2 Kings 22:4 Hebrew Text Analysis
2 Kings 22:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]‘ă-lêh,עֲלֵ֗הGo upVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2518 [e]ḥil-qî-yā-hūחִלְקִיָּ֙הוּ֙HilkiahNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֣ןthe priestNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wl,הַגָּד֔וֹלhighAdj
8552 [e]wə-yat-têmוְיַתֵּ֣םthat he may sumVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-ke-sep̄,הַכֶּ֔סֶףthe silverNoun
935 [e]ham-mū-ḇāהַמּוּבָ֖אthat is broughtVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתin to the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
622 [e]’ā-sə-p̄ūאָסְפ֛וּhave gatheredVerb
8104 [e]šō-mə-rêשֹׁמְרֵ֥יthe keepersVerb
5592 [e]has-sap̄הַסַּ֖ףof the doorNoun
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֥ת - Acc
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃the peopleNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 22:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֲלֵ֗ה אֶל־חִלְקִיָּ֙הוּ֙ הַכֹּהֵ֣ן הַגָּדֹ֔ול וְיַתֵּ֣ם אֶת־הַכֶּ֔סֶף הַמּוּבָ֖א בֵּ֣ית יְהוָ֑ה אֲשֶׁ֥ר אָסְפ֛וּ שֹׁמְרֵ֥י הַסַּ֖ף מֵאֵ֥ת הָעָֽם׃

מלכים ב 22:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עלה אל־חלקיהו הכהן הגדול ויתם את־הכסף המובא בית יהוה אשר אספו שמרי הסף מאת העם׃

Links
2 Kings 22:42 Kings 22:4 Text Analysis2 Kings 22:4 Interlinear2 Kings 22:4 Multilingual2 Kings 22:4 TSK2 Kings 22:4 Cross References2 Kings 22:4 Bible Hub2 Kings 22:4 Biblia Paralela2 Kings 22:4 Chinese Bible2 Kings 22:4 French Bible2 Kings 22:4 German Bible

Bible Hub
2 Kings 22:3
Top of Page
Top of Page