Ezra 2
Indonesian Terjemahan Lama

1Maka sekalian inilah dia yang berjalan dari pada tiap-tiap negeri, yaitu segala orang yang sudah dibawa dengan tertawan, yang telah dipindahkan ke Babil oleh Nebukadnezar, raja Babil, dan yang pulang ke Yeruzalem dan ke tanah Yehuda, masing-masing ke negerinya; 2yang datang serta dengan Zerubabil dan Yesua dan Nehemya dan Seraya dan Reilaya dan Mordekhai dan Bilsan dan Mispar dan Bijwai dan Rehum dan Baena; maka inilah bilangan segala orang laki-laki bangsa Israel: 3Bani Paroz dua ribu seratus tujuh puluh dua. 4Bani Sefaca tiga ratus tujuh puluh dua. 5Bani Arakh tujuh ratus tujuh puluh lima. 6Bani Pahat-Moab, dari pada bani Yesua-Yoab, dua ribu delapan ratus dua belas. 7Bani Elam seribu dua ratus lima puluh empat. 8Bani Zatu sembilan ratus empat puluh lima. 9Bani Zakai tujuh ratus enam puluh. 10Bani Bani enam ratus empat puluh dua. 11Bani Bebai enam ratus tiga likur. 12Bani Azjad seribu dua ratus dua likur. 13Bani Adonikam enam ratus enam puluh enam. 14Bani Bijwai dua ribu lima puluh enam. 15Bani Adin empat ratus lima puluh empat. 16Bani Ater, dari pada Yehizkia, sembilan puluh delapan. 17Bani Bezai tiga ratus tiga likur. 18Bani Yora seratus dua belas. 19Bani Hasum dua ratus tiga likur. 20Bani Gibar sembilan puluh lima. 21Bani Betlehem seratus tiga likur. 22Segala orang laki-laki Netofa lima puluh enam. 23Segala orang laki-laki Anatot seratus delapan likur. 24Bani Azmawit empat puluh dua. 25Bani Kiryat-Arim, Kefira dan Beerot tujuh ratus empat puluh tiga. 26Bani Rama dan Gaba enam ratus selikur. 27Segala orang laki-laki Mikhmas seratus dua likur. 28Segala orang laki-laki Bait-el dan Ai dua ratus tiga likur. 29Bani Nebo lima puluh dua. 30Bani Majbis seratus lima puluh enam. 31Bani Elam yang lain itu seribu dua ratus lima puluh empat. 32Bani Harim tiga ratus dua puluh. 33Bani Lod, Hadid dan Ono tujuh ratus lima likur. 34Bani Yerikho tiga ratus empat puluh lima. 35Bani Senaa tiga ribu enam ratus tiga puluh.

36Segala imam: Bani Yedaya, dari pada isi rumah Yesua, sembilan ratus tujuh puluh tiga. 37Bani Imer seribu lima puluh dua. 38Bani Pasyhur seribu dua ratus empat puluh tujuh. 39Bani Harim seribu tujuh belas.

40Segala orang Lewi: Bani Yesua dan Kadmiel, dari pada bani Hodaya, tujuh puluh empat. 41Segala biduan: Bani Asaf seratus delapan likur. 42Bani segala penunggu pintu: Bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub, bani Hatita, bani Sobai, semuanya seratus tiga puluh sembilan.

43Segala Netinim itulah bani Ziha dan bani Hasufa dan bani Tabaot, 44bani Keros, bani Siaha, bani Padon, 45bani Lebana, bani Hagaba, bani Akub, 46bani Hagab, bani Samlai, bani Hanan, 47bani Gidel, bani Gahar, bani Reaya, 48bani Rezin, bani Nekoda, bani Gazam, 49bani Uza, bani Paseah, bani Bezai, 50bani Asua, bani Meunim, bani Nefusim, 51bani Bakbuk, bani Hakufa, bani Harhur, 52bani Bazlut, bani Mehida, bani Harsa, 53bani Barkos, bani Sisera, bani Tamah, 54bani Neziah, bani Hatifa,

55bani segala abdi Sulaiman: bani Sotai, bani Soferet, bani Peruda, 56bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel, 57bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebayim, bani Ami.

58Jumlah segala Netinim dan bani segala abdi Sulaiman itu tiga ratus sembilan puluh dua.

59Maka inilah dia yang berjalan dari Tel-melah dan Tel-harsa dan Kherub dan Adan dan Imer, tetapi tiada dapat dinyatakannya rumah bapa-bapanya atau keturunannya atau kalau asalnya dari pada orang Israel: 60Bani Delaya, bani Tobia, bani Nekoda, enam ratus lima puluh dua.

61Dan dari pada bani segala imam: bani Habaya, bani Hakkoz, bani Barzilai, yang sudah mengambil seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, akan bininya dan diambilnya nama mereka itu bagi dirinya. 62Maka sekalian ini mencaharilah surat asalnya di antara segala yang tersebut pada daftar keturunan, tetapi tiada dapat, sebab itu mereka itu dijauhkan dari pada imamat seperti orang najis adanya. 63Maka disuruh Hatirsata kepada mereka itu jangan makan dari pada barang yang mahasuci, sehingga sudah berdiri seorang imam dengan Urim dan Tumim.

64Maka segenap perhimpunan itu jumlahnya empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh. 65Kecuali segala hamba sahaya mereka itu, tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang banyaknya, dan adalah pada mereka itu biduan laki-laki dan perempuan dua ratus orang. 66Maka segala kuda mereka itu tujuh ratus tiga puluh enam ekor, dan segala bagalnya dua ratus empat puluh lima ekor. 67Dan segala untanya empat ratus tiga puluh lima ekor dan keledainya enam ribu tujuh ratus dua puluh ekor.

68Maka adalah di antara segala penghulu bapa-bapa beberapa orang, serta sampai mereka itu kepada rumah Tuhan di dalam Yeruzalem, diberikannya hadiah dengan keridlaan hatinya akan bait-Ullah, supaya ia itu dibangunkan pula pada tempatnya yang tentu. 69Sekadar perolehannya diberikannya kepada belanja pekerjaan itu enam laksa seribu dirham emas dan lima ribu kati perak dan lagi seratus lengkap pakaian imam.

70Maka segala imam dan orang Lewi dan yang dari pada orang banyak itu dan segala biduan dan penunggu pintu dan Netinim mulailah duduk pula di dalam negeri-negerinya, dan segala orang Israel di dalam negeri-negerinya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page