ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6
Galatians 6 Tischendorf
1ἀδελφός ἐάν καί προλαμβάνω ἄνθρωπος ἐν τὶς παράπτωμα ὑμεῖς ὁ πνευματικός καταρτίζω ὁ τοιοῦτος ἐν πνεῦμα πραΰτης σκοπέω σεαυτοῦ μή καί σύ πειράζω 2ἀλλήλων ὁ βάρος βαστάζω καί οὕτω ἀναπληρόω ὁ νόμος ὁ Χριστός 3εἰ γάρ δοκέω τὶς εἰμί τὶς μηδείς εἰμί φρεναπατάω ἑαυτοῦ 4ὁ δέ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμάζω ἕκαστος καί τότε εἰς ἑαυτοῦ μόνος ὁ καύχημα ἔχω καί οὐ εἰς ὁ ἕτερος 5ἕκαστος γάρ ὁ ἴδιος φορτίον βαστάζω

6κοινωνέω δέ ὁ κατηχέω ὁ λόγος ὁ κατηχέω ἐν πᾶς ἀγαθός 7μή πλανάω θεός οὐ μυκτηρίζω ὅς γάρ ἐάν σπείρω ἄνθρωπος οὗτος καί θερίζω 8ὅτι ὁ σπείρω εἰς ὁ σάρξ ἑαυτοῦ ἐκ ὁ σάρξ θερίζω φθορά ὁ δέ σπείρω εἰς ὁ πνεῦμα ἐκ ὁ πνεῦμα θερίζω ζωή αἰώνιος 9ὁ δέ καλός ποιέω μή ἐκκακέω καιρός γάρ ἴδιος θερίζω μή ἐκλύω 10ἄρα οὖν ὡς καιρός ἔχω ἐργάζομαι ὁ ἀγαθός πρός πᾶς μάλιστα δέ πρός ὁ οἰκεῖος ὁ πίστις

11ὁράω πηλίκος ὑμεῖς γράμμα γράφω ὁ ἐμός χείρ 12ὅσος θέλω εὐπροσωπέω ἐν σάρξ οὗτος ἀναγκάζω ὑμεῖς περιτέμνω μόνον ἵνα ὁ σταυρός ὁ Χριστός μή διώκω 13οὐδέ γάρ ὁ περιτέμνω αὐτός νόμος φυλάσσω ἀλλά θέλω ὑμεῖς περιτέμνω ἵνα ἐν ὁ ὑμέτερος σάρξ καυχάομαι 14ἐγώ δέ μή γίνομαι καυχάομαι εἰ μή ἐν ὁ σταυρός ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός διά ὅς ἐγώ κόσμος σταυρόω κἀγώ κόσμος 15οὔτε γάρ περιτομή τὶς εἰμί οὔτε ἀκροβυστία ἀλλά καινός κτίσις 16καί ὅσος ὁ κανών οὗτος στοιχέω εἰρήνη ἐπί αὐτός καί ἔλεος καί ἐπί ὁ Ἰσραήλ ὁ θεός

17ὁ λοιποῦ κόπος ἐγώ μηδείς παρέχω ἐγώ γάρ ὁ στίγμα ὁ Ἰησοῦς ἐν ὁ σῶμα ἐγώ βαστάζω

18ὁ χάρις ὁ κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός μετά ὁ πνεῦμα ὑμεῖς ἀδελφός ἀμήν

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Galatians 5
Top of Page
Top of Page