ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 4
2 Timothy 4 Tischendorf
1διαμαρτύρομαι ἐνώπιον ὁ θεός καί Χριστός Ἰησοῦς ὁ μέλλω κρίνω ζάω καί νεκρός καί ὁ ἐπιφάνεια αὐτός καί ὁ βασιλεία αὐτός 2κηρύσσω ὁ λόγος ἐφίστημι εὐκαίρως ἀκαίρως ἐλέγχω παρακαλέω ἐπιτιμάω ἐν πᾶς μακροθυμία καί διδαχή 3εἰμί γάρ καιρός ὅτε ὁ ὑγιαίνω διδασκαλία οὐ ἀνέχομαι ἀλλά κατά ὁ ἴδιος ἐπιθυμία ἑαυτοῦ ἐπισωρεύω διδάσκαλος κνήθω ὁ ἀκοή 4καί ἀπό μέν ὁ ἀλήθεια ὁ ἀκοή ἀποστρέφω ἐπί δέ ὁ μῦθος ἐκτρέπω 5σύ δέ νήφω ἐν πᾶς κακοπαθέω ἔργον ποιέω εὐαγγελιστής ὁ διακονία σύ πληροφορέω

6ἐγώ γάρ ἤδη σπένδω καί ὁ καιρός ὁ ἀνάλυσις ἐγώ ἐφίστημι 7ὁ καλός ἀγών ἀγωνίζομαι ὁ δρόμος τελέω ὁ πίστις τηρέω 8λοιπόν ἀπόκειμαι ἐγώ ὁ ὁ δικαιοσύνη στέφανος ὅς ἀποδίδωμι ἐγώ ὁ κύριος ἐν ἐκεῖνος ὁ ἡμέρα ὁ δίκαιος κριτής οὐ μόνον δέ ἐγώ ἀλλά καί πᾶς ὁ ἀγαπάω ὁ ἐπιφάνεια αὐτός

9σπουδάζω ἔρχομαι πρός ἐγώ ταχέως 10Δημᾶς γάρ ἐγώ ἐγκαταλείπω ἀγαπάω ὁ νῦν αἰών καί πορεύομαι εἰς Θεσσαλονίκη Κρήσκης εἰς Γαλατία Τίτος εἰς Δαλματία 11Λουκᾶς εἰμί μόνος μετά ἐγώ Μᾶρκος ἀναλαμβάνω ἄγω μετά σεαυτοῦ εἰμί γάρ ἐγώ εὔχρηστος εἰς διακονία 12Τυχικός δέ ἀποστέλλω εἰς Ἔφεσος 13ὁ φελόνης ὅς ἀπολείπω ἐν Τρωάς παρά Κάρπος ἔρχομαι φέρω καί ὁ βιβλίον μάλιστα ὁ μεμβράνα 14Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεύς πολύς ἐγώ κακός ἐνδείκνυμι ἀποδίδωμι αὐτός ὁ κύριος κατά ὁ ἔργον αὐτός 15ὅς καί σύ φυλάσσω λίαν γάρ ἀνθίστημι ὁ ἡμέτερος λόγος

16ἐν ὁ πρῶτος ἐγώ ἀπολογία οὐδείς ἐγώ παραγίνομαι ἀλλά πᾶς ἐγώ ἐγκαταλείπω μή αὐτός λογίζομαι 17ὁ δέ κύριος ἐγώ παρίστημι καί ἐνδυναμόω ἐγώ ἵνα διά ἐγώ ὁ κήρυγμα πληροφορέω καί ἀκούω πᾶς ὁ ἔθνος καί ῥύομαι ἐκ στόμα λέων 18ῥύομαι ἐγώ ὁ κύριος ἀπό πᾶς ἔργον πονηρός καί σώζω εἰς ὁ βασιλεία αὐτός ὁ ἐπουράνιος ὅς ὁ δόξα εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

19ἀσπάζομαι Πρίσκα καί Ἀκύλας καί ὁ Ὀνησίφορος οἶκος 20Ἔραστος μένω ἐν Κόρινθος Τρόφιμος δέ ἀπολείπω ἐν Μίλητος ἀσθενέω 21σπουδάζω πρό χειμών ἔρχομαι ἀσπάζομαι σύ Εὔβουλος καί Πούδης καί Λίνος καί Κλαυδία καί ὁ ἀδελφός πᾶς

22ὁ κύριος μετά ὁ πνεῦμα σύ ὁ χάρις μετά ὑμεῖς

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page