ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5
Revelation 5 Tischendorf
1καί ὁράω ἐπί ὁ δεξιός ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος βιβλίον γράφω ἔσωθεν καί ὄπισθεν κατασφραγίζω σφραγίς ἑπτά 2καί ὁράω ἄγγελος ἰσχυρός κηρύσσω ἐν φωνή μέγας τίς ἄξιος ἀνοίγω ὁ βιβλίον καί λύω ὁ σφραγίς αὐτός 3καί οὐδείς δύναμαι ἐν ὁ οὐρανός οὔτε ἐπί ὁ γῆ οὔτε ὑποκάτω ὁ γῆ ἀνοίγω ὁ βιβλίον οὔτε βλέπω αὐτός 4καί κλαίω πολύς ὅτι οὐδείς ἄξιος εὑρίσκω ἀνοίγω ὁ βιβλίον οὔτε βλέπω αὐτός 5καί εἷς ἐκ ὁ πρεσβύτερος λέγω ἐγώ μή κλαίω ὁράω νικάω ὁ λέων ὁ ἐκ ὁ φυλή Ἰουδά ὁ ῥίζα Δαβίδ ἀνοίγω ὁ βιβλίον καί ὁ ἑπτά σφραγίς αὐτός

6καί ὁράω ἐν μέσος ὁ θρόνος καί ὁ τέσσαρες ζῶον καί ἐν μέσος ὁ πρεσβύτερος ἀρνίον ἵστημι ὡς σφάζω ἔχω κέρας ἑπτά καί ὀφθαλμός ἑπτά ὅς εἰμί ὁ ἑπτά πνεῦμα ὁ θεός ἀποστέλλω εἰς πᾶς ὁ γῆ 7καί ἔρχομαι καί λαμβάνω ἐκ ὁ δεξιός ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος 8καί ὅτε λαμβάνω ὁ βιβλίον ὁ τέσσαρες ζῶον καί ὁ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτερος πίπτω ἐνώπιον ὁ ἀρνίον ἔχω ἕκαστος κιθάρα καί φιάλη χρύσεος γέμω θυμίαμα ὅς εἰμί ὁ προσευχή ὁ ἅγιος 9καί ᾄδω ᾠδή καινός λέγω ἄξιος εἰμί λαμβάνω ὁ βιβλίον καί ἀνοίγω ὁ σφραγίς αὐτός ὅτι σφάζω καί ἀγοράζω ὁ θεός ἐν ὁ αἷμα σύ ἐκ πᾶς φυλή καί γλῶσσα καί λαός καί ἔθνος 10καί ποιέω αὐτός ὁ θεός ἡμᾶς βασιλεία καί ἱερεύς καί βασιλεύω ἐπί ὁ γῆ

11καί ὁράω καί ἀκούω ὡς φωνή ἄγγελος πολύς κύκλῳ ὁ θρόνος καί ὁ ζῶον καί ὁ πρεσβύτερος καί εἰμί ὁ ἀριθμός αὐτός μυριάς μυριάς καί χιλιάς χιλιάς 12λέγω φωνή μέγας ἄξιος εἰμί ὁ ἀρνίον ὁ σφάζω λαμβάνω ὁ δύναμις καί πλοῦτος καί σοφία καί ἰσχύς καί τιμή καί δόξα καί εὐλογία 13καί πᾶς κτίσμα ὅς ἐν ὁ οὐρανός καί ἐπί ὁ γῆ καί ὑποκάτω ὁ γῆ καί ἐπί ὁ θάλασσα καί ὁ ἐν αὐτός πᾶς καί ἀκούω λέγω ὁ κάθημαι ἐπί ὁ θρόνος καί ὁ ἀρνίον ὁ εὐλογία καί ὁ τιμή καί ὁ δόξα καί ὁ κράτος εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών 14καί ὁ τέσσαρες ζῶον λέγω ἀμήν καί ὁ πρεσβύτερος πίπτω καί προσκυνέω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 4
Top of Page
Top of Page