Iosua 12
Romanian: Cornilescu
1Iată împăraţii pe cari i-au bătut copiii lui Israel, şi a căror ţară au luat -o în stăpînire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, dela pîrîul Arnon pînă la muntele Hermonului, cu toată cîmpia de la răsărit: 2Pe Sihon, împăratul Amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpînirea lui se întindea dela Aroer, care este pe malul pîrîului Arnon, şi, dela mijlocul pîrîului, peste jumătate din Galaad, pînă la pîrîul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon; 3dela cîmpie pînă la marea Chineret la răsărit, şi pînă la marea cîmpiei, care este marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieşimot; şi dela miazăzi, subt poalele muntelui Pisga. 4Pe Og, împăratul Basanului, singura rămăşiţă a Refaimiţilor, cari locuiau la Aştarot şi la Edrei. 5Stăpînirea lui se întindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, pînă la hotarul Gheşuriţilor şi Maacatiţilor, şi peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului. 6Moise, robul Domnului, şi copiii lui Israel, i-au bătut; şi Moise, robul Domnului, le -a dat ţara lor în stăpînirea Rubeniţilor, Gadiţilor, şi la jumătate din seminţia lui Manase.

7Iată împăraţii pe cari i-au bătut Iosua şi copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, dela Baal-Gad în valea Libanului pînă la muntele cel pleşuv, care se înalţă spre Seir. Iosua a dat ţara lor în stăpînire seminţiilor lui Israel, fiecăreia i -a dat partea ei, 8în munte, în vale, în cîmpie, pe costişe, în pustie, şi în partea de miazăzi ţara Hetiţilor, Amoriţilor, Cananiţilor, Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor. 9Împăratul Ierihonului, unul; împăratul din Ai, lîngă Betel, unul; 10împăratul Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul; 11împăratul Iarmutului, unul; împăratul din Lachis, unul; 12împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul; 13împăratul Debirului unul; împăratul Ghederului, unul; 14împăratul din Horma, unul; împăratul Aradului, unul; 15împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul; 16împăratul din Macheda, unul; împăratul Betelului, unul; 17împăratul Tapuahului, unul; împăratul Heferului, unul; 18împăratul Afecului, unul; împăratul Laşaronului, unul; 19împăratul Madonului, unul; împăratul Haţorului, unul; 20împăratul Şimron-Meronului, unul; împăratul Acşafului, unul; 21împăratul Taanacului, unul; împăratul din Meghido, unul; 22împăratul din Chedeş, unul; împăratul Iocneamului, la Carmel, unul; 23împăratul Dorului, pe înălţimile Dorului, unul; împăratul Goimului, lîngă Ghilgal, unul; 24împăratul din Tirţa, unul. Peste tot treizeci şi unu de împăraţi.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Joshua 11
Top of Page
Top of Page