ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1
Galatians 1 Tischendorf
1Παῦλος ἀπόστολος οὐ ἀπό ἄνθρωπος οὐδέ διά ἄνθρωπος ἀλλά διά Ἰησοῦς Χριστός καί θεός πατήρ ὁ ἐγείρω αὐτός ἐκ νεκρός 2καί ὁ σύν ἐγώ πᾶς ἀδελφός ὁ ἐκκλησία ὁ Γαλατία 3χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ καί κύριος ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστός 4ὁ δίδωμι ἑαυτοῦ περί ὁ ἁμαρτία ἡμᾶς ὅπως ἐξαιρέω ἡμᾶς ἐκ ὁ αἰών ὁ ἐνίστημι πονηρός κατά ὁ θέλημα ὁ θεός καί πατήρ ἡμᾶς 5ὅς ὁ δόξα εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

6θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθημι ἀπό ὁ καλέω ὑμεῖς ἐν χάρις Χριστός εἰς ἕτερος εὐαγγέλιον 7ὅς οὐ εἰμί ἄλλος εἰ μή τὶς εἰμί ὁ ταράσσω ὑμεῖς καί θέλω μεταστρέφω ὁ εὐαγγέλιον ὁ Χριστός 8ἀλλά καί ἐάν ἡμᾶς ἤ ἄγγελος ἐκ οὐρανός εὐαγγελίζω παρά ὅς εὐαγγελίζω ὑμεῖς ἀνάθεμα εἰμί 9ὡς προερέω καί ἄρτι πάλιν λέγω εἰ τὶς ὑμεῖς εὐαγγελίζω παρά ὅς παραλαμβάνω ἀνάθεμα εἰμί

10ἄρτι γάρ ἄνθρωπος πείθω ἤ ὁ θεός ἤ ζητέω ἄνθρωπος ἀρέσκω εἰ ἔτι ἄνθρωπος ἀρέσκω Χριστός δοῦλος οὐ ἄν εἰμί

11γνωρίζω δέ ὑμεῖς ἀδελφός ὁ εὐαγγέλιον ὁ εὐαγγελίζω ὑπό ἐγώ ὅτι οὐ εἰμί κατά ἄνθρωπος 12οὐδέ γάρ ἐγώ παρά ἄνθρωπος παραλαμβάνω αὐτός οὔτε διδάσκω ἀλλά διά ἀποκάλυψις Ἰησοῦς Χριστός

13ἀκούω γάρ ὁ ἐμός ἀναστροφή ποτέ ἐν ὁ Ἰουδαϊσμός ὅτι κατά ὑπερβολή διώκω ὁ ἐκκλησία ὁ θεός καί πορθέω αὐτός 14καί προκόπτω ἐν ὁ Ἰουδαϊσμός ὑπέρ πολύς συνηλικιώτης ἐν ὁ γένος ἐγώ περισσοτέρως ζηλωτής ὑπάρχω ὁ πατρικός ἐγώ παράδοσις 15ὅτε δέ εὐδοκέω ὁ ἀφορίζω ἐγώ ἐκ κοιλία μήτηρ ἐγώ καί καλέω διά ὁ χάρις αὐτός 16ἀποκαλύπτω ὁ υἱός αὐτός ἐν ἐγώ ἵνα εὐαγγελίζω αὐτός ἐν ὁ ἔθνος εὐθέως οὐ προσανατίθημι σάρξ καί αἷμα 17οὐδέ ἀνέρχομαι εἰς Ἱεροσόλυμα πρός ὁ πρό ἐγώ ἀπόστολος ἀλλά ἀπέρχομαι εἰς Ἀραβία καί πάλιν ὑποστρέφω εἰς Δαμασκός

18ἔπειτα μετά τρεῖς ἔτος ἀνέρχομαι εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορέω Κηφᾶς καί ἐπιμένω πρός αὐτός ἡμέρα δεκαπέντε 19ἕτερος δέ ὁ ἀπόστολος οὐ ὁράω εἰ μή Ἰάκωβος ὁ ἀδελφός ὁ κύριος 20ὅς δέ γράφω ὑμεῖς ὁράω ἐνώπιον ὁ θεός ὅτι οὐ ψεύδομαι 21ἔπειτα ἔρχομαι εἰς ὁ κλίμα ὁ Συρία καί ὁ Κιλικία 22εἰμί δέ ἀγνοέω ὁ πρόσωπον ὁ ἐκκλησία ὁ Ἰουδαία ὁ ἐν Χριστός 23μόνον δέ ἀκούω εἰμί ὅτι ὁ διώκω ἡμᾶς ποτέ νῦν εὐαγγελίζω ὁ πίστις ὅς ποτέ πορθέω 24καί δοξάζω ἐν ἐγώ ὁ θεός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page