משלי 27

<< משלי 27 >>
Proverbs 27 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אל־תתהלל ביום מחר כי לא־תדע מה־ילד יום׃

2 יהללך זר ולא־פיך נכרי ואל־שפתיך׃

3 כבד־אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם׃

4 אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה׃

5 טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃

6 נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא׃

7 נפש בעה תבוס נפת ונפש רעבה כל־מר מתוק׃

8 כצפור נודדת מן־קנה כן־איש נודד ממקומו׃

9 שמן וקטרת ישמח־לב ומתק רעהו מעצת־נפש׃

10 רעך [ורעה כ] (ורע ק) אביך אל־תעזב ובית אחיך אל־תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק׃

11 חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר׃

12 ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשו׃

13 קח־בגדו כי־ערב זר ובעד נכריה חבלהו׃

14 מברך רעהו ׀ בקול גדול בבקר השכים קללה תחשב לו׃

15 דלף טורד ביום סגריר ואשת [מדונים כ] (מדינים ק) נשתוה׃

16 צפניה צפן־רוח ושמן ימינו יקרא׃

17 ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני־רעהו׃

18 נצר תאנה יאכל פריה ושמר אדניו יכבד׃

19 כמים הפנים לפנים כן לב־האדם לאדם׃

20 שאול [ואבדה כ] (ואבדו ק) לא תשבענה ועיני האדם לא תשבענה׃

21 מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו׃

22 אם תכתוש־את־האויל ׀ במכתש בתוך הריפות בעלי לא־תסור מעליו אולתו׃ פ

23 ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים׃

24 כי לא לעולם חסן ואם־נזר לדור [דור כ] (ודור׃ ק)

25 גלה חציר ונראה־דשא ונאספו עשבות הרים׃

26 כבשים ללבושך ומחיר דה עתודים׃

27 ודי ׀ חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך׃


<< Proverbs 27 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible