משלי 25

<< משלי 25 >>
Proverbs 25 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 גם־אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי ׀ חזקיה מלך־יהודה׃

2 כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃

3 שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר׃

4 הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי׃

5 הגו רשע לפני־מלך ויכון בצדק כסאו׃

6 אל־תתהדר לפני־מלך ובמקום גדלים אל־תעמד׃

7 כי טוב אמר־לך ע‍לה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך׃

8 אל־תצא לרב מהר פן מה־תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃

9 ריבך ריב את־רעך וסוד אחר אל־תגל׃

10 פן־יחסדך שמע ודבתך לא תשוב׃

11 תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על־אפניו׃

12 נזם זהב וחלי־כתם מוכיח חכם על־אזן שמעת׃

13 כצנת־שלג ׀ ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב׃ פ

14 נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת־שקר׃

15 בארך אפים יפתה קצין ולשון רכה תשבר־גרם׃

16 דבש מצאת אכל דיך פן־תשבענו והקאתו׃

17 הקר רגלך מבית רעך פן־ישבעך ושנאך׃

18 מפיץ וחרב וחץ שנון איש ענה ברעהו עד שקר׃

19 שן רעה ורגל מועדת מבטח בוגד ביום צרה׃

20 מעדה בגד ׀ ביום קרה חמץ על־נתר ושר בשרים על לב־רע׃ פ

21 אם־רעב נאך האכלהו לחם ואם־צמא השקהו מים׃

22 כי גחלים אתה חתה על־ראשו ויהוה ישלם־לך׃

23 רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סתר׃

24 טוב שבת על־פנת־גג מאשת [מדונים כ] (מדינים ק) ובית חבר׃

25 מים קרים על־נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק׃

26 מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני־רשע׃

27 אכל דבש הרבות לא־טוב וחקר כבדם כבוד׃

28 עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃


<< Proverbs 25 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible