ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8
Revelation 8 Tischendorf
1καί ὅταν ἀνοίγω ὁ σφραγίς ὁ ἕβδομος γίνομαι σιγή ἐν ὁ οὐρανός ὡς ἡμίωριον 2καί ὁράω ὁ ἑπτά ἄγγελος ὅς ἐνώπιον ὁ θεός ἵστημι καί δίδωμι αὐτός ἑπτά σάλπιγξ

3καί ἄλλος ἄγγελος ἔρχομαι καί ἵστημι ἐπί ὁ θυσιαστήριον ἔχω λιβανωτός χρύσεος καί δίδωμι αὐτός θυμίαμα πολύς ἵνα δίδωμι ὁ προσευχή ὁ ἅγιος πᾶς ἐπί ὁ θυσιαστήριον ὁ χρύσεος ὁ ἐνώπιον ὁ θρόνος 4καί ἀναβαίνω ὁ καπνός ὁ θυμίαμα ὁ προσευχή ὁ ἅγιος ἐκ χείρ ὁ ἄγγελος ἐνώπιον ὁ θεός 5καί λαμβάνω ὁ ἄγγελος ὁ λιβανωτός καί γεμίζω αὐτός ἐκ ὁ πῦρ ὁ θυσιαστήριον καί βάλλω εἰς ὁ γῆ καί γίνομαι βροντή καί φωνή καί ἀστραπή καί σεισμός

6καί ὁ ἑπτά ἄγγελος ὁ ἔχω ὁ ἑπτά σάλπιγξ ἑτοιμάζω αὐτός ἵνα σαλπίζω

7καί ὁ πρῶτος σαλπίζω καί γίνομαι χάλαζα καί πῦρ μίγνυμι ἐν αἷμα καί βάλλω εἰς ὁ γῆ καί ὁ τρίτος ὁ γῆ κατακαίω καί ὁ τρίτος ὁ δένδρον κατακαίω καί πᾶς χόρτος χλωρός κατακαίω

8καί ὁ δεύτερος ἄγγελος σαλπίζω καί ὡς ὄρος μέγας πῦρ καίω βάλλω εἰς ὁ θάλασσα καί γίνομαι ὁ τρίτος ὁ θάλασσα αἷμα 9καί ἀποθνήσκω ὁ τρίτος ὁ κτίσμα ὁ ἐν ὁ θάλασσα ὁ ἔχω ψυχή καί ὁ τρίτος ὁ πλοῖον διαφθείρω

10καί ὁ τρίτος ἄγγελος σαλπίζω καί πίπτω ἐκ ὁ οὐρανός ἀστήρ μέγας καίω ὡς λαμπάς καί πίπτω ἐπί ὁ τρίτος ὁ ποταμός καί ἐπί ὁ πηγή ὁ ὕδωρ 11καί ὁ ὄνομα ὁ ἀστήρ λέγω ὁ ἄψινθος καί γίνομαι ὁ τρίτος ὁ ὕδωρ εἰς ἄψινθος καί πολύς ὁ ἄνθρωπος ἀποθνήσκω ἐκ ὁ ὕδωρ ὅτι πικραίνω

12καί ὁ τέταρτος ἄγγελος σαλπίζω καί πλήσσω ὁ τρίτος ὁ ἥλιος καί ὁ τρίτος ὁ σελήνη καί ὁ τρίτος ὁ ἀστήρ ἵνα σκοτίζω ὁ τρίτος αὐτός καί ὁ ἡμέρα μή φαίνω ὁ τρίτος αὐτός καί ὁ νύξ ὁμοίως

13καί ὁράω καί ἀκούω εἷς ἀετός πέτομαι ἐν μεσουράνημα λέγω φωνή μέγας οὐαί οὐαί οὐαί ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ ἐκ ὁ λοιποί φωνή ὁ σάλπιγξ ὁ τρεῖς ἄγγελος ὁ μέλλω σαλπίζω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 7
Top of Page
Top of Page