ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11
Revelation 11 Tischendorf
1καί δίδωμι ἐγώ κάλαμος ὅμοιος ῥάβδος λέγω ἐγείρω καί μετρέω ὁ ναός ὁ θεός καί ὁ θυσιαστήριον καί ὁ προσκυνέω ἐν αὐτός 2καί ὁ αὐλή ὁ ἔξωθεν ὁ ναός ἐκβάλλω ἔξωθεν καί μή αὐτός μετρέω ὅτι δίδωμι ὁ ἔθνος καί ὁ πόλις ὁ ἅγιος πατέω μήν τεσσαράκοντα δύο 3καί δίδωμι ὁ δύο μάρτυς ἐγώ καί προφητεύω ἡμέρα χίλιοι διακόσιοι ἑξήκοντα περιβάλλω σάκκος

4οὗτος εἰμί ὁ δύο ἐλαία καί ὁ δύο λυχνία ὁ ἐνώπιον ὁ κύριος ὁ γῆ ἵστημι 5καί εἰ τὶς αὐτός θέλω ἀδικέω πῦρ ἐκπορεύομαι ἐκ ὁ στόμα αὐτός καί κατεσθίω ὁ ἐχθρός αὐτός καί εἰ τὶς θέλω αὐτός ἀδικέω οὕτω δεῖ αὐτός ἀποκτείνω 6οὗτος ἔχω ἐξουσία κλείω ὁ οὐρανός ἵνα μή ὑετός βρέχω ὁ ἡμέρα ὁ προφητεία αὐτός καί ἐξουσία ἔχω ἐπί ὁ ὕδωρ στρέφω αὐτός εἰς αἷμα καί πατάσσω ὁ γῆ ἐν πᾶς πληγή ὁσάκις ἐάν θέλω

7καί ὅταν τελέω ὁ μαρτυρία αὐτός ὁ θηρίον ὁ ἀναβαίνω ἐκ ὁ ἄβυσσος ποιέω μετά αὐτός πόλεμος καί νικάω αὐτός καί ἀποκτείνω αὐτός 8καί ὁ πτῶμα αὐτός ἐπί ὁ πλατεῖα ὁ πόλις ὁ μέγας ὅστις καλέω πνευματικῶς Σόδομα καί Αἴγυπτος ὅπου καί ὁ κύριος αὐτός σταυρόω 9καί βλέπω ἐκ ὁ λαός καί φυλή καί γλῶσσα καί ἔθνος ὁ πτῶμα αὐτός ἡμέρα τρεῖς καί ἥμισυ καί ὁ πτῶμα αὐτός οὐ ἀφίημι τίθημι εἰς μνῆμα 10καί ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ χαίρω ἐπί αὐτός καί εὐφραίνω καί δῶρον πέμπω ἀλλήλων ὅτι οὗτος ὁ δύο προφήτης βασανίζω ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ

11καί μετά ὁ τρεῖς ἡμέρα καί ἥμισυ πνεῦμα ζωή ἐκ ὁ θεός εἰσέρχομαι ἐν αὐτός καί ἵστημι ἐπί ὁ πούς αὐτός καί φόβος μέγας ἐπιπίπτω ἐπί ὁ θεωρέω αὐτός 12καί ἀκούω φωνή μέγας ἐκ ὁ οὐρανός λέγω αὐτός ἀναβαίνω ὧδε καί ἀναβαίνω εἰς ὁ οὐρανός ἐν ὁ νεφέλη καί θεωρέω αὐτός ὁ ἐχθρός αὐτός 13καί ἐν ἐκεῖνος ὁ ὥρα γίνομαι σεισμός μέγας καί ὁ δέκατος ὁ πόλις πίπτω καί ἀποκτείνω ἐν ὁ σεισμός ὄνομα ἄνθρωπος χιλιάς ἑπτά καί ὁ λοιποί ἔμφοβος γίνομαι καί δίδωμι δόξα ὁ θεός ὁ οὐρανός

14ὁ οὐαί ὁ δεύτερος ἀπέρχομαι ὁράω ὁ οὐαί ὁ τρίτος ἔρχομαι ταχύ

15καί ὁ ἕβδομος ἄγγελος σαλπίζω καί γίνομαι φωνή μέγας ἐν ὁ οὐρανός λέγω γίνομαι ὁ βασιλεία ὁ κόσμος ὁ κύριος ἡμᾶς καί ὁ Χριστός αὐτός καί βασιλεύω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών

16καί ὁ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτερος ὁ ἐνώπιον ὁ θεός ὅς κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος αὐτός πίπτω ἐπί ὁ πρόσωπον αὐτός καί προσκυνέω ὁ θεός 17λέγω εὐχαριστέω σύ κύριος ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ ὁ εἰμί καί ὁ εἰμί καί ὅτι λαμβάνω ὁ δύναμις σύ ὁ μέγας καί βασιλεύω 18καί ὁ ἔθνος ὀργίζω καί ἔρχομαι ὁ ὀργή σύ καί ὁ καιρός ὁ νεκρός κρίνω καί δίδωμι ὁ μισθός ὁ δοῦλος σύ ὁ προφήτης καί ὁ ἅγιος καί ὁ φοβέω ὁ ὄνομα σύ ὁ μικρός καί ὁ μέγας καί διαφθείρω ὁ διαφθείρω ὁ γῆ

19καί ἀνοίγω ὁ ναός ὁ θεός ὁ ἐν ὁ οὐρανός καί ὁράω ὁ κιβωτός ὁ διαθήκη αὐτός ἐν ὁ ναός αὐτός καί γίνομαι ἀστραπή καί φωνή καί βροντή καί σεισμός καί χάλαζα μέγας

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 10
Top of Page
Top of Page