1 Kings 22:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֙אמֶר֙
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3092 [e]יְה֣וֹשָׁפָ֔ט
yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,
JehoshaphatN-proper-ms
369 [e]הַאֵ֨ין
ha-’ên
[is there] notAdv
6311 [e]פֹּ֥ה
pōh
hereAdv
5030 [e]נָבִ֛יא
nā-ḇî
a prophetN-ms
3068 [e]לַיהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehPrep-l | N-proper-ms
5750 [e]ע֑וֹד
‘ō-wḏ;
stillAdv
1875 [e]וְנִדְרְשָׁ֖ה
wə-niḏ-rə-šāh
that we may inquireConj-w | V-Qal-ConjImperf.Cohort-1cp
853 [e]מֵאוֹתֽוֹ׃
mê-’ō-w-ṯōw.
of HimPrep-m | DirObjM | 3ms

Hebrew Texts
מלכים א 22:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֙אמֶר֙ יְהֹ֣ושָׁפָ֔ט הַאֵ֨ין פֹּ֥ה נָבִ֛יא לַיהוָ֖ה עֹ֑וד וְנִדְרְשָׁ֖ה מֵאֹותֹֽו׃

מלכים א 22:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשה מאותו׃

מלכים א 22:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשה מאותו׃

מלכים א 22:7 Hebrew Bible
ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשה מאותו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But Jehoshaphat said, "Is there not yet a prophet of the LORD here that we may inquire of him?"

King James Bible
And Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the LORD besides, that we might inquire of him?

Holman Christian Standard Bible
But Jehoshaphat asked, "Isn't there a prophet of Yahweh here anymore? Let's ask him."
Treasury of Scripture Knowledge

Is there not

2 Kings 3:11-13 But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the LORD, that …

2 Chronicles 18:6,7 But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the LORD besides, …

Links
1 Kings 22:71 Kings 22:7 NIV1 Kings 22:7 NLT1 Kings 22:7 ESV1 Kings 22:7 NASB1 Kings 22:7 KJV1 Kings 22:7 Bible Apps1 Kings 22:7 Biblia Paralela1 Kings 22:7 Chinese Bible1 Kings 22:7 French Bible1 Kings 22:7 German BibleBible Hub
1 Kings 22:6
Top of Page
Top of Page