ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2
2 Timothy 2 Tischendorf
1σύ οὖν τέκνον ἐγώ ἐνδυναμόω ἐν ὁ χάρις ὁ ἐν Χριστός Ἰησοῦς 2καί ὅς ἀκούω παρά ἐγώ διά πολύς μάρτυς οὗτος παρατίθημι πιστός ἄνθρωπος ὅστις ἱκανός εἰμί καί ἕτερος διδάσκω 3συγκακοπαθέω ὡς καλός στρατιώτης Χριστός Ἰησοῦς 4οὐδείς στρατεύομαι ἐμπλέκω ὁ ὁ βίος πραγματεία ἵνα ὁ στρατολογέω ἀρέσκω 5ἐάν δέ καί ἀθλέω τὶς οὐ στεφανόω ἐάν μή νομίμως ἀθλέω 6ὁ κοπιάω γεωργός δεῖ πρῶτον ὁ καρπός μεταλαμβάνω 7νοιέω ὅς λέγω δίδωμι γάρ σύ ὁ κύριος σύνεσις ἐν πᾶς

8μνημονεύω Ἰησοῦς Χριστός ἐγείρω ἐκ νεκρός ἐκ σπέρμα Δαβίδ κατά ὁ εὐαγγέλιον ἐγώ 9ἐν ὅς κακοπαθέω μέχρι δεσμόν ὡς κακοῦργος ἀλλά ὁ λόγος ὁ θεός οὐ δέω 10διά οὗτος πᾶς ὑπομένω διά ὁ ἐκλεκτός ἵνα καί αὐτός σωτηρία τυγχάνω ὁ ἐν Χριστός Ἰησοῦς μετά δόξα αἰώνιος 11πιστός ὁ λόγος εἰ γάρ συναποθνήσκω καί συζάω 12εἰ ὑπομένω καί συμβασιλεύω εἰ ἀρνέομαι κἀκεῖνος ἀρνέομαι ἡμᾶς 13εἰ ἀπιστέω ἐκεῖνος πιστός μένω ἀρνέομαι γάρ ἑαυτοῦ οὐ δύναμαι

14οὗτος ὑπομιμνήσκω διαμαρτύρομαι ἐνώπιον ὁ θεός μή λογομαχέω ἐπί οὐδείς χρήσιμος ἐπί καταστροφή ὁ ἀκούω 15σπουδάζω σεαυτοῦ δόκιμος παρίστημι ὁ θεός ἐργάτης ἀνεπαίσχυντος ὀρθοτομέω ὁ λόγος ὁ ἀλήθεια 16ὁ δέ βέβηλος κενοφωνία περιΐστημι ἐπί πλείων γάρ προκόπτω ἀσέβεια 17καί ὁ λόγος αὐτός ὡς γάγγραινα νομή ἔχω ὅς εἰμί Ὑμεναῖος καί Φίλητος 18ὅστις περί ὁ ἀλήθεια ἀστοχέω λέγω ἀνάστασις ἤδη γίνομαι καί ἀνατρέπω ὁ τὶς πίστις 19ὁ μέντοι στερεός θεμέλιος ὁ θεός ἵστημι ἔχω ὁ σφραγίς οὗτος γινώσκω κύριος ὁ εἰμί αὐτός καί ἀφίστημι ἀπό ἀδικία πᾶς ὁ ὀνομάζω ὁ ὄνομα κύριος

20ἐν μέγας δέ οἰκία οὐ εἰμί μόνον σκεῦος χρύσεος καί ἀργύρεος ἀλλά καί ξύλινος καί ὀστράκινος καί ὅς μέν εἰς τιμή ὅς δέ εἰς ἀτιμία 21ἐάν οὖν τὶς ἐκκαθαίρω ἑαυτοῦ ἀπό οὗτος εἰμί σκεῦος εἰς τιμή ἁγιάζω εὔχρηστος ὁ δεσπότης εἰς πᾶς ἔργον ἀγαθός ἑτοιμάζω 22ὁ δέ νεωτερικός ἐπιθυμία φεύγω διώκω δέ δικαιοσύνη πίστις ἀγάπη εἰρήνη μετά ὁ ἐπικαλέομαι ὁ κύριος ἐκ καθαρός καρδία 23ὁ δέ μωρός καί ἀπαίδευτος ζήτησις παραιτέομαι εἴδω ὅτι γεννάω μάχη 24δοῦλος δέ κύριος οὐ δεῖ μάχομαι ἀλλά ἤπιος εἰμί πρός πᾶς διδακτικός ἀνεξίκακος 25ἐν πραΰτης παιδεύω ὁ ἀντιδιατίθεμαι μήποτε δίδωμι αὐτός ὁ θεός μετάνοια εἰς ἐπίγνωσις ἀλήθεια 26καί ἀνανήφω ἐκ ὁ ὁ διάβολος παγίς ζωγρέω ὑπό αὐτός εἰς ὁ ἐκεῖνος θέλημα

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page