xeniteia Wend. (xenetia cod Mon)
9 ekpeptokasin C 11 phanesei P om de P 12 kata to (kata ton H)]
om P om an codd armosei P 13 ginoskon] om codd ex conj supplevi
thrasu -- genos] phesi thrasu to thelu genos esti P estin ephe TB^rubricator
(esti B*)] esti cett 14 om kai P metapipton GI eukolos P 15 kai] kan K kateskeuasthe P -sthai CZ 16 erin] airein GI errin PZ
17 o kubernon K] om P kubernon cett ede H ide KA diexodon BCTZ] exodon cett 18 kata] kai ta I pan C sunantom. AGICZ 19 touto]
touton PCZ om an codd 20 ephesen Os] ephe Semnos conj Mend. apan H*A (apan^t H^corr) om kai P meta partim sup ras I 23 om

ephesen P

ergon. Diachutheis de tois eiremenois ton heteron erota 253 Pos an ektos thumou genoito; pros tout' eipe Ginoskon hoti panton exousian echei, kai, ei chresaito thumo, thanaton epipherei; hoper ano-
pheles kai algeinon estin, ei to zen apheleitai pollon, dia to kurion

5 einai. panton d' hupekoon onton kai medenos enantioumenou, tinos 254
charin thumothesetai; ginoskein de dei, dioti theos ton panta kosmon
dioikei met' eumeneias kai choris orges hapases; touto de katako- louthein anankaion esti se, ephesen, o basileu. Kalos 255 de apokekristhai phesas touton epunthaneto tou metepeita Ti estin 10 euboulia; To kalos hapanta prassein, apephenato, meta dialogi-

smou, kata ten boulen paratithenta kai ta blabera ton kata to enantion tou logou diastema, hina pros hekaston epinoesantes omen eu bebouleumenoi, kai to protethen hemin epiteletai. to d' au

kratiston, theou dunateia pan bouleuma teleiosin hexei soi 15 ten eusebeian askounti. Katorthokenai de kai touton eipon 256
allon erota^¶ Ti esti philosophia; To kalos dialogizesthai pros ¶ C
hekaston ton sumbainonton, apephenato, kai me ekpheresthai tais hormais, alla tas blabas katameletan tas ek ton epithumion ekbai- nousas, kai ta pros ton kairon prassein deontos metriopathe kathe- 20 stota. hina d' epistasin touton lambanomen, therapeuein dei ton

theon. Episemenas de kai touton heteron erota Pos an 257 apodoches en xeniteia tunchanoi; Pasin isos ginomenos, ephe, kai
mallon hetton e kathuperechon phainomenos pros ohus xeniteuei. koinos gar ho theos to tapeinoumenon prosdechetai kata phusin, kai to

25 ton anthropon genos tous hupotassomenous philanthropei. Epi- 258
marturesas de toutois allon herota Pos ha an kataskeuase kai

2 ginoskein I 3 echeis A chresai to P thumou HKAGICZ epipherein
HKAGIB
B 6 de P] om cett dioti] oti KBT 7 touto PZ katakolouthein] CPTZ
+ se P 8 se] om P soi H^corr om ephesen o K 10 prattein B meta] + de Z 11 ta kata ten idian boulen paratithentas B om ta codd om ton B 13 epiteleitai CPZ 14 teleiosin exei soi conj Mend.] teos sunexei soi BT in exisoi Z teos in (ina C) exisoi cett

15 katorthokenai HKGICZ eipas HGICZ 17 ekasta BPTZ 19 ta] tas B*
20 dein B* de (pro deon ?) K txt cett 21 episemanas P (-mein. Z*)

22 en xenit. Mend.] e xeniteia codd tunchane PT -nei Z ginomenos P]
genom. cett 23 etton GIZ* xeniteue BT 24 om kai B 25 genos] + kai B philophronei B 26 a an] an codd han Wend.

meta touto diamene; pros tout' eipen Ei megala kai semna tais poiesesin epiteloi, pros to pheisasthai tous theorountas dia ten kallonen, kai methena ton katergazomenon ta toiauta parapempoi, mede tous allous amisthi suntelein anankazoi ta pros ten chreian.5 dianooumenos gar hos theos poluorei to ton anthropon genos, chore- 259
gon autois kai hugeian kai euaisthesian kai ta loipa kai autos akolouthon ti praxei ton kakopatheion apodidous ten antameipsin. ta gar ek dikaiosunes teloumena, tauta kai diamenei. Eu 260 de kai touton eirekenai phesas ton dekaton herota Ti esti sophias 10 karpos; ho de eipe To me sunistorein heauto kakon peprachoti, ton
de bion en aletheia diexagein. ek touton gar kratiste chara kai 261
psuches eustatheia soi ginetai, megiste basileu, kai elpides epi theo

kalai kratounti soi tes arches eusebos. Hos de sunekousan pantes epephonesan sun kroto pleioni. kai meta tauta pros to 15 propiein ho basileus [lambanein] etrape, chara pepleromenos.

Te d' hexes kathos proteron he diataxis en ton kata ton poton 262
epiteloumenon, kairou de genomenou tous apolipontas ho basileus eperota. pros ton proton de ephe Pos an me trapeie tis eis huperephanian; apekrithe de Ei ten isoteta teroi, kai par hekaston 263
20 heauton hupomimneskoi, kathos anthropos on anthropon hegeitai. kai
ho theos tous huperephanous kathairei, tous de epieikeis kai tapeinous
hupsoi. Parakalesas de auton ton hexes eperota Tisi dei 264 sumboulois chresthai; tois dia pollon, ephe, pepeiramenois prag- maton kai ten eunoian sunterousin akeraion pros auton kai ton 25 tropon hosoi metechousin auto. theou de epiphaneia ginetai pros ta

1 diamenei Wend. pros tout -- epiteloi (2)] om HKA 2 epiteloie P HKAGIB
tas th. Z 3 medena GI parapempei P 4 amisthoi Z anankazei P CPTZ
6 autos] autois A 8 diamenoi B 11 diexagein P] diagein B diexagagein
cett chara kratiste B 13 kratoun Z* 15 piein AB lambanein (-nen P)} hab codd omn Fort cf piein dounai etc vel proposin pro propiein legendum charas KBP chara ti Z 16 to d exes B kathos] +
kai B kata ton topon Z 17 ginomenou KAGI 18 eperota BPT] eperta
cett trapeie BT] trapoie PZ trape K trapoi cett om eis P 19 terei
BPT 20 upomimneskei BPT 21 o] os B 22 erota B eperota Z txt cett
dei ex de vel de fact in B 23 ephe P] om cett post pragmaton ins Z^corr 24 f ton tropon H 25 theou -- axiois (1, pag 565)] om BPTZ

toiauta tois axiois. Epainesas de auton allon erota Tis 265 esti basilei ktesis anankaiotate; Ton huprotetagmenon philan- thropia kai agapesis, apekrinato. dia gar touton alutos eunoias desmos ginetai. to de genesthai kata proairesin tauta ho theos 5 epitelei. Katepainesas de auton heterou diepunthaneto 266 Ti peras esti logou; kakeinos de ephese To peisai ton antilegonta,

dia tes hupotetagmenes taxeos tas blabas epideiknunta; houto gar lepse ton akroaten ouk antikeimenos, sunchromenos de epaino pros to peisai. theou de energeia kateuthunetai peitho. Eu de 267
10 legein phesas auton heteron herota Pos an, pammigon ochlon ooton

en te basileia, toutois har mosai ; To prepon hekasto sunupokrino-
menos, eipe, kathegemona lambanon dikaiosunen; hos kai poieis theou

soi didontos eu logizesthai. Philophronethe?s de touto pros 268
ton heteron eipen Epi tisi dei lupeisthai; pros tauta apekrithe Ta

15 sumbainonta tois philois hotan theoromen poluchronia kai anekpheukta
ginomena. teleutesasi men gar kai kakon apolelumenois ouch hupographei lupen ho logos; alla eph' heautous anapherontes kai to

pros heautous sumpheron lupountai pantes anthropoi. to d' ekphugein pan kakon theou dunamei ginetai. Hos edei de phesas auton 269 20 apokrinesthai pros heteron eipe Pos adoxia ginetai; ekeinos de

ephesen Hotan huperephania kathegetai kai thrasos alekton, atima- smos epiphuetai kai doxes anairesis. theos de doxes pases kurieuei,

rhepon hou bouletai. Kai touto d' epikurosas ta tes apo- 270 kriseos ton hexes herota Tisi dei pisteuein heauton; Tois dia ten 25 eunoian, eipe, sunousi soi, kai me dia ton phobon mede dia polu-

1 tis] ti I 2 basilei] basilike A ktisis GI 4 tauta kata HKAGIB
proairesin B 5 epiteloi Z eterou] ton eteron BTZ epunthaneto BZ PTZ
7 epideiknuntas HGIPZ upodeiknuntas K 8 lepsei AP leps Z^txt (lepsai
Z^mg) antikeimenon BPTZ 10 phesas] peisas Z^txt eipas Z^mg eteron] pr
ton K 11 armosei B* (-se B^corr) armose cett 13 touto PZ^txt (touton
Z^mg fort recte cf 198) text cett 14 lupesthai P 15 aneupheukta HGI
anekpheuta T anepheukta Z anekphukta B txt KAP 17 f to pros eautous]
pros to eautois P 19 dunameos BT 20 apokrinasthai GIB^vid T^fort ex corr 21 kathegeitai GIA 22 anairesis BPT] airesis
cett apases P 23 touto Z ta] tas GI 25 eipe] ephe BT

orian, epanagousi panta pros to kephdainein. to men gar aga- peseos semeion, to de dusnoias kai kairoteresias; hos gar epi to pleonektein hormatai prodotes pephuke. su de pantas eunoous

echeis theou soi kalen boulen didontos. Sophos de auton 271 5 eipon apokekristhai, hetero eipe Ti basileian diaterei; pros tout'
ephe Merimna kai phrontis, hos ouden kakourgethesetai dia ton apo- tetagmeon eis tous ochlous tais chreiais; kathos su touto prasseis

theou soi ten semnen epinoian didontos. Tharsunas de touton 272
heteron eperota Ti diaphulassei charita kai timen; ho de eipen 10 Arete. kalon gar ergon estin epiteleia, to de kakon apotribe-

tai; kathos su diatereis ten pros hapantas kalokagthian para theou doron tout' echon. Kecharismenos de dai touton apo- 273
dexamenos ton hendekaton eperota (dia to duo pleonazein ton hebdo- mekonta) Pos an kata psuchen kai en tois polemois eirenikos echoi;

15 ho de apephenato Dialambanon hoti kakon ouden eirgastai ton hupo-

tetagmenon outheni, pantes de agoniountai peri ton euergetema- ton, eidotes, kan ek tou zen apotrechosin, epimeleten se ton bion. ou gar dialeipeis epanorthon hapantas tou theou soi kalo- 274
phrosunen dedokotos. Episemenas de kroto pantas autous 20 apedexato philophronoumenos, kai propinon hekasto pleion ti pros

to terphthenai etrape , met' euphrosunes tois andrasi sunon kai charas pleionos.

Te hebdome de ton hemeron, pleionos paraskeues genomenes, 275
prosparaginomenon pleionon heteron apo ton poleon (esan gar

1 epanagousi B] epanagagousi Z^corr epanagon P epanagontas cett HKAGIB
pantas P 3 to] to B* (to B^corr) T (ex to fact vid) ormatai bene Mend.] PTZ
ora BT^corr oratai cett 4 didountos Z* sophos BT] saphos cett 5 eipas
GIZ diateroi G 8 thrasunas KB 9 diaphulasse I (-lattei B) 10 kalon gar ergon K estin -- diatereis ten (11) om HKA 12 kecharismenos AZ* kecharitomenos I 13 ton B] tous cett ebdomekonta] O KGIBT. Scholium hab ton endekaton de erota dia to duo pleonazein ton ebdomekonta opisthen gar
ana deka erota B^mg (rubicator) 16 outheni KPT] oudeni B outhen IIAGI de] gar B* 17 apotrechousin GIH (-si) Z*^vid 20 propinon
B] prospinon cett 21 etrape ins Mend. t. and. sun. met euph. Z 23 de
BPT] om cett 24 prosparagenomenon et. pleionon K om esan -- presbeis (1, pag 567) BPTZ

ikanoi presbeis), eperotesen ho basileus kairou genomenou ton proteuonta ton apoliponton tes eroteseos Pos an aparalo- gistos eie ; ekeinos de ephe Dokimazon kai ton legonta kai to 276
legomenon kai peri tinos legei, kai en pleioni chrono ta auta di 5 heteron tropon eperoton. to de noun echein oxun kai dunasthai krinein hekasta theou dorema kalon estin; hos su touto kektesai, ba^§sileu. Kroto de episemenamenos ho basileus heteron 277 § C
eperota Dia ti ten areten ou paradechonta ton anthropon hoi pleiones; Hoti phusikos hapantes, eipen, akrateis kai epi tas 10 hedonas trepomenoi gegonasin; hon charin adikia pephuke kai to tes
pleonexias chuma. to de te aretes katastema koluei tous epiphe- 278
romenous epi ten hedonokrasian, enkrateian de keleuei kai dikaio- sunen protiman. ho de theos panton hegeitai touton. Eu de 279
apokekristhai touton eipon ho basileus herota Tisi dei katakolou- 15 thein tous basileis; ho de ephe Tois nomois, hina dikaiopragountes
anaktontai tous bious ton anthropon; kathos su touto prasson aennaon mnemen katabeblesai seautou, theio prostagmati kata- kolouthon; Eipon de kai touton kalos legein ton echomenon 280 erota Tinas dei kathistanein strategous; ho de eipen Hosoi 20 misoponerian echousi, kai ten agogen autou mimoumenoi, pros to dia pantos eudoxian echein autous, ta dikaia passousi; kathos su touto epitelei, eipe, megiste basileu, theou soi stephanon dikaio- sunes dedokotos. Apodexamenos de auton meta phones epi ton 281
echomenon epiblepsas eipe Tinas dei kathistanein epi ton dunameon 25 archontas; ho de apephenato Tous andreia diapherontas kai dikaio-
sune, kai peri pollou poioumenous to sozein tous andras e to

1 eperotesen Z ginomenou HAIPZ ton] ton Z* 2 apoleiponton P HKAGI
3 eie ex corr] e codd omn dokimazonta Z to] ton codd omn 4 chronon BCPTZ
G 5 eperoton tropon A 6 os] o HKA touto bis scr T 8 eperota
Z om ou C ton anthropon BPT] tines ton anthropon cett 9 eipen]

osper BT eiper CZ* 11 diastema CPZ (kata- sup ras T) 12 kai dik. keleuei B 14 apokrinasthai BPT -esthai Z eipas GICZ erota]
allon er. H er. eteron BT er. ton exes P txt KAGIC ton met auton er.

edd pr 18 eipas GIC eipe Z 21 autois H 22 eipe megiste BT] om P eipen o (sic) C eipe (-pen Z) cett dikaiosunen C 26 to 2º] to
ABCT (fort ex to T)

nikan, to thrasei paraballontas to zen. hos^¶ gar ho theos eu ¶ P
ergazetai pasi, kai su touton mimoummenos euergeteis tou upo seathton. Ho de apokekristhai phesas auton eu, allon erota 282
Tina thaumazein axion estin anthropon; ho de ephe Ton kechoregemenon
5 doxe kai plouto kai dunamei, kai psuchen ison pasin onta; kathos

su touto poion axiothaumastos ei tou theou soi didontos eis tauta ten epimeleian. Epiphonesas de kai touto pros ton heteron 283
eipen En tisi dei pragmasi tous basileis ton pleio chronon dia- gein; ho de eipen En tais anagnosesi kai en tais ton poreion 10 apographais diatribein, hosai pros tas basileias anagegrammenai

tunchanousi pros epanorthosin kai diamonen anthropon. ho su prasson anephikton allois doxan kektesai theou soi ta boule- mata suntelountos. Energos de kai touton proseipon 284 heteron erota Tinas dei poieisthai tas diagogas en tais anesesi 15 kai rhathumiais; ho de ephe Theorein hosa paizetai meta peri-
stoles kai pro ophthalmon tithenai ta tou biou met' euschemo- sunes kai katastoles ginomena bio sumpheron kai kathekon ; enesti gar kai en toutois episkeue tis. pollakis gar kai ek ton 285
elachiston haireton ti deiknutai. su de pasan eskekos katastolen 20 dia ton energeion philosopheis dia kalokagathian hupo ueiu timo-

menos. Euarestesas de tois proeiremenois pros ton enaton 286
eipe Pos dei dia ton sumposion diexagein; ho de ephese Paralam- banonta tous philomatheis kai dunamenous hupomimneskein ta chresima

te basileia kai tois ton archomenon biois -- emmelesteron e mou- 25 sikoteron ouk an heurois ti touton; houtoi gar theophileis eisi pros ta 287
kallista pepaideukotes tas dianoias -- kathos kai su touto prasseis, hos an hupo theou soi kateuthunomenon hapanton. Diachutheis 288

1 to] ta P paraballontas conj Schmidt] periballontas codd HKAGI
2 pasi] palin B 5 psuchei pasin ison H 7 touto Z 8 dei] de Z BCPTZ
pleiona A (pleioi GI) 9 om en 2º BT 12 prasson] prasson (-sos K*) os K anephikton Z^mg] ouk ephikton K ephikton cett 13 telountos H
sunteloumenos CZ enargos B touto AB proseipas GICZ 14 poien

K 15 om o de ephe K osa paizetai (corr Schmidt)] osa plizetai HGICTZ* osa oplizetai KAZ^mg os opl. B 16 tithemenos B 17 bio --

kathekon bene Wend.] bioi (biois K) sophronon kai katechon codd 21 enaton HB*] ennaton cett 22 om dei C
23 d chresima te basileia Mend.] chremata tes basileias codd 24 tous ton arch. bious B 27 sou Z^txt

de epi tois eiremenois, epunthaneto tou metepeita Ti kalliston esti tois ochlois, ex idiotou basilea katastathenai ep' auton, e ek basileos basilea; ekeinos de ephe To ariston te phusei. kai gar 289
ek basileon basileis ginomenoi pros tous hupotetagmenous aneme- 5 roi te kai skleroi kathistantai; pollo de mallon kai tines ton idioton kai kakon pepeiramenoi kai penias meteschekotes arxantes ochlon chalepoteroi ton anosion turannon exebesan. alla hos 290 proeipon, ethos chreston kai paideias kekoinonekos dunaton archein esti; kathos su basileus megas huparcheis, ou tosouton te doxe tes

10 arches kai plouto proschon, hoson epieikeia kai philanthropia pantas
anthropous hupererkas tou theou soi dedoremenou tauta. Epi 291
pleiona chronon kai touton epainesas ton epi pasin erota Ti megiston esti basileias; pros touto eipe To dia pantos en eirene kathestanai tous hupotetagmenous, kai komizesthai to dikaion tacheos

15 en tais diakrisesi. tauta de ginetai dia ton hegoumenon, hotan 292
misoponeros e kai philagathos kai peri pollou poioumenos psuchen anthropou sozein; kathos kai su megiston kakon hegesai ten adikian, dikaios de panta kubernon aennaon ten peri seauton doxan kateskeuasas, tou theou soi didontos echein hagnen kai amige pantos 20 kakou ten dianoian. Katalexantos de toutou katerrage 293 krotos meta phones kai charas epi pleiona chronon. hos de epausato,

ho basileus labon poterion epecheato kai ton paronton hapanton kai ton eiremenon logon. ^§ epi pasi de eipe Ta megista moi § Jos
gegonen agatha paragenethenton humon; polla gar ophelemai, kata- 294
25 beblemenon humon didachen emoi pro to basileuein. hekasto de tria talanta prosetaxen arguriou dothenai kai ton apokataste-

1 om de K 2 ep Mend.] up codd 3 ton Schmidt areston HKAGI HKAGIB
4 ek] pr oi K basileon] basileos B om basileis HA genomenoi CTZ Jos
K 5 om de Z kon idioton tines BT 6 idiotikon Z 8 paideias

KB (pedias B*) TZ (ex -eian)] paideia (-dia C) cett 9 basileu T*^vid
11 upereras KB* epi pleiona chronon] cum praecedd conj Schmidt Wend.
(sic HKA). Cf autem §§ 220, 293 13 touto GICT*] touton HKABT^corr
14 nomizesthai C 17 kakon B] om cett 18 seautou CB^vid 19 kataskeuasas HI om echein Z amigen C
22 labon cum cod M restitui] lalon codd cett
23 ton eiremenon logon K logon Z^mg megista] pammegista A 24 paragegenemenon B ophelema GI katabeblekoton B

sonta paida.^¶ sunepiphonesanton de panton, charas eplerothe to ¶ Jos
sumposion, adialeiptos tou basileos eis euphrosunen trapentos.

Ego de ei pepleonaka, toutois, o Philokrates, sungnomen 295
echein. tethaumakos gar tous andras huper to deon, hos ek tou kairou tas
5 apokriseis epoiounto pollou chronou deomenas, kai tou men erotontos 296
memerimnekotos hekasta, ton de apokrinomenon katallelos echonton ta pros tas eroteseis, axioi thaumasmou katephainonto moi kai tois parousi, malista de tois philosophois. oiomai de kai pasi tois paralepsomenois ten anagraphen apiston phaneitai. pseusasthai men 297
10 oun ou kathekon esti peri ton anagraphomenon; ei de kai ti para-
baien, ouch hosion en toutois; all', hos gegonen, houtos diasaphoumen
aphosioumenoi pan hamartema. dioper epeirathen apodexamenos auton ten tou logou dunamin para ton anagraphomenon hekasta ton ginomenon en te tois chrematismois tou basileos kai tais sum- 15 posiais metalabein. ethos gar esti, kathos kai su ginoskeis, aph' 298
hes an [hemeras] ho basileus arxetai chrematizein, mechris hou kata-

koimethe, panta anagaphesthai ta legomena kai prassomena, kalos ginomenou kai sumpherontos. te gar epiouse ta te proteron 299 pepragmena kai lelalemena pro tou chrematismou paranagino- 20 sketai, kai, ei ti me deontos gegone, diorthoseos tunchanei to

pepragmenon. pant' oun akribos para ton anagegrammenon, hos 300
elechthe, metalabontes katakechorikamen, eidotes hen echeis philoma-

theian eis ta chresima.

^§ Meta de treis hemeras ho Demetrios paralabon autous, kai 301 § Jos
25 dielthon to ton hepta stadion anachoma tes thalasses pros ten neson, kai diabas ten gephuran, kai proselthon hos epi ta boreia

3 ei pepleonaka (cf Diod I.90.4) bene Mend.] eipa pleiona kai codd HKAGIB
6 katallelos BT] allelos cett 7 ta] tas C 8 de 2º] + os B CTZ Jos
9 apista K 12 aphosiomenoi HGICZ (aphosiomenoi A) 15 om kai I 16 om an B emeras codd] omittendum vid emeras oras Wend. oras Mend.

arxetai B 18 genomenou I te 2º] om H 19 lalemena Z paranagin.
BT] paraginosketai cett 20 deontos CZ gegone BT gegonos (-nos GI)
cett om to pepragmenon BT 21 pant] pantes C para ton Wend.] panton codd pant -- metalabontes (22)] panton oun akribos ton anagegrammenon metalabontes pantes BT 22 elenchthe Z kechorekamen CZ katakechorekamen codd cett
26 diabas pros ten gephuran Jos proelthon Jos om os Z

mere, sunedrion poiesamenos eis kateskeuasmenon oikon para ten eiona,diaprepos echonta kai polles hesuchias ephedron, parekalei tous andras ta tes hermeneias epitelein, paronton hosa pros ten chreian edei kalos. hoi de epeteloun hekasta sumphona poiountes 302
5 pros heautous tais antibolais; to de ek tes sumphonias ginomenon

prepontos anagraphes houtos etunchane para tou Demetriou. kai 303
mechri men horas enates ta tes sunedreias egineto; meta de tauta peri ten tou somatos therapeian apeluonto ginesthai, choregoumenon autois dapsilos hon proerounto panton. ektos de kai kath' hemeran, 304
10 hosa basilei pareskeuazeto, kai toutois ho Dorotheos epetelei;

prostetagmenon gar en auto dia tou basileos. hama de te proia pareginonto eis ten aulen kath' hemeran, kai poiesamenoi ton aspasmon tou basileos, apeluonto pros ton heauton topon. hos de 305
ethos esti pasi tois Ioudaiois, aponipsamenoi te thalasse tas 15 cheiras, hos an euxontai pros ton theon, etreponto pros ten anagnosin
kai ten hekastou diasaphesin.^¶ Eperotesa de kai touto 306 ¶ Jos
Tinos charin aponizomenoi tas cheiras to tenikauta euchontai; diesa-
phoun de, hoti marturion esti tou meden eirgasthai kakon; pasa gar

energeia dia ton cheiron ginetai; kalos kai hosios metapherontes epi
20 ten dikaiosunen kai ten aletheian panta. kathos de proeirekamen, 307
houtos kath' hekasten eis ton topon, echonta terpnoteta dia ten hesuchian kai kataugeian, sunagomenoi to prokeimenon epeteloun. sunetuche de houtos, hoste en hemerais ebdomekonta dusi teleiothenai

ta tes metagraphes, hoionei kata prothesin tina tou toioutou gegene-

25 menou. ^§ Teleiosin de hote elabe, sunagagon ho Demetrios 308 § Jos

1 kataskeuasmenon CZ 2 eion (eion Z) adiaprepos H*GICZ eion HKAGIB
diaprepos A 3 ta tes] tas BTZ 5 tais antibolais part sup ras B CTZ Jos
genomenon BCTZ 7 enates HC] th K ennates cett sunedrias BCTZ 9 autois KBT Jos] auton cett 10 Dorotheos C 13 pros] eis BT (sed B
primum aliud scripsit quod postea erasit) ton eauton KBT] eauton codd
cett ton auton Jos 14 aponipsamenous AIC^vidZ aponipsamene B* -menois
cett 15 euxontai K] euxanto (eux- GI) cett 16 eperotesa CT] eperota B eperotesa cett touton G 18 methen K 20 eirekamen I

21 terpnoteta BTZ (-not.)] terpo tina HKA*GIC (terpolen tina M terpoteta A^corr vid) 23 ebdomekonta sun dusin K ebd. kai dusin Jos
ebdomekonta duo T ob BZ 24 graphes I 25 ote de elabe teleiosin B

to plethos ton Ioudaion eis ton topon, hou kai ta te hermeneias etelesthe, paranegno pasi, paronton kai ton diermeneusanton, hoi- tines megales apodoches kai para tou plethous etuchon, hos an megalon agathon paraitioi gegonotes. hosautos de kai ton 309 5 Demetrion apodexamenoi parekalesan metadounai tois hegoumenois auton, metagrapsanta ton panta nomon. ^§ kathos de anegnosthe ta 310 § Eus
teuche, stantes hoi hiereis kai ton hermeneon hoi presbuteroi kai ton apo tou politeumatos hoi te hegoumenoi tou plethous eipon Epei kalos kai hosios diermeneutai kai kata pan ekribomenos, 10 kalos echon estin, hina diameine tauth' houtos echonta, kai me genetai
medemia diaskeue. panton d' epiphonesanton tois eireme- 311 nois, ekeleusan diarasasthai, kathos ethos autois estin, ei tis diakeuasei prostitheis e metapheron ti to sunolon ton gegram- menon e poioumenos aphairesin, kalos touto prassontes, hina dia 15 pantos aennaa kai menonta phulassetai.

Prosphonethenton de kai touton to basilei megalos echare; 312
ten gar prothesin, hen eichen, asphalos edoxe teteleiosthai. paran- egnosthe de auto kai panta, kai lian exethaumase ten tou nomothetou dianoian. kai pros ton Demetrion eipe Pos telikouton 20 suntetelesmenon oudeis, epebaleto ton historikon e poieton epi-

mnesthenai; ekeinos de ephe Dia to semnen einai ten nomothesian 313
kai dia theou gegonenai; kai ton epiballomenon tines hupo tou theou

plegentes tes epiboles apestesan. kai gar ephesen akekoenai 314
Theopompou, dioti mellon tina ton proermeneumenon epispha-

1 kai ta] kata Z* 6 om de Eusº ta] pr tauta Eusº 9 om kalos HKAGIB
Eus^i kai 2º] om I akribos Eus 10 diamene Eus^i (diamenei Eusº^ vid) txt CTZ Jos
ex Jos confirmatur (diameinai) om me Eus^i ginetai Eus^i 12 ekeleusan Eus
Jos Eus^edd] ekeleuse (-sen Eus) Ar codd Eus^io eparasthai Eus katho I
katho A estin autois Eusº 13 metapheron GI om ti Eusº 14 prassontos
HKA txt codd cett Jos (pratt.) Eus 15 kai menonta] menonta Eusº menontes Eus^i vid 17 paranegnosthe KBCT Eus] paregnosthe HAGI
19 telikouton] + pragmaton fort recte Eus 20 epebaleto HKBCT Eus]

epelabeto AGI e] oude Eus poieton B Eus Jos] poietikos HK poietikon
cett 22 epibalomenon Eus^i om tou Eusº 23 epiboules H*^vid KAGI
ephesan Eusº 24 Theopemptou Ar codd txt Jos Eus proepmeneumenon

HKGIC

lesteron ek tou nomou prosistorein tarachen laboi tes dianoias pleion hemeron triakonta; kata de ten anesin exilaskesthai ton theon, saphes auto genesthai, tinos charin to sthmbainon esti. di 315
oneirou de semanthentos, hoti ta theia bouletai periergasamenos eis 5 koinous anthropous ekpherein, aposchomenon de houtos apokatastenai.
kai para Theodektou de tou ton tragodion poietou metelabon ego, 316
dioti parapherein mellontos ti ton anagegrammenon en te biblo pros ti drama tas opseis apeglaukothe; kai labon huponoian, hoti dia tout' auto to sumptoma gegonen, exilasamenos ton theon en 10 pollais hemerais apokateste. Metalabon de ho basileus, 317
kathos proeipon, peri touton ta para tou Demetriou, proskunesas ekeleuse megalen epimeleian poieisthai ton biblion kai sunterein hagnos.^¶ parakalesas de kai tous hermeneis, hina paraginontai 318 ¶ Eus
pthknoteron pros auton, ean apokatastathosin eis ten Ioudaian, -- 15 dikaion gar eipe ten ekpompen auton genesthai; paragenethentas de,
hos themis, hexein autous philous, kai poluorias tes megistes teuxe-
sthai par autou. ta de pros ten ekpompen auton ekeleusen hetoi- 319
mazein, megalomeros tois andrasi chresamenos. hekasto gar stolas edoke ton kratiston treis kai chrusiou talanta duo kai kulikion 20 talantou kai triklinou pasan katastrosin. epempse de kai to 320
Eleazaro meta tes ekpompes auton arguropodas klinas deka kai ta akoloutha panta kai kthlikion talanton triakonta kai stolas deka kai porphuran kai stephanon diaprepe kai bussinon othonion

1 proistorein HKAGI txt BCT Eus laboi Eus] labein Ar codd HKAGIB
2 triakonta] l KA anesin Ar codd Jos] aitesin Eus 3 om to Eusº CTZ Jos
4 semanthentos] mathontos Eus 5 de outos] osautos BT de autos CZ Eus
8 opsis C apeglaukothe Eus A^corr] apeglukothe HKA*GI epeglukothe B*CTZ* (-glauk. B^corr Z^mg glaukotheie Jos) 9 taut Eus^i auto BA^corr
Eus] auto cett om to sumptoma Eus 11 proeipe Eus^io peri -- Demetriou
em Cobet] peri touton ta peri tou D. Eus peri ton (om ton C) tou D. Ar
codd (tauta para tou D. Jos) 12 suntereisthai Eusº 13 agnon CTZ*
agna B tois I paraginontai GIC 14 apokatastosin K Ioudaian]

idian A 15 om gar B (hab Jos) 16 os themis] osauthis A^corr exein
A^corr (cod Mon ap Wend.)] exeis H exei cett poluorias (cf 270) Mahaffy]
poludorias codd et Jos teuxasthai BCTZ txt cett Jos 18 megaloprepos
K charisamenos Wend. 19 kulikion ABT Jos] kulidion cett kulikeion hic
et 22 Wend. 22 triakonta] l KA 23 stephon T

histous hekaton kai phialas kai trublia kai krateras chrusous duo pros anathesin. egrapse de kai parakalon, hina, ean tines ton 321
andron proairontai pros auton anakomisthenai, me koluse, peri pollou poioumenos tois pepaideumenois suneinai, kai eis toioutous 5 ton plouton katatithesthai dapsilos, kai ouk eis mataia.^¶ ¶ Jos

Su de, kathos epengeilamen, apecheis ten diegesin, o Philokrates.322
terpein gar oiomai se tauta e ta ton muthologon biblia. neneukas gar pros periergian ton dunamenon ophelein dianoian, kai en toutois ton pleiona chronon diateleis. peirasmai de kai ta loipa ton 10 axiologon anagraphein, hina diaporeuomenos auta komize tou boule-

matos to kalliston epathlon.

1 istous Jos] eis tous Ar codd trublia] + ka spondeia Jos HKAGIB
3 proairountai Z 4 om kai HKGICZ toioutois I 7 se] om B* ins CTZ Jos
B^1 adnotat isos mallon Z^mg 9 pleion KGICZ preio HA diatelein Z

loipa bis scr C 10 komizei GI 11 om to kalliston T

introduction
Top of Page
Top of Page