ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2
Galatians 2 Tischendorf
1ἔπειτα διά δεκατέσσαρες ἔτος πάλιν ἀναβαίνω εἰς Ἱεροσόλυμα μετά Βαρνάβας συμπαραλαμβάνω καί Τίτος 2ἀναβαίνω δέ κατά ἀποκάλυψις καί ἀνατίθεμαι αὐτός ὁ εὐαγγέλιον ὅς κηρύσσω ἐν ὁ ἔθνος κατά ἴδιος δέ ὁ δοκέω μήπως εἰς κενός τρέχω ἤ τρέχω 3ἀλλά οὐδέ Τίτος ὁ σύν ἐγώ Ἕλλην εἰμί ἀναγκάζω περιτέμνω 4διά δέ ὁ παρείσακτος ψευδάδελφος ὅστις παρεισέρχομαι κατασκοπέω ὁ ἐλευθερία ἡμᾶς ὅς ἔχω ἐν Χριστός Ἰησοῦς ἵνα ἡμᾶς καταδουλόω 5ὅς οὐδέ πρός ὥρα εἲκω ὁ ὑποταγή ἵνα ὁ ἀλήθεια ὁ εὐαγγέλιον διαμένω πρός ὑμεῖς 6ἀπό δέ ὁ δοκέω εἰμί τὶς ὁποῖος ποτέ εἰμί οὐδείς ἐγώ διαφέρω πρόσωπον ὁ θεός ἄνθρωπος οὐ λαμβάνω ἐγώ γάρ ὁ δοκέω οὐδείς προσανατίθημι 7ἀλλά τοὐναντίον ὁράω ὅτι πιστεύω ὁ εὐαγγέλιον ὁ ἀκροβυστία καθώς Πέτρος ὁ περιτομή 8ὁ γάρ ἐνεργέω Πέτρος εἰς ἀποστολή ὁ περιτομή ἐνεργέω καί ἐγώ εἰς ὁ ἔθνος 9καί γινώσκω ὁ χάρις ὁ δίδωμι ἐγώ Ἰάκωβος καί Κηφᾶς καί Ἰωάννης ὁ δοκέω στῦλος εἰμί δεξιός δίδωμι ἐγώ καί Βαρνάβας κοινωνία ἵνα ἡμᾶς εἰς ὁ ἔθνος αὐτός δέ εἰς ὁ περιτομή 10μόνον ὁ πτωχός ἵνα μνημονεύω ὅς καί σπουδάζω αὐτός οὗτος ποιέω

11ὅτε δέ ἔρχομαι Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχεια κατά πρόσωπον αὐτός ἀνθίστημι ὅτι καταγινώσκω εἰμί 12πρό ὁ γάρ ἔρχομαι τὶς ἀπό Ἰάκωβος μετά ὁ ἔθνος συνεσθίω ὅτε δέ ἔρχομαι ὑποστέλλω καί ἀφορίζω ἑαυτοῦ φοβέω ὁ ἐκ περιτομή 13καί συνυποκρίνομαι αὐτός καί ὁ λοιποί Ἰουδαῖος ὥστε καί Βαρνάβας συναπάγω αὐτός ὁ ὑπόκρισις 14ἀλλά ὅτε ὁράω ὅτι οὐ ὀρθοποδέω πρός ὁ ἀλήθεια ὁ εὐαγγέλιον λέγω ὁ Κηφᾶς ἔμπροσθεν πᾶς εἰ σύ Ἰουδαῖος ὑπάρχω ἐθνικῶς καί οὐ Ἰουδαϊκῶς ζάω πῶς ὁ ἔθνος ἀναγκάζω Ἰουδαΐζω

15ἡμᾶς φύσις Ἰουδαῖος καί οὐ ἐκ ἔθνος ἁμαρτωλός 16εἴδω δέ ὅτι οὐ δικαιόω ἄνθρωπος ἐκ ἔργον νόμος ἐάν μή διά πίστις Χριστός Ἰησοῦς καί ἡμᾶς εἰς Χριστός Ἰησοῦς πιστεύω ἵνα δικαιόω ἐκ πίστις Χριστός καί οὐ ἐκ ἔργον νόμος ὅτι ἐκ ἔργον νόμος οὐ δικαιόω πᾶς σάρξ 17εἰ δέ ζητέω δικαιόω ἐν Χριστός εὑρίσκω καί αὐτός ἁμαρτωλός ἆρα Χριστός ἁμαρτία διάκονος μή γίνομαι 18εἰ γάρ ὅς καταλύω οὗτος πάλιν οἰκοδομέω παραβάτης ἐμαυτοῦ συνιστάω 19ἐγώ γάρ διά νόμος νόμος ἀποθνήσκω ἵνα θεός ζάω 20Χριστός συσταυρόω ζάω δέ οὐκέτι ἐγώ ζάω δέ ἐν ἐγώ Χριστός ὅς δέ νῦν ζάω ἐν σάρξ ἐν πίστις ζάω ὁ ὁ υἱός ὁ θεός ὁ ἀγαπάω ἐγώ καί παραδίδωμι ἑαυτοῦ ὑπέρ ἐγώ 21οὐ ἀθετέω ὁ χάρις ὁ θεός εἰ γάρ διά νόμος δικαιοσύνη ἄρα Χριστός δωρεάν ἀποθνήσκω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Galatians 1
Top of Page
Top of Page