ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3
Galatians 3 Tischendorf
1ὦ ἀνόητος Γαλάτης τίς ὑμεῖς βασκαίνω ὅς κατά ὀφθαλμός Ἰησοῦς Χριστός προγράφω σταυρόω 2οὗτος μόνον θέλω μανθάνω ἀπό ὑμεῖς ἐκ ἔργον νόμος ὁ πνεῦμα λαμβάνω ἤ ἐκ ἀκοή πίστις 3οὕτω ἀνόητος εἰμί ἐνάρχομαι πνεῦμα νῦν σάρξ ἐπιτελέω 4τοσοῦτος πάσχω εἰκῆ εἴγε καί εἰκῆ 5ὁ οὖν ἐπιχορηγέω ὑμεῖς ὁ πνεῦμα καί ἐνεργέω δύναμις ἐν ὑμεῖς ἐκ ἔργον νόμος ἤ ἐκ ἀκοή πίστις 6καθώς Ἀβραάμ πιστεύω ὁ θεός καί λογίζομαι αὐτός εἰς δικαιοσύνη

7γινώσκω ἄρα ὅτι ὁ ἐκ πίστις οὗτος υἱός εἰμί Ἀβραάμ 8προείδω δέ ὁ γραφή ὅτι ἐκ πίστις δικαιόω ὁ ἔθνος ὁ θεός προευαγγελίζομαι ὁ Ἀβραάμ ὅτι ἐνευλογέω ἐν σύ πᾶς ὁ ἔθνος 9ὥστε ὁ ἐκ πίστις εὐλογέω σύν ὁ πιστός Ἀβραάμ

10ὅσος γάρ ἐκ ἔργον νόμος εἰμί ὑπό κατάρα εἰμί γράφω γάρ ὅτι ἐπικατάρατος πᾶς ὅς οὐ ἐμμένω πᾶς ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον ὁ νόμος ὁ ποιέω αὐτός 11ὅτι δέ ἐν νόμος οὐδείς δικαιόω παρά ὁ θεός δῆλος ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστις ζάω 12ὁ δέ νόμος οὐ εἰμί ἐκ πίστις ἀλλά ὁ ποιέω αὐτός ζάω ἐν αὐτός 13Χριστός ἡμᾶς ἐξαγοράζω ἐκ ὁ κατάρα ὁ νόμος γίνομαι ὑπέρ ἡμᾶς κατάρα ὅτι γράφω ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάννυμι ἐπί ξύλον 14ἵνα εἰς ὁ ἔθνος ὁ εὐλογία ὁ Ἀβραάμ γίνομαι ἐν Χριστός Ἰησοῦς ἵνα ὁ ἐπαγγελία ὁ πνεῦμα λαμβάνω διά ὁ πίστις

15ἀδελφός κατά ἄνθρωπος λέγω ὅμως ἄνθρωπος κυρόω διαθήκη οὐδείς ἀθετέω ἤ ἐπιδιατάσσομαι 16ὁ δέ Ἀβραάμ ἐρέω ὁ ἐπαγγελία καί ὁ σπέρμα αὐτός οὐ λέγω καί ὁ σπέρμα ὡς ἐπί πολύς ἀλλά ὡς ἐπί εἷς καί ὁ σπέρμα σύ ὅς εἰμί Χριστός 17οὗτος δέ λέγω διαθήκη προκυρόω ὑπό ὁ θεός ὁ μετά τετρακόσιοι καί τριάκοντα ἔτος γίνομαι νόμος οὐ ἀκυρόω εἰς ὁ καταργέω ὁ ἐπαγγελία 18εἰ γάρ ἐκ νόμος ὁ κληρονομία οὐκέτι ἐκ ἐπαγγελία ὁ δέ Ἀβραάμ διά ἐπαγγελία χαρίζομαι ὁ θεός

19τίς οὖν ὁ νόμος ὁ παράβασις χάριν προστίθημι ἄχρι ὅς ἔρχομαι ὁ σπέρμα ὅς ἐπαγγέλλω διατάσσω διά ἄγγελος ἐν χείρ μεσίτης 20ὁ δέ μεσίτης εἷς οὐ εἰμί ὁ δέ θεός εἷς εἰμί

21ὁ οὖν νόμος κατά ὁ ἐπαγγελία ὁ θεός μή γίνομαι εἰ γάρ δίδωμι νόμος ὁ δύναμαι ζωοποιέω ὄντως ἐκ νόμος εἰμί ἄν ὁ δικαιοσύνη 22ἀλλά συγκλείω ὁ γραφή ὁ πᾶς ὑπό ἁμαρτία ἵνα ὁ ἐπαγγελία ἐκ πίστις Ἰησοῦς Χριστός δίδωμι ὁ πιστεύω

23πρό ὁ δέ ἔρχομαι ὁ πίστις ὑπό νόμος φρουρέω συγκλείω εἰς ὁ μέλλω πίστις ἀποκαλύπτω 24ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγός ἡμᾶς γίνομαι εἰς Χριστός ἵνα ἐκ πίστις δικαιόω 25ἔρχομαι δέ ὁ πίστις οὐκέτι ὑπό παιδαγωγός εἰμί 26πᾶς γάρ υἱός θεός εἰμί διά ὁ πίστις ἐν Χριστός Ἰησοῦς 27ὅσος γάρ εἰς Χριστός βαπτίζω Χριστός ἐνδύω 28οὐ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην οὐ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος οὐ ἔνι ἄῤῥην καί θῆλυς ἅπας γάρ ὑμεῖς εἷς εἰμί ἐν Χριστός Ἰησοῦς 29εἰ δέ ὑμεῖς Χριστός ἄρα ὁ Ἀβραάμ σπέρμα εἰμί κατά ἐπαγγελία κληρονόμος

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Galatians 2
Top of Page
Top of Page