ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10
Revelation 10 Tischendorf
1καί ὁράω ἄλλος ἄγγελος ἰσχυρός καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός περιβάλλω νεφέλη καί ὁ ἶρις ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός καί ὁ πρόσωπον αὐτός ὡς ὁ ἥλιος καί ὁ πούς αὐτός ὡς στῦλος πῦρ 2καί ἔχω ἐν ὁ χείρ αὐτός βιβλιαρίδιον ἀνοίγω καί τίθημι ὁ πούς αὐτός ὁ δεξιός ἐπί ὁ θάλασσα ὁ δέ εὐώνυμος ἐπί ὁ γῆ 3καί κράζω φωνή μέγας ὥσπερ λέων μυκάομαι καί ὅτε κράζω λαλέω ὁ ἑπτά βροντή ὁ ἑαυτοῦ φωνή 4καί ὅτε λαλέω ὁ ἑπτά βροντή μέλλω γράφω καί ἀκούω φωνή ἐκ ὁ οὐρανός λέγω σφραγίζω ὅς λαλέω ὁ ἑπτά βροντή καί μή αὐτός γράφω 5καί ὁ ἄγγελος ὅς ὁράω ἵστημι ἐπί ὁ θάλασσα καί ἐπί ὁ γῆ αἴρω ὁ χείρ αὐτός ὁ δεξιός εἰς ὁ οὐρανός 6καί ὀμνύω ἐν ὁ ζάω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ὅς κτίζω ὁ οὐρανός καί ὁ ἐν αὐτός καί ὁ γῆ καί ὁ ἐν αὐτός καί ὁ θάλασσα καί ὁ ἐν αὐτός ὅτι χρόνος οὐκέτι εἰμί 7ἀλλά ἐν ὁ ἡμέρα ὁ φωνή ὁ ἕβδομος ἄγγελος ὅταν μέλλω σαλπίζω καί τελέω ὁ μυστήριον ὁ θεός ὡς εὐαγγελίζω ὁ ἑαυτοῦ δοῦλος ὁ προφήτης

8καί ὁ φωνή ὅς ἀκούω ἐκ ὁ οὐρανός πάλιν λαλέω μετά ἐγώ καί λέγω ὑπάγω λαμβάνω ὁ βιβλιαρίδιον ὁ ἀνοίγω ἐν ὁ χείρ ὁ ἄγγελος ὁ ἵστημι ἐπί ὁ θάλασσα καί ἐπί ὁ γῆ 9καί ἀπέρχομαι πρός ὁ ἄγγελος λέγω αὐτός δίδωμι ἐγώ ὁ βιβλιαρίδιον καί λέγω ἐγώ λαμβάνω καί κατεσθίω αὐτός καί πικραίνω σύ ὁ κοιλία ἀλλά ἐν ὁ στόμα σύ εἰμί γλυκύς ὡς μέλι 10καί λαμβάνω ὁ βιβλιαρίδιον ἐκ ὁ χείρ ὁ ἄγγελος καί κατεσθίω αὐτός καί εἰμί ἐν ὁ στόμα ἐγώ ὡς μέλι γλυκύς καί ὅτε φάγω αὐτός πικραίνω ὁ κοιλία ἐγώ

11καί λέγω ἐγώ δεῖ σύ πάλιν προφητεύω ἐπί λαός καί ἐπί ἔθνος καί γλῶσσα καί βασιλεύς πολύς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 9
Top of Page
Top of Page