ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12
Revelation 12 Tischendorf
1καί σημεῖον μέγας ὁράω ἐν ὁ οὐρανός γυνή περιβάλλω ὁ ἥλιος καί ὁ σελήνη ὑποκάτω ὁ πούς αὐτός καί ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός στέφανος ἀστήρ δώδεκα 2καί ἐν γαστήρ ἔχω καί κράζω ὠδίνω καί βασανίζω τίκτω 3καί ὁράω ἄλλος σημεῖον ἐν ὁ οὐρανός καί ὁράω δράκων πυῤῥός μέγας ἔχω κεφαλή ἑπτά καί κέρας δέκα καί ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός ἑπτά διάδημα 4καί ὁ οὐρά αὐτός σύρω ὁ τρίτος ὁ ἀστήρ ὁ οὐρανός καί βάλλω αὐτός εἰς ὁ γῆ καί ὁ δράκων στήκω ἐνώπιον ὁ γυνή ὁ μέλλω τίκτω ἵνα ὅταν τίκτω ὁ τέκνον αὐτός κατεσθίω 5καί τίκτω υἱός ἄῤῥην ὅς μέλλω ποιμαίνω πᾶς ὁ ἔθνος ἐν ῥάβδος σιδήρεος καί ἁρπάζω ὁ τέκνον αὐτός πρός ὁ θεός καί πρός ὁ θρόνος αὐτός 6καί ὁ γυνή φεύγω εἰς ὁ ἔρημος ὅπου ἔχω ἐκεῖ τόπος ἑτοιμάζω ἀπό ὁ θεός ἵνα ἐκεῖ τρέφω αὐτός ἡμέρα χίλιοι διακόσιοι ἑξήκοντα

7καί γίνομαι πόλεμος ἐν ὁ οὐρανός ὁ Μιχαήλ καί ὁ ἄγγελος αὐτός πολεμέω μετά ὁ δράκων καί ὁ δράκων πολεμέω καί ὁ ἄγγελος αὐτός 8καί οὐ ἰσχύω οὐδέ τόπος εὑρίσκω αὐτός ἔτι ἐν ὁ οὐρανός 9καί βάλλω ὁ δράκων ὁ μέγας ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ὁ καλέω διάβολος καί ὁ Σατανᾶς ὁ πλανάω ὁ οἰκουμένη ὅλος βάλλω εἰς ὁ γῆ καί ὁ ἄγγελος αὐτός μετά αὐτός βάλλω

10καί ἀκούω φωνή μέγας ἐν ὁ οὐρανός λέγω ἄρτι γίνομαι ὁ σωτηρία καί ὁ δύναμις καί ὁ βασιλεία ὁ θεός ἡμᾶς καί ὁ ἐξουσία ὁ Χριστός αὐτός ὅτι βάλλω ὁ κατήγορος ὁ ἀδελφός ἡμᾶς ὁ κατηγορέω αὐτός ἐνώπιον ὁ θεός ἡμᾶς ἡμέρα καί νύξ 11καί αὐτός νικάω αὐτός διά ὁ αἷμα ὁ ἀρνίον καί διά ὁ λόγος ὁ μαρτυρία αὐτός καί οὐ ἀγαπάω ὁ ψυχή αὐτός ἄχρι θάνατος 12διά οὗτος εὐφραίνω οὐρανός καί ὁ ἐν αὐτός σκηνόω οὐαί ὁ γῆ καί ὁ θάλασσα ὅτι καταβαίνω ὁ διάβολος πρός ὑμεῖς ἔχω θυμός μέγας εἴδω ὅτι ὀλίγος καιρός ἔχω

13καί ὅτε ὁράω ὁ δράκων ὅτι βάλλω εἰς ὁ γῆ διώκω ὁ γυνή ὅστις τίκτω ὁ ἄῤῥην 14καί δίδωμι ὁ γυνή ὁ δύο πτέρυξ ὁ ἀετός ὁ μέγας ἵνα πέτομαι εἰς ὁ ἔρημος εἰς ὁ τόπος αὐτός ὅπου τρέφω ἐκεῖ καιρός καί καιρός καί ἥμισυ καιρός ἀπό πρόσωπον ὁ ὄφις 15καί βάλλω ὁ ὄφις ἐκ ὁ στόμα αὐτός ὀπίσω ὁ γυνή ὕδωρ ὡς ποταμός ἵνα αὐτός ποταμοφόρητος ποιέω 16καί βοηθέω ὁ γῆ ὁ γυνή καί ἀνοίγω ὁ γῆ ὁ στόμα αὐτός καί καταπίνω ὁ ποταμός ὅς βάλλω ὁ δράκων ἐκ ὁ στόμα αὐτός 17καί ὀργίζω ὁ δράκων ἐπί ὁ γυνή καί ἀπέρχομαι ποιέω πόλεμος μετά ὁ λοιποί ὁ σπέρμα αὐτός ὁ τηρέω ὁ ἐντολή ὁ θεός καί ἔχω ὁ μαρτυρία Ἰησοῦς καί ἵστημι ἐπί ὁ ἄμμος ὁ θάλασσα

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 11
Top of Page
Top of Page