ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5
Galatians 5 Tischendorf
1ὁ ἐλευθερία ἡμᾶς Χριστός ἐλευθερόω στήκω οὖν καί μή πάλιν ζυγός δουλεία ἐνέχω

2ὁράω ἐγώ Παῦλος λέγω ὑμεῖς ὅτι ἐάν περιτέμνω Χριστός ὑμεῖς οὐδείς ὠφελέω 3μαρτύρομαι δέ πάλιν πᾶς ἄνθρωπος περιτέμνω ὅτι ὀφειλέτης εἰμί ὅλος ὁ νόμος ποιέω 4καταργέω ἀπό Χριστός ὅστις ἐν νόμος δικαιόω ὁ χάρις ἐκπίπτω 5ἡμᾶς γάρ πνεῦμα ἐκ πίστις ἐλπίς δικαιοσύνη ἀπεκδέχομαι 6ἐν γάρ Χριστός Ἰησοῦς οὔτε περιτομή τὶς ἰσχύω οὔτε ἀκροβυστία ἀλλά πίστις διά ἀγάπη ἐνεργέω

7τρέχω καλῶς τίς ὑμεῖς ἐγκόπτω ἀλήθεια μή πείθω 8ὁ πεισμονή οὐ ἐκ ὁ καλέω ὑμεῖς 9μικρός ζύμη ὅλος ὁ φύραμα ζυμόω 10ἐγώ πείθω εἰς ὑμεῖς ἐν κύριος ὅτι οὐδείς ἄλλος φρονέω ὁ δέ ταράσσω ὑμεῖς βαστάζω ὁ κρίμα ὅστις ἐάν εἰμί 11ἐγώ δέ ἀδελφός εἰ περιτομή ἔτι κηρύσσω τίς ἔτι διώκω ἄρα καταργέω ὁ σκάνδαλον ὁ σταυρός 12ὄφελον καί ἀποκόπτω ὁ ἀναστατόω ὑμεῖς

13ὑμεῖς γάρ ἐπί ἐλευθερία καλέω ἀδελφός μόνον μή ὁ ἐλευθερία εἰς ἀφορμή ὁ σάρξ ἀλλά διά ὁ ἀγάπη δουλεύω ἀλλήλων 14ὁ γάρ πᾶς νόμος ἐν εἷς λόγος πληρόω ἐν ὁ ἀγαπάω ὁ πλησίον σύ ὡς σεαυτοῦ 15εἰ δέ ἀλλήλων δάκνω καί κατεσθίω βλέπω μή ὑπό ἀλλήλων ἀναλίσκω

16λέγω δέ πνεῦμα περιπατέω καί ἐπιθυμία σάρξ οὐ μή τελέω 17ὁ γάρ σάρξ ἐπιθυμέω κατά ὁ πνεῦμα ὁ δέ πνεῦμα κατά ὁ σάρξ οὗτος γάρ ἀλλήλων ἀντίκειμαι ἵνα μή ὅς ἐάν θέλω οὗτος ποιέω 18εἰ δέ πνεῦμα ἄγω οὐ εἰμί ὑπό νόμος 19φανερός δέ εἰμί ὁ ἔργον ὁ σάρξ ὅστις εἰμί πορνεία ἀκαθαρσία ἀσέλγεια 20εἰδωλολατρεία φαρμακεία ἔχθρα ἔρις ζῆλος θυμός ἐριθεία διχοστασία αἵρεσις 21φθόνος μέθη κῶμος καί ὁ ὅμοιος οὗτος ὅς προλέγω ὑμεῖς καθώς προέπω ὅτι ὁ ὁ τοιοῦτος πράσσω βασιλεία θεός οὐ κληρονομέω

22ὁ δέ καρπός ὁ πνεῦμα εἰμί ἀγάπη χαρά εἰρήνη μακροθυμία χρηστότης ἀγαθωσύνη πίστις 23πραΰτης ἐγκράτεια κατά ὁ τοιοῦτος οὐ εἰμί νόμος 24ὁ δέ ὁ Χριστός Ἰησοῦς ὁ σάρξ σταυρόω σύν ὁ πάθημα καί ὁ ἐπιθυμία 25εἰ ζάω πνεῦμα πνεῦμα καί στοιχέω 26μή γίνομαι κενόδοξος ἀλλήλων προκαλέομαι ἀλλήλων φθονέω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Galatians 4
Top of Page
Top of Page