PROS GALATAS 6
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1adelphoi ean kai prolēmphthē anthrōpos en tini paraptōmati umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati prautētos skopōn seauton mē kai su peirasthēs 2allēlōn ta barē bastazete kai outōs anaplērōsete ton nomon tou christou 3ei gar dokei tis einai ti mēden ōn phrenapata eauton 4to de ergon eautou dokimazetō ekastos kai tote eis eauton monon to kauchēma exei kai ouk eis ton eteron 5ekastos gar to idion phortion bastasei

6koinōneitō de o katēchoumenos ton logon tō katēchounti en pasin agathois 7mē planasthe theos ou muktērizetai o gar ean speirē anthrōpos touto kai therisei 8oti o speirōn eis tēn sarka eautou ek tēs sarkos therisei phthoran o de speirōn eis to pneuma ek tou pneumatos therisei zōēn aiōnion 9to de kalon poiountes mē enkakōmen kairō gar idiō therisomen mē ekluomenoi 10ara oun ōs kairon echōmen ergazōmetha to agathon pros pantas malista de pros tous oikeious tēs pisteōs

11idete pēlikois umin grammasin egrapsa tē emē cheiri 12osoi thelousin euprosōpēsai en sarki outoi anankazousin umas peritemnesthai monon ina tō staurō tou christou mē diōkontai 13oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon phulassousin alla thelousin umas peritemnesthai ina en tē umetera sarki kauchēsōntai 14emoi de mē genoito kauchasthai ei mē en tō staurō tou kuriou ēmōn iēsou christou di ou emoi kosmos estaurōtai kagō kosmō 15oute gar peritomē ti estin oute akrobustia alla kainē ktisis

16kai osoi tō kanoni toutō stoichēsousin eirēnē ep autous kai eleos kai epi ton israēl tou theou

17tou loipou kopous moi mēdeis parechetō egō gar ta stigmata tou iēsou en tō sōmati mou bastazō

18ē charis tou kuriou umōn iēsou christou meta tou pneumatos umōn adelphoi amēnmē ginōmetha kenodoxoi allēlous prokaloumenoi allēlois phthonountes

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Galatians 5
Top of Page
Top of Page