Iob
Jump to: ISBEConcordanceThesaurusGreekHebrewLibrarySubtopicsTerms
International Standard Bible Encyclopedia
IOB

yob (yobh; the King James Version Job): Third son of Issachar (Genesis 46:13). In parallel passages (Numbers 26:24 1 Chronicles 7:1) the name is Jashub (yashubh), which the versions in Genesis also support as the correct form.

Greek
2492. Iob -- Job, a patriarch
... 2491, 2492. Iob. 2492a . ... Of Hebrew origin ('Iyowb); Job (ie Ijob), a patriarch --
Job. see HEBREW 'Iyowb. (iob) -- 1 Occurrence. 2491, 2492. Iob. 2492a > ...
//strongsnumbers.com/greek2/2492.htm - 5k

2492a. Iob -- Job, a patriarch
... 2492, 2492a. Iob. 2492b . Job, a patriarch. Transliteration: Iob Short
Definition: Job. ... 2492, 2492a. Iob. 2492b . Strong's Numbers.
//strongsnumbers.com/greek2/2492a.htm - 5k

Strong's Hebrew
3102. Yob -- a son of Issachar
... 3101, 3102. Yob. 3103 . a son of Issachar. Transliteration: Yob Phonetic
Spelling: (yobe) Short Definition: Iob. Word Origin of ...
/hebrew/3102.htm - 6k
Library

Chapter i.
... zkryh Zacharias Zacharias ml'ky Malachias Malachias thlym Sphar thelleim Psalmoi,
Psalterion Psalmi msly Meloth [431] Paroimiai Proverbia 'yvv Iob Iob Iob syr ...
/.../an introduction to the old testament in greek additional notes/chapter i 2.htm

Articuli xxxix. Ecclesiæ Anglicanæ. AD 1562.
... The Second Book of Esdras, Hester. The booke of Hester. The Book of Esther, Iob.
The booke of Iob. The Book of Job, Psalmi. The Psalmes. The Psalms, Prouerbia. ...
/.../articuli xxxix ecclesiae anglicanae a d.htm

Klementos Pros Korinthious A
... kai philos prosegoreuthe tou theou, kai legei atenizon eis ten doxan tou theou
tapeinophronon; Ego de eimi ge kai spodos.3. eti de kai peri Iob houtos gegraptai ...
/.../lake/the apostolic fathers/klementos pros korinthious a.htm

Chapter i.
... Aristeas: ton Esau gemanta Bassaran gennesai Iob; de touton chora genesthai
de auton kai poluktenon, ktesasthai gar auton men de , [791] . ...
/.../an introduction to the old testament in greek additional notes/chapter i 3.htm

Klementos Pros Korinthious B
... ouden hemas rhusetai ek tes aioniou kolaseos,ean parakousomen ton entolon
autou.8. legei de kai he graphe en to Iezekiel, hoti ean anaste Noe kai Iob kai ...
/.../lake/the apostolic fathers/klementos pros korinthious b.htm

Text-Divisions: Stichi, Chapters, Lections, Catenae.
... men ton Dabid kitharizonta, ton Paroimiasten de tas parabolas kai ton Ekklesiasten
tas propheteias ekthemenon; houto sungrapheisan ten epi to Iob biblon, houto ...
/.../chapter vi text-divisions stichi chapters.htm

Books of the Hebrew Canon.
... Ad African.4 pleista te hosa dia mesou holou tou Iob par Ebraiois men keitai par
hemin de ouchi, kai pollakis men epe tessara e tria; esth' hote de kai ...
/.../chapter ii books of the.htm

Books not Included in the Hebrew Canon.
... diluvium cum dracone . . . pugnasse perhibetur, Testamentum Iob, Poenitentia
Iambre et Mambre, Solomonis interdictio. Though the great ...
/.../chapter iii books not included.htm

The Hexapla, and the Hexaplaric and Other Recensions of the ...
... 161 says, Iob stichoi, ach' choris asteriskon, meta de ton asteriskon ,bs'. [190]
See a complete list of these in Gardthausen, Griech. Paläographie, p. 288 f. ...
/.../chapter iii the hexapla and.htm

Footnotes
Grace, Actual and Habitual. <. ...
//christianbookshelf.org/pohle/grace actual and habitual/footnotes.htm

Thesaurus
Iob (1 Occurrence)
... Standard Bible Encyclopedia IOB. yob (yobh; the King James Version Job): Third son
of Issachar (Genesis 46:13). ... Multi-Version Concordance Iob (1 Occurrence). ...
/i/iob.htm - 7k

Jashub (5 Occurrences)
... Genesis 46:13 has incorrectly Iob, but Septuagint Jashub. ... Jashub (5 Occurrences).
Genesis 46:13 The sons of Issachar: Tola, Puvah, Iob, and Shimron. (See NIV). ...
/j/jashub.htm - 8k

Is'sachar (40 Occurrences)
... Judah, Issachar, and Zebulun. (See RSV). Genesis 46:13 The sons of Issachar:
Tola, Puvah, Iob, and Shimron. (See RSV). Genesis 49:14 ...
/i/is'sachar.htm - 16k

Iota (1 Occurrence)

/i/iota.htm - 6k

Inwrought (1 Occurrence)

/i/inwrought.htm - 6k

Tola (5 Occurrences)
... Multi-Version Concordance Tola (5 Occurrences). Genesis 46:13 The sons of Issachar:
Tola, Puvah, Iob, and Shimron. (WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV) ...
/t/tola.htm - 10k

Puvah (2 Occurrences)
... PUVAH. pu'-va. See PUAH. Multi-Version Concordance Puvah (2 Occurrences). Genesis
46:13 The sons of Issachar: Tola, Puvah, Iob, and Shimron. (WEB JPS ASV RSV). ...
/p/puvah.htm - 8k

Puvvah (1 Occurrence)
... Multi-Version Concordance Puvvah (1 Occurrence). Genesis 46:13 And the sons
of Issachar: Tola, and Puvah, and Iob, and Shimron. (See NAS). ...
/p/puvvah.htm - 6k

Shimron (6 Occurrences)
... Shimron (6 Occurrences). Genesis 46:13 The sons of Issachar: Tola, Puvah, Iob,
and Shimron. (WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV). ...
/s/shimron.htm - 9k

Job (60 Occurrences)
... JOB. job ('iyobh, meaning of name doubtful; some conjecturing "object of enmity,"
others "he who turns," etc., to God; both uncertain guesses; Iob): The titular ...
/j/job.htm - 62kInwrought
Top of Page
Top of Page