ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9
Revelation 9 Tischendorf
1καί ὁ πέμπτος ἄγγελος σαλπίζω καί ὁράω ἀστήρ ἐκ ὁ οὐρανός πίπτω εἰς ὁ γῆ καί δίδωμι αὐτός ὁ κλείς ὁ φρέαρ ὁ ἄβυσσος 2καί ἀνοίγω ὁ φρέαρ ὁ ἄβυσσος καί ἀναβαίνω καπνός ἐκ ὁ φρέαρ ὡς καπνός κάμινος μέγας καί σκοτόω ὁ ἥλιος καί ὁ ἀήρ ἐκ ὁ καπνός ὁ φρέαρ 3καί ἐκ ὁ καπνός ἐξέρχομαι ἀκρίς εἰς ὁ γῆ καί δίδωμι αὐτός ἐξουσία ὡς ἔχω ἐξουσία ὁ σκορπίος ὁ γῆ 4καί ἐρέω αὐτός ἵνα μή ἀδικέω ὁ χόρτος ὁ γῆ οὐδέ πᾶς χλωρός οὐδέ πᾶς δένδρον εἰ μή ὁ ἄνθρωπος ὅστις οὐ ἔχω ὁ σφραγίς ὁ θεός ἐπί ὁ μέτωπον 5καί δίδωμι αὐτός ἵνα μή ἀποκτείνω αὐτός ἀλλά ἵνα βασανίζω μήν πέντε καί ὁ βασανισμός αὐτός ὡς βασανισμός σκορπίος ὅταν παίω ἄνθρωπος 6καί ἐν ὁ ἡμέρα ἐκεῖνος ζητέω ὁ ἄνθρωπος ὁ θάνατος καί οὐ μή εὑρίσκω αὐτός καί ἐπιθυμέω ἀποθνήσκω καί φεύγω ὁ θάνατος ἀπό αὐτός

7καί ὁ ὁμοίωμα ὁ ἀκρίς ὅμοιος ἵππος ἑτοιμάζω εἰς πόλεμος καί ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός ὡς στέφανος ὅμοιος χρυσός καί ὁ πρόσωπον αὐτός ὡς πρόσωπον ἄνθρωπος 8καί ἔχω θρίξ ὡς θρίξ γυνή καί ὁ ὀδούς αὐτός ὡς λέων εἰμί 9καί ἔχω θώραξ ὡς θώραξ σιδήρεος καί ὁ φωνή ὁ πτέρυξ αὐτός ὡς φωνή ἅρμα ἵππος πολύς τρέχω εἰς πόλεμος 10καί ἔχω οὐρά ὅμοιος σκορπίος καί κέντρον καί ἐν ὁ οὐρά αὐτός ὁ ἐξουσία αὐτός ἀδικέω ὁ ἄνθρωπος μήν πέντε 11ἔχω ἐπί αὐτός βασιλεύς ὁ ἄγγελος ὁ ἄβυσσος ὅς ὄνομα αὐτός Ἑβραϊστί Ἀβαδδών καί ἐν ὁ Ἑλληνικός ὄνομα ἔχω Ἀπολλύων

12ὁ οὐαί ὁ εἷς ἀπέρχομαι ὁράω ἔρχομαι ἔτι δύο οὐαί μετά οὗτος

13καί ὁ ἕκτος ἄγγελος σαλπίζω καί ἀκούω φωνή εἷς ἐκ ὁ τέσσαρες κέρας ὁ θυσιαστήριον ὁ χρύσεος ὁ ἐνώπιον ὁ θεός 14λέγω ὁ ἕκτος ἄγγελος ὁ ἔχω ὁ σάλπιγξ λύω ὁ τέσσαρες ἄγγελος ὁ δέω ἐπί ὁ ποταμός ὁ μέγας Εὐφράτης 15καί λύω ὁ τέσσαρες ἄγγελος ὁ ἑτοιμάζω εἰς ὁ ὥρα καί ἡμέρα καί μήν καί ἐνιαυτός ἵνα ἀποκτείνω ὁ τρίτος ὁ ἄνθρωπος 16καί ὁ ἀριθμός ὁ στράτευμα ὁ ἱππικόν μυριάς μυριάς ἀκούω ὁ ἀριθμός αὐτός 17καί οὕτω ὁράω ὁ ἵππος ἐν ὁ ὅρασις καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός ἔχω θώραξ πύρινος καί ὑακίνθινος καί θειώδης καί ὁ κεφαλή ὁ ἵππος ὡς κεφαλή λέων καί ἐκ ὁ στόμα αὐτός ἐκπορεύομαι πῦρ καί καπνός καί θεῖον 18ἀπό ὁ τρεῖς πληγή οὗτος ἀποκτείνω ὁ τρίτος ὁ ἄνθρωπος ἐκ ὁ πῦρ καί ὁ καπνός καί ὁ θεῖον ὁ ἐκπορεύομαι ἐκ ὁ στόμα αὐτός 19ὁ γάρ ἐξουσία ὁ ἵππος ἐν ὁ στόμα αὐτός εἰμί καί ἐν ὁ οὐρά αὐτός ὁ γάρ οὐρά αὐτός ὅμοιος ὄφις ἔχω κεφαλή καί ἐν αὐτός ἀδικέω

20καί ὁ λοιποί ὁ ἄνθρωπος ὅς οὐ ἀποκτείνω ἐν ὁ πληγή οὗτος οὐδέ μετανοέω ἐκ ὁ ἔργον ὁ χείρ αὐτός ἵνα μή προσκυνέω ὁ δαιμόνιον καί ὁ εἴδωλον ὁ χρύσεος καί ὁ ἀργύρεος καί ὁ χάλκεος καί ὁ λίθινος καί ὁ ξύλινος ὅς οὔτε βλέπω δύναμαι οὔτε ἀκούω οὔτε περιπατέω 21καί οὐ μετανοέω ἐκ ὁ φόνος αὐτός οὔτε ἐκ ὁ φαρμακεία αὐτός οὔτε ἐκ ὁ πορνεία αὐτός οὔτε ἐκ ὁ κλέμμα αὐτός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 8
Top of Page
Top of Page