1 Kings 4:31 Hebrew Text Analysis
1 Kings 4:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2449 [e]way-yeḥ-kamוַיֶּחְכַּם֮For he was wiserVerb
3605 [e]mik-kālמִכָּל־than allNoun
120 [e]hā-’ā-ḏāmהָֽאָדָם֒menNoun
387 [e]mê-’ê-ṯānמֵאֵיתָ֣ןthe than EthanNoun
250 [e]hā-’ez-rā-ḥî,הָאֶזְרָחִ֗יEzrahiteAdj
1968 [e]wə-hê-mānוְהֵימָ֧ןand HemanNoun
3633 [e]wə-ḵal-kōlוְכַלְכֹּ֛לand ChalcolNoun
1862 [e]wə-ḏar-da‘וְדַרְדַּ֖עand DardaNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe sonsNoun
4235 [e]mā-ḥō-wl;מָח֑וֹלof MaholNoun
1961 [e]way-hî-וַיְהִֽי־and wasVerb
8034 [e]šə-mōwשְׁמ֥וֹhis fameNoun
3605 [e]ḇə-ḵāl-בְכָֽל־in allNoun
1471 [e]hag-gō-w-yimהַגּוֹיִ֖םnationsNoun
5439 [e]sā-ḇîḇ.סָבִֽיב׃aroundSubst
Hebrew Texts
מלכים א 4:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֶּחְכַּם֮ מִכָּל־הָֽאָדָם֒ מֵאֵיתָ֣ן הָאֶזְרָחִ֗י וְהֵימָ֧ן וְכַלְכֹּ֛ל וְדַרְדַּ֖ע בְּנֵ֣י מָחֹ֑ול וַיְהִֽי־שְׁמֹ֥ו בְכָֽל־הַגֹּויִ֖ם סָבִֽיב׃

מלכים א 4:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחכם מכל־האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי־שמו בכל־הגוים סביב׃

Links
1 Kings 4:311 Kings 4:31 Text Analysis1 Kings 4:31 Interlinear1 Kings 4:31 Multilingual1 Kings 4:31 TSK1 Kings 4:31 Cross References1 Kings 4:31 Bible Hub1 Kings 4:31 Biblia Paralela1 Kings 4:31 Chinese Bible1 Kings 4:31 French Bible1 Kings 4:31 German Bible

Bible Hub
1 Kings 4:30
Top of Page
Top of Page