ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 3
2 Timothy 3 Tischendorf
1οὗτος δέ γινώσκω ὅτι ἐν ἔσχατος ἡμέρα ἐνίστημι καιρός χαλεπός 2εἰμί γάρ ὁ ἄνθρωπος φίλαυτος φιλάργυρος ἀλαζών ὑπερήφανος βλάσφημος γονεύς ἀπειθής ἀχάριστος ἀνόσιος 3ἄστοργος ἄσπονδος διάβολος ἀκρατής ἀνήμερος ἀφιλάγαθος 4προδότης προπετής τυφόω φιλήδονος μᾶλλον ἤ φιλόθεος 5ἔχω μόρφωσις εὐσέβεια ὁ δέ δύναμις αὐτός ἀρνέομαι καί οὗτος ἀποτρέπω 6ἐκ οὗτος γάρ εἰμί ὁ ἐνδύνω εἰς ὁ οἰκία καί αἰχμαλωτίζω γυναικάριον σωρεύω ἁμαρτία ἄγω ἐπιθυμία ποικίλος 7πάντοτε μανθάνω καί μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσις ἀλήθεια ἔρχομαι δύναμαι 8ὅς τρόπος δέ Ἰάννης καί Ἰαμβρῆς ἀνθίστημι Μωσεύς οὕτω καί οὗτος ἀνθίστημι ὁ ἀλήθεια ἄνθρωπος καταφθείρω ὁ νοῦς ἀδόκιμος περί ὁ πίστις 9ἀλλά οὐ προκόπτω ἐπί πλείων ὁ γάρ ἄνοια αὐτός ἔκδηλος εἰμί πᾶς ὡς καί ὁ ἐκεῖνος γίνομαι

10σύ δέ παρακολουθέω ἐγώ ὁ διδασκαλία ὁ ἀγωγή ὁ πρόθεσις ὁ πίστις ὁ μακροθυμία ὁ ἀγάπη ὁ ὑπομονή 11ὁ διωγμός ὁ πάθημα οἷος ἐγώ γίνομαι ἐν Ἀντιόχεια ἐν Ἰκόνιον ἐν Λύστρα οἷος διωγμός ὑποφέρω καί ἐκ πᾶς ἐγώ ῥύομαι ὁ κύριος 12καί πᾶς δέ ὁ θέλω ζάω εὐσεβῶς ἐν Χριστός Ἰησοῦς διώκω 13πονηρός δέ ἄνθρωπος καί γόης προκόπτω ἐπί ὁ χείρων πλανάω καί πλανάω 14σύ δέ μένω ἐν ὅς μανθάνω καί πιστόω εἴδω παρά τίς μανθάνω 15καί ὅτι ἀπό βρέφος ἱερός γράμμα εἴδω ὁ δύναμαι σύ σοφίζω εἰς σωτηρία διά πίστις ὁ ἐν Χριστός Ἰησοῦς 16πᾶς γραφή θεόπνευστος καί ὠφέλιμος πρός διδασκαλία πρός ἔλεγχος πρός ἐπανόρθωσις πρός παιδεία ὁ ἐν δικαιοσύνη 17ἵνα ἄρτιος εἰμί ὁ ὁ θεός ἄνθρωπος πρός πᾶς ἔργον ἀγαθός ἐξαρτίζω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page