משלי 28

<< משלי 28 >>
Proverbs 28 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 נסו ואין־רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃

2 בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך׃

3 גבר רש ועשק דלים מטר סחף ואין לחם׃

4 עזבי תורה יהללו רשע ושמרי תורה יתגרו בם׃ פ

5 אנשי־רע לא־יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל׃

6 טוב־רש הולך בתמו מעקש דרכים והוא עשיר׃

7 נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו׃

8 מרבה הונו בנשך [ובתרבית כ] (ותרבית ק) לחונן דלים יקבצנו׃

9 מסיר אזנו משמע תורה גם־תפלתו תועבה׃

10 משגה ישרים ׀ בדרך רע בשחותו הוא־יפול ותמימים ינחלו־טוב׃

11 חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו׃

12 בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם׃

13 מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם׃

14 אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה׃

15 ארי־נהם ודב שוקק משל רשע על עם־דל׃

16 נגיד חסר תבונות ורב מעשקות [שנאי כ] (שנא ק) בצע יאריך ימים׃ פ

17 אדם עשק בדם־נפש עד־בור ינוס אל־יתמכו־בו׃

18 הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת׃

19 עבד אדמתו ישבע־לחם ומרדף רקים ישבע־ריש׃

20 איש אמונות רב־ברכות ואץ להעשיר לא ינקה׃

21 הכר־פנים לא־טוב ועל־פת־לחם יפשע־גבר׃

22 נבהל להון איש רע עין ולא־ידע כי־חסר יבאנו׃

23 מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון׃

24 גוזל ׀ אביו ואמו ואמר אין־פשע חבר הוא לאיש משחית׃

25 רחב־נפש יגרה מדון ובוטח על־יהוה ידשן׃

26 בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט׃

27 נותן לרש אין מחסור ומעלים עיניו רב־מארות׃

28 בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים׃


<< Proverbs 28 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible