ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4
Galatians 4 Tischendorf
1λέγω δέ ἐπί ὅσος χρόνος ὁ κληρονόμος νήπιος εἰμί οὐδείς διαφέρω δοῦλος κύριος πᾶς εἰμί 2ἀλλά ὑπό ἐπίτροπος εἰμί καί οἰκονόμος ἄχρι ὁ προθέσμιος ὁ πατήρ 3οὕτω καί ἡμᾶς ὅτε εἰμί νήπιος ὑπό ὁ στοιχεῖον ὁ κόσμος εἰμί δουλόω 4ὅτε δέ ἔρχομαι ὁ πλήρωμα ὁ χρόνος ἐξαποστέλλω ὁ θεός ὁ υἱός αὐτός γίνομαι ἐκ γυνή γίνομαι ὑπό νόμος 5ἵνα ὁ ὑπό νόμος ἐξαγοράζω ἵνα ὁ υἱοθεσία ἀπολαμβάνω 6ὅτι δέ εἰμί υἱός ἐξαποστέλλω ὁ θεός ὁ πνεῦμα ὁ υἱός αὐτός εἰς ὁ καρδία ἡμᾶς κράζω Ἀββᾶ ὁ πατήρ 7ὥστε οὐκέτι εἰμί δοῦλος ἀλλά υἱός εἰ δέ υἱός καί κληρονόμος διά θεός

8ἀλλά τότε μέν οὐ εἴδω θεός δουλεύω ὁ φύσις μή εἰμί θεός 9νῦν δέ γινώσκω θεός μᾶλλον δέ γινώσκω ὑπό θεός πῶς ἐπιστρέφω πάλιν ἐπί ὁ ἀσθενής καί πτωχός στοιχεῖον ὅς πάλιν ἄνωθεν δουλεύω θέλω 10ἡμέρα παρατηρέω καί μήν καί καιρός καί ἐνιαυτός 11φοβέω ὑμεῖς μήπως εἰκῆ κοπιάω εἰς ὑμεῖς

12γίνομαι ὡς ἐγώ ὅτι κἀγώ ὡς ὑμεῖς ἀδελφός δέομαι ὑμεῖς οὐδείς ἐγώ ἀδικέω 13εἴδω δέ ὅτι διά ἀσθένεια ὁ σάρξ εὐαγγελίζω ὑμεῖς ὁ πρότερον 14καί ὁ πειρασμός ὑμεῖς ἐν ὁ σάρξ ἐγώ οὐ ἐξουθενέω οὐδέ ἐκπτύω ἀλλά ὡς ἄγγελος θεός δέχομαι ἐγώ ὡς Χριστός Ἰησοῦς 15ποῦ οὖν ὁ μακαρισμός ὑμεῖς μαρτυρέω γάρ ὑμεῖς ὅτι εἰ δυνατός ὁ ὀφθαλμός ὑμεῖς ἐξορύσσω δίδωμι ἐγώ 16ὥστε ἐχθρός ὑμεῖς γίνομαι ἀληθεύω ὑμεῖς 17ζηλόω ὑμεῖς οὐ καλῶς ἀλλά ἐκκλείω ὑμεῖς θέλω ἵνα αὐτός ζηλόω 18καλός δέ ζηλόω ἐν καλός πάντοτε καί μή μόνον ἐν ὁ πάρειμι ἐγώ πρός ὑμεῖς 19τέκνον ἐγώ ὅς πάλιν ὠδίνω μέχρι ὅς μορφόω Χριστός ἐν ὑμεῖς 20θέλω δέ πάρειμι πρός ὑμεῖς ἄρτι καί ἀλλάσσω ὁ φωνή ἐγώ ὅτι ἀπορέω ἐν ὑμεῖς

21λέγω ἐγώ ὁ ὑπό νόμος θέλω εἰμί ὁ νόμος οὐ ἀκούω 22γράφω γάρ ὅτι Ἀβραάμ δύο υἱός ἔχω εἷς ἐκ ὁ παιδίσκη καί εἷς ἐκ ὁ ἐλεύθερος 23ἀλλά ὁ μέν ἐκ ὁ παιδίσκη κατά σάρξ γεννάω ὁ δέ ἐκ ὁ ἐλεύθερος διά ὁ ἐπαγγελία 24ὅστις εἰμί ἀλληγορέω οὗτος γάρ εἰμί δύο διαθήκη εἷς μέν ἀπό ὄρος Σινᾶ εἰς δουλεία γεννάω ὅστις εἰμί Ἄγαρ 25ὁ γάρ Σινᾶ ὄρος εἰμί ἐν ὁ Ἀραβία συστοιχέω δέ ὁ νῦν Ἱερουσαλήμ δουλεύω γάρ μετά ὁ τέκνον αὐτός 26ὁ δέ ἄνω Ἱερουσαλήμ ἐλεύθερος εἰμί ὅστις εἰμί μήτηρ ἡμᾶς 27γράφω γάρ εὐφραίνω στείρος ὁ οὐ τίκτω ῥήγνυμι καί βοάω ὁ οὐ ὠδίνω ὅτι πολύς ὁ τέκνον ὁ ἔρημος μᾶλλον ἤ ὁ ἔχω ὁ ἀνήρ 28ὑμεῖς δέ ἀδελφός κατά Ἰσαάκ ἐπαγγελία τέκνον εἰμί 29ἀλλά ὥσπερ τότε ὁ κατά σάρξ γεννάω διώκω ὁ κατά πνεῦμα οὕτω καί νῦν 30ἀλλά τίς λέγω ὁ γραφή ἐκβάλλω ὁ παιδίσκη καί ὁ υἱός αὐτός οὐ γάρ μή κληρονομέω ὁ υἱός ὁ παιδίσκη μετά ὁ υἱός ὁ ἐλεύθερος 31διό ἀδελφός οὐ εἰμί παιδίσκη τέκνον ἀλλά ὁ ἐλεύθερος

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Galatians 3
Top of Page
Top of Page