משלי 26

<< משלי 26 >>
Proverbs 26 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 כשלג ׀ בקיץ וכמטר בקציר כן לא־נאוה לכסיל כבוד׃

2 כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם [לא כ] (לו ק) תבא׃

3 שוט לסוס מתג לחמור ושבט לגו כסילים׃

4 אל־תען כסיל כאולתו פן־תשוה־לו גם־אתה׃

5 ענה כסיל כאולתו פן־יהיה חכם בעיניו׃

6 מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד־כסיל׃

7 דליו קים מפסח ומשל בפי כסילים׃

8 כצרור אבן במרגמה כן־נותן לכסיל כבוד׃

9 חוח עלה ביד־שכור ומשל בפי כסילים׃

10 רב מחולל־כל ושכר כסיל ושכר עברים׃

11 ככלב שב על־קאו כסיל שונה באולתו׃

12 ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו׃

13 אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות׃

14 הדלת תסוב על־צירה ועצל על־מטתו׃

15 טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל־פיו׃

16 חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם׃

17 מחזיק באזני־כלב עבר מתעבר על־ריב לא־לו׃

18 כמתלהלה הירה זקים חצים ומות׃

19 כן־איש רמה את־רעהו ואמר ה‍לא־משחק אני׃

20 באפס עצים תכבה־אש ובאין נרגן ישתק מדון׃

21 פחם לגחלים ועצים לאש ואיש [מדונים כ] (מדינים ק) לחרחר־ריב׃ פ

22 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי־בטן׃

23 כסף סיגים מצפה על־חרש שפתים דלקים ולב־רע׃

24 [בשפתו כ] (בשפתיו ק) ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃

25 כי־יחנן קולו אל־תאמן־בו כי שבע תועבות בלבו׃

26 תכסה נאה במשאון תגלה רעתו בקהל׃

27 כרהש־חת בה יפל וגלל אבן אליו תשוב׃

28 לשוןש־קר ישנא דכיו ופה חלק יעשה מדחה׃


<< Proverbs 26 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible