<< John 7 GRK >>Jesus reproves the ambition and boldness of his kinsmen;
   1   Καὶ  μετὰ  ταῦτα  περιεπάτει    Ἰησοῦς  ἐν  τῇ  Γαλιλαίᾳ·  οὐ  γὰρ  ἦθελεν  ἐν  τῇ  Ἰουδαίᾳ  περιπατεῖν,  ὅτι  ἐζήτουν  αὐτὸν  οἱ  Ἰουδαίοι  ἀποκτεῖναι. 
   2   Ἦν  δὲ  ἐγγὺς    ἑορτὴ  τῶν  Ἰουδαίων    σκηνοπηγία.  3   εἶπον  οὖν  πρὸς  αὐτὸν  οἱ  ἀδελφοὶ  αὐτοῦ·  μετάβηθι  ἐντεῦθεν  καὶ  ὕπαγε  εἰς  τὴν  Ἰουδαίαν,  ἵνα  καὶ  οἱ  μαθηταί  σου  θεωρήσουσιν  σου  τὰ  ἔργα    ποιεῖς·  4   οὐδεὶς  γάρ  τι  ἐν  κρυπτῷ  ποιεῖ  καὶ  ζητεῖ  αὐτὸς  ἐν  παρρησίᾳ  εἶναι.  εἰ  ταῦτα  ποιεῖς,  φανέρωσον  σεαυτὸν  τῷ  κόσμῳ.  5   οὐδὲ  γὰρ  οἱ  ἀδελφοὶ  αὐτοῦ  ἐπίστευον  εἰς  αὐτόν.  6   λέγει  οὐν  αὐτοῖς    Ἰησοῦς·    καιρὸς    ἐμὸς  οὔπω  πάρεστιν,    δὲ  καιρὸς    ὑμέτερος  πάντοτε  ἐστιν  ἕτοιμος.  7   οὐ  δύναται    κόσμος  μισεῖν  ὑμᾶς,  ἐμὲ  δὲ  μισεῖ,  ὅτι  ἐγὼ  μαρτυρῶ  περὶ  αὐτοῦ  ὅτι  τὰ  ἔργα  αὐτοῦ  πονηρά  ἐστιν.  8   ὑμεῖς  ἀνάβητε  εἰς  τὴν  ἑορτήν·  ἐγὼ  οὔπω  ἀναβαίνω  εἰς  τὴν  ἑορτὴν  ταύτην,  ὅτι    ἐμὸς  καιρὸς  οὔπω  πεπλήρωται.  9   ταῦτα  δὲ  εἶπων  αὐτοῖς  ἔμεινεν  ἐν  τῇ  Γαλιλαίᾳ. 


goes up from Galilee to the feast of tabernacles;
   10   Ὡς  δὲ  ἀνέβησαν  οἱ  ἀδελφοὶ  αὐτοῦ  εἰς  τὴν  ἑορτήν,  τότε  καὶ  αὐτὸς  ἀνέβη  οὐ  φανερῶς  ἀλλὰ  ὡς  ἐν  κρυπτῷ.  11   οἱ  οὖν  Ἰουδαῖοι  ἐζήτουν  αὐτὸν  ἐν  τῇ  ἑορτῇ  καὶ  ἔλεγον·  ποῦ  ἐστιν  ἐκεῖνος;  12   καὶ  γογγυσμὸς  περὶ  αὐτοῦ  ἦν  πολὺς  ἐν  τοῖς  ὄχλοις·  οἱ  μὲν  ἔλεγον  ὅτι  ἀγαθός  ἐστιν,  ἄλλοι  δὲ  ἔλεγον·  οὐ  ἀλλὰ  πλανᾷ  τὸν  ὄχλον.  13   οὐδεὶς  μέντοι  παρρησίᾳ  ἐλάλει  περὶ  αὐτοῦ  διὰ  τὸν  φόβον  τῶν  Ἰουδαίων. 


teaches in the temple.
   14   Ἤδη  δὲ  τῆς  ἑορτῆς  μεσούσης  ἀνέβη  Ἰησοῦς  εἰς  τὸ  ἱερὸν  καὶ  ἐδίδασκεν.  15   ἐθαύμαζον  οὖν  οἱ  Ἰουδαῖοι  λέγοντες·  πῶς  οὗτος  γράμματα  οἶδεν  μὴ  μεμαθηκώς;  16   ἀπεκρίθη  οὖν  αὐτοῖς  Ἰησοῦς  καὶ  εἶπεν·    ἐμὴ  διδαχὴ  οὐκ  ἔστιν  ἐμὴ  ἀλλὰ  τοῦ  πέμψαντος  με·  17   ἐάν  τις  θέλη  τὸ  θέλημα  αὐτοῦ  ποιεῖν,  γνώσεται  περὶ  τῆς  διδαχῆς  πότερον  ἐκ  τοῦ  θεοῦ  ἐστιν    ἐγὼ  ἀπ’  ἐμαυτοῦ  λαλῶ.  18     ἀφ’  ἑαυτοῦ  λαλῶν  τὴν  δόξαν  τὴν  ἰδίαν  ζητεῖ·    δὲ  ζητῶν  τὴν  δόξαν  τοῦ  πέμψαντος  αὐτὸν  οὗτος  ἀληθής  ἐστιν  καὶ  ἀδικία  εν  αὐτῷ  οὐκ  ἔστιν.  19   οὐ  Μωϋσῆς  ἔδωκεν  ὑμῖν  τὸν  νόμον;  καὶ  οὐδεὶς  ἐξ  ὑμῶν  ποιεῖ  τὸν  νόμον.  τί  με  ζητεῖτε  ἀποκτεῖναι;  20   ἀπεκρίθη    ὄχλος·  δαιμόνιον  ἔχεις·  τίς  σε  ζητεῖ  ἀποκτεῖναι;  21   ἀπεκρίθη  Ἰησοῦς  καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς·  ἓν  ἔργον  ἐποίησα  καὶ  πάντες  θαυμάζετε.  22   διὰ  τοῦτο  Μωϋσῆς  δέδωκεν  ὑμῖν  τὴν  περιτομήν-  οὐχ  ὅτι  ἐκ  τοῦ  Μωϋσέως  ἐστὶν  ἀλλ’  ἐκ  τῶν  πατέρων-  καὶ  ἐν  σαββάτῳ  περιτέμνετε  ἄνθρωπον.  23   εἰ  περιτομὴν  λαμβάνει    ἄνθρωπος  ἐν  σαββάτῳ  ἵνα  μὴ  λυθῇ    νόμος  Μωϋσέως,  ἐμοὶ  χολᾶτε  ὅτι  ὅλον  ἄνθρωπον  ὑγιῆ  ἐποίησα  ἐν  σαββάτῳ;  24   μὴ  κρίνετε  κατ’  ὄψιν,  ἀλλὰ  τὴν  δικαίαν  κρίσιν  κρίνετε. 
   25   ἔλεγον  οὖν  τινες  ἐκ  τῶν  Ἱεροσολυμιτῶν·  οὐχ  οὗτος  ἐστιν  ὃν  ζητοῦσιν  ἀποκτεῖναι;  26   καὶ  ἴδε  παρρησίᾳ  λαλεῖ  καὶ  οὐδὲν  αὐτῷ  λέγουσιν.  μήποτε  ἀληθῶς  ἔγνωσαν  οἱ  ἄρχοντες  ὅτι  οὗτος  ἐστιν    χριστός.  27   ἀλλὰ  τοῦτον  οἴδαμεν  πόθεν  ἐστίν·    δὲ  χριστὸς  ὅταν  ἔρχηται  οὐδεὶς  γινώσκει  πόθεν  ἐστίν.  28   ἔκραξεν  οὖν  ἐν  τῷ  ἱερῷ  διδάσκων    Ἰησοῦς  καὶ  λέγων·  καμὲ  οἴδατε  καὶ  οἴδατε  πὀθεν  εἰμί·  καὶ  ἀπ’  ἐμαυτοῦ  οὐκ  ἐλήλυθα,  ἀλλ’  ἔστιν  ἀληθινὸς    πέμψας  με,  ὃν  ὑμεῖς  οὐκ  οἴδατε·  29   ἐγὼ  οἶδα  αὐτὸν,  ὅτι  παρ’  αὐτοῦ  εἰμι  κακεῖνος  με  ἀπέστειλεν.  30   Ἐζήτουν  οὖν  αὐτὸν  πιάσαι  καὶ  οὐδεὶς  ἐπέβαλεν  ἐπ’  αὐτὸν  τὴν  χεῖρα,  ὅτι  οὔπω  ἐληλύθει    ὥρα  αὐτοῦ.  31   Ἐκ  τοῦ  ὄχλου  δὲ  πολλοὶ  ἐπίστευσαν  εἰς  αὐτὸν  καὶ  ἔλεγον·    χριστὸς  ὅταν  ἔλθῃ  μὴ  πλείονα  σημεῖα  ποιήσει  ὧν  οὗτος  ἐποίησεν; 
   32   ἤκουσαν  οἱ  Φαρισαῖοι  τοῦ  ὄχλου  γογγύζοντος  περὶ  αὐτοῦ  ταῦτα,  καὶ  ἀπέστειλαν  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  Φαρισαῖοι  ὑπηρέτας  ἵνα  πιάσωσιν  αὐτόν.  33   εἶπεν  οὖν    Ἰησοῦς·  ἔτι  χρόνον  μικρὸν  μεθ’  ὑμῶν  εἰμι  καὶ  ὑπάγω  πρὸς  τὸν  πέμψαντα  με.  34   ζητήσετε  με  καὶ  οὐχ  εὑρήσετε  με,  καὶ  ὅπου  εἰμὶ  ἐγὼ  ὑμεῖς  οὐ  δύνασθε  ἐλθεῖν.  35   εἶπον  οὖν  οἱ  Ἰουδαῖοι  πρὸς  ἑαυτούς·  ποῦ  οὗτος  μέλλει  πορεύεσθαι  ὅτι  ἡμεῖς  οὐχ  εὑρήσομεν  αὐτόν;  μὴ  εἰς  τὴν  διασπορὰν  τῶν  Ἑλλήνων  μέλλει  πορεύεσθαι  καὶ  διδάσκειν  τοὺς  Ἕλληνας;  36   τίς  ἐστιν    λόγος  οὗτος  ὃν  εἶπεν  ζητήσετε  με  καὶ  οὐχ  εὑρήσετε  με,  καὶ  ὅπου  εἰμι  ἐγὼ  ὑμεῖς  οὐ  δύνασθε  ἐλθεῖν; 
   37   Ἐν  δὲ  τῇ  ἐσχάτῃ  ἡμέρᾳ  τῇ  μεγάλῃ  τῆς  ἑορτῆς  εἱστήκει    Ἰησοῦς  καὶ  ἔκραξεν  λέγων·  ἐάν  τις  διψᾷ  ἐρχέσθω  πρός  με  καὶ  πινέτω.  38     πιστεύων  εἰς  ἐμέ,  καθὼς  εἶπεν    γραφή,  ποταμοὶ  ἐκ  τῆς  κοιλίας  αὐτοῦ  ῥεύσουσιν  ὕδατος  ζῶντος.  39   τοῦτο  δὲ  εἶπεν  περὶ  τοῦ  πνεύματος  οὒ  ἔμελλον  λαμβάνειν  οἱ  πιστεύσαντες  εἰς  αὐτόν·  οὔπω  γὰρ  ἦν  πνεῦμα,  ὅτι  Ἰησοῦς  οὔπω  ἐδοξάσθη. 


Various opinions of him among the people.
   40   Ἐκ  τοῦ  ὄχλου  οὖν  ἀκούσαντες  τῶν  λόγων  τοὐτων  ἔλεγον·  οὗτος  ἐστιν  ἀληθῶς    προφήτης·  41   ἄλλοι  ἔλεγον·  οὗτος  ἐστιν    χριστός,  οἱ  δὲ  ἔλεγον  μὴ  γὰρ  ἐκ  τῆς  Γαλιλαίας    χριστὸς  ἔρχεται;  42   οὐχ    γραφὴ  εἶπεν  ὅτι  ἐκ  τοῦ  σπέρματος  Δαυὶδ  καὶ  ἀπὸ  Βηθλέεμ  τῆς  κώμης  ὅπου  ἦν  Δαυὶδ  ἔρχεται    χριστός;  43   σχίσμα  οὖν  ἐγένετο  ἐν  τῷ  ὄχλῳ  δι’  αὐτόν·  44   τινὲς  δὲ  ἤθελον  ἐξ  αὐτῶν  πιἀσαι  αὐτόν,  ἀλλ’  οὐδεὶς  ἔβαλεν  ἐπ’  αὐτὸν  τὰς  χεῖρας. 


The Pharisees are angry that their officers took him not,
   45   Ἦλθον  οὖν  οἱ  ὑπηρέται  πρὸς  τοὺς  ἀρχιερεῖς  καὶ  Φαρισαίους  καὶ  εἶπον  αὐτοῖς  ἐκεῖνοι·  διὰ  τί  οὐκ  ἠγάγετε  αὐτόν;  46   ἀπεκρίθησαν  οἱ  ὑπηρέται·  οὐδέποτε  ἐλάλησεν  οὕτως  ἄνθρωπος.  47   ἀπεκρίθησαν  οὖν  αὐτοῖς  οἱ  Φαρισαῖοι·  μὴ  καὶ  ὑμεῖς  πεπλάνησθε;  48   μή  τις  ἐκ  τῶν  ἀρχόντων  ἐπίστευσεν  εἰς  αὐτὸν    ἐκ  τῶν  Φαρισαίων;  49   ἀλλὰ    ὄχλος  οὗτος    μὴ  γινώσκων  τὸν  νόμον  ἐπάρατοι  εἰσιν. 


and chide with Nicodemus for taking his side.
50   λέγει  Νικόδημος  πρὸς  αὐτούς,    ἐλθὼν  πρὸς  αὐτὸν  πρότερον,  εἷς  ὢν  ἐξ  αὐτῶν·  51   μὴ    νόμος  ἡμῶν  κρίνει  τὸν  ἄνθρωπον  ἐὰν  μὴ  ἀκούσῃ  πρῶτον  παρ’  αὐτοῦ  καὶ  γνῷ  τί  ποιεῖ;  52   ἀπεκρίθησαν  καὶ  εἶπαν  αὐτῷ·  μὴ  καὶ  σὺ  ἐκ  τῆς  Γαλιλαίας  εἶ,  ἐραύνησον  καὶ  ἴδε  ὅτι  ἐκ  τῆς  Γαλιλαίας  προφήτης  οὐκ  ἐγείρεται. 
   53   καὶ  ἐπορεύθησαν  ἕκαστος  εἰς  τὸν  οἶκον  αὐτοῦ, 

<< John 7 >>
Biblos Greek and Hebrew Study Bible © 2010 Biblos.com
Online Parallel Bible