ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7
Revelation 7 Tischendorf
1καί μετά οὗτος ὁράω τέσσαρες ἄγγελος ἵστημι ἐπί ὁ τέσσαρες γωνία ὁ γῆ κρατέω ὁ τέσσαρες ἄνεμος ὁ γῆ ἵνα μή πνέω ἄνεμος ἐπί ὁ γῆ μήτε ἐπί ὁ θάλασσα μήτε ἐπί πᾶς δένδρον 2καί ὁράω ἄλλος ἄγγελος ἀναβαίνω ἀπό ἀνατολή ἥλιος ἔχω σφραγίς θεός ζάω καί κράζω φωνή μέγας ὁ τέσσαρες ἄγγελος ὅς δίδωμι αὐτός ἀδικέω ὁ γῆ καί ὁ θάλασσα 3λέγω μή ἀδικέω ὁ γῆ μήτε ὁ θάλασσα μήτε ὁ δένδρον ἄχρι σφραγίζω ὁ δοῦλος ὁ θεός ἡμᾶς ἐπί ὁ μέτωπον αὐτός

4καί ἀκούω ὁ ἀριθμός ὁ σφραγίζω ἑκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάς σφραγίζω ἐκ πᾶς φυλή υἱός Ἰσραήλ

5ἐκ φυλή Ἰουδά δώδεκα χιλιάς σφραγίζω ἐκ φυλή Ῥουβήν δώδεκα χιλιάς ἐκ φυλή Γάδ δώδεκα χιλιάς

6ἐκ φυλή Ἀσήρ δώδεκα χιλιάς ἐκ φυλή Νεφθαλείμ δώδεκα χιλιάς ἐκ φυλή Μανασσῆς δώδεκα χιλιάς

7ἐκ φυλή Συμεών δώδεκα χιλιάς ἐκ φυλή Λευΐ δώδεκα χιλιάς ἐκ φυλή Ἰσαχάρ δώδεκα χιλιάς

8ἐκ φυλή Ζαβουλών δώδεκα χιλιάς ἐκ φυλή Ἰωσήφ δώδεκα χιλιάς ἐκ φυλή Βενιαμίν δώδεκα χιλιάς σφραγίζω

9μετά οὗτος ὁράω καί ὁράω ὄχλος πολύς ὅς ἀριθμέω αὐτός οὐδείς δύναμαι ἐκ πᾶς ἔθνος καί φυλή καί λαός καί γλῶσσα ἵστημι ἐνώπιον ὁ θρόνος καί ἐνώπιον ὁ ἀρνίον περιβάλλω στολή λευκός καί φοῖνιξ ἐν ὁ χείρ αὐτός 10καί κράζω φωνή μέγας λέγω ὁ σωτηρία ὁ θεός ἡμᾶς ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος καί ὁ ἀρνίον 11καί πᾶς ὁ ἄγγελος ἵστημι κύκλῳ ὁ θρόνος καί ὁ πρεσβύτερος καί ὁ τέσσαρες ζῶον καί πίπτω ἐνώπιον ὁ θρόνος ἐπί ὁ πρόσωπον αὐτός καί προσκυνέω ὁ θεός 12λέγω ἀμήν ὁ εὐλογία καί ὁ δόξα καί ὁ σοφία καί ὁ εὐχαριστία καί ὁ τιμή καί ὁ δύναμις καί ὁ ἰσχύς ὁ θεός ἡμᾶς εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

13καί ἀποκρίνομαι εἷς ἐκ ὁ πρεσβύτερος λέγω ἐγώ οὗτος ὁ περιβάλλω ὁ στολή ὁ λευκός τίς εἰμί καί πόθεν ἔρχομαι 14καί ἐρέω αὐτός κύριος ἐγώ σύ εἴδω καί λέγω ἐγώ οὗτος εἰμί ὁ ἔρχομαι ἐκ ὁ θλῖψις ὁ μέγας καί πλύνω ὁ στολή αὐτός καί λευκαίνω αὐτός ἐν ὁ αἷμα ὁ ἀρνίον 15διά οὗτος εἰμί ἐνώπιον ὁ θρόνος ὁ θεός καί λατρεύω αὐτός ἡμέρα καί νύξ ἐν ὁ ναός αὐτός καί ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος σκηνόω ἐπί αὐτός 16οὐ πεινάω ἔτι οὐδέ διψάω ἔτι οὐδέ μή πίπτω ἐπί αὐτός ὁ ἥλιος οὐδέ πᾶς καῦμα 17ὅτι ὁ ἀρνίον ὁ ἀνά μέσος ὁ θρόνος ποιμαίνω αὐτός καί ὁδηγέω αὐτός ἐπί ζωή πηγή ὕδωρ καί ἐξαλείφω ὁ θεός πᾶς δάκρυ ἐκ ὁ ὀφθαλμός αὐτός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 6
Top of Page
Top of Page