ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6
Revelation 6 Tischendorf
1καί ὁράω ὅτε ἀνοίγω ὁ ἀρνίον εἷς ἐκ ὁ ἑπτά σφραγίς καί ἀκούω εἷς ἐκ ὁ τέσσαρες ζῶον λέγω ὡς φωνή βροντή ἔρχομαι 2καί ὁράω καί ὁράω ἵππος λευκός καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός ἔχω τόξον καί δίδωμι αὐτός στέφανος καί ἐξέρχομαι νικάω καί ἵνα νικάω

3καί ὅτε ἀνοίγω ὁ σφραγίς ὁ δεύτερος ἀκούω ὁ δεύτερος ζῶον λέγω ἔρχομαι 4καί ἐξέρχομαι ἄλλος ἵππος πυῤῥός καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός δίδωμι αὐτός λαμβάνω ὁ εἰρήνη ἐκ ὁ γῆ καί ἵνα ἀλλήλων σφάζω καί δίδωμι αὐτός μάχαιρα μέγας

5καί ὅτε ἀνοίγω ὁ σφραγίς ὁ τρίτος ἀκούω ὁ τρίτος ζῶον λέγω ἔρχομαι καί ὁράω καί ὁράω ἵππος μέλας καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός ἔχω ζυγός ἐν ὁ χείρ αὐτός 6καί ἀκούω ὡς φωνή ἐν μέσος ὁ τέσσαρες ζῶον λέγω χοῖνιξ σῖτος δηνάριον καί τρεῖς χοῖνιξ κριθή δηνάριον καί ὁ ἔλαιον καί ὁ οἶνος μή ἀδικέω

7καί ὅτε ἀνοίγω ὁ σφραγίς ὁ τέταρτος ἀκούω φωνή ὁ τέταρτος ζῶον λέγω ἔρχομαι 8καί ὁράω καί ὁράω ἵππος χλωρός καί ὁ κάθημαι ἐπάνω αὐτός ὄνομα αὐτός θάνατος καί ὁ ᾅδης ἀκολουθέω μετά αὐτός καί δίδωμι αὐτός ἐξουσία ἐπί ὁ τέταρτος ὁ γῆ ἀποκτείνω ἐν ῥομφαία καί ἐν λιμός καί ἐν θάνατος καί ὑπό ὁ θηρίον ὁ γῆ

9καί ὅτε ἀνοίγω ὁ πέμπτος σφραγίς ὁράω ὑποκάτω ὁ θυσιαστήριον ὁ ψυχή ὁ σφάζω διά ὁ λόγος ὁ θεός καί διά ὁ μαρτυρία ὅς ἔχω 10καί κράζω φωνή μέγας λέγω ἕως πότε ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καί ἀληθινός οὐ κρίνω καί ἐκδικέω ὁ αἷμα ἡμᾶς ἐκ ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ 11καί δίδωμι αὐτός ἕκαστος στολή λευκός καί ἐρέω αὐτός ἵνα ἀναπαύω ἔτι χρόνος μικρόν ἕως πληρόω καί ὁ σύνδουλος αὐτός καί ὁ ἀδελφός αὐτός ὁ μέλλω ἀποκτείνω ὡς καί αὐτός

12καί ὁράω ὅτε ἀνοίγω ὁ σφραγίς ὁ ἕκτος καί σεισμός μέγας γίνομαι καί ὁ ἥλιος μέλας γίνομαι ὡς σάκκος τρίχινος καί ὁ σελήνη ὅλος γίνομαι ὡς αἷμα 13καί ὁ ἀστήρ ὁ οὐρανός πίπτω εἰς ὁ γῆ ὡς συκῆ βάλλω ὁ ὄλυνθος αὐτός ὑπό ἄνεμος μέγας σείω 14καί ὁ οὐρανός ἀποχωρίζω ὡς βιβλίον ἑλίσσω καί πᾶς ὄρος καί νῆσος ἐκ ὁ τόπος αὐτός κινέω 15καί ὁ βασιλεύς ὁ γῆ καί ὁ μεγιστᾶνες καί ὁ χιλίαρχος καί ὁ πλούσιος καί ὁ ἰσχυρός καί πᾶς δοῦλος καί ἐλεύθερος κρύπτω ἑαυτοῦ εἰς ὁ σπήλαιον καί εἰς ὁ πέτρα ὁ ὄρος 16καί λέγω ὁ ὄρος καί ὁ πέτρα πίπτω ἐπί ἡμᾶς καί κρύπτω ἡμᾶς ἀπό πρόσωπον ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος καί ἀπό ὁ ὀργή ὁ ἀρνίον 17ὅτι ἔρχομαι ὁ ἡμέρα ὁ μέγας ὁ ὀργή αὐτός καί τίς δύναμαι ἵστημι

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 5
Top of Page
Top of Page