משלי 24

<< משלי 24 >>
Proverbs 24 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אל־תקנא באנשי רעה ואל־ [תתאו כ] (תתאיו ק) להיות אתם׃

2 כי־שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה׃

3 בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן׃

4 ובדעת חדרים ימלאו כל־הון יקר ונעים׃

5 גבר־חכם בעוז ואיש־דעת מאמץ־כח׃

6 כי בתחבלות תעשה־לך מלחמה ותשועה ברב יועץ׃

7 ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח־פיהו׃

8 מחשב להרע לו בעל־מזמות יקראו׃

9 זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ׃

10 התרפית ביום צרה צר כחכה׃

11 הצל לקחים למות ומטים להרג אם־תחשוך׃

12 כי־תאמר הן לא־ידענו זה ה‍לא־תכן לבות ׀ הוא־יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃

13 אכל־בני דבש כי־טוב ונפת מתוק על־חכך׃

14 כן ׀ דעה חכמה לנפשך אם־מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת׃ פ

15 אל־תארב רשע לנוה צדיק אל־תשדד רבצו׃

16 כי שבע ׀ יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה׃

17 בנפל [אויביך כ] (אויבך ק) אל־תשמח ובכשלו אל־יגל לבך׃

18 פן־יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו׃

19 אל־תתחר במרעים אל־תקנא ברשעים׃

20 כי ׀ לא־תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך׃

21 ירא־את־יהוה בני ומלך עםש־ונים אל־תתערב׃

22 כי־פתאם יקום אידם ופיד ניהם מי יודע׃ ס

23 גם־אלה לחכמים הכר־פנים במשפט בל־טוב׃

24 אמר ׀ לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים׃

25 ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת־טוב׃

26 שפתים ישק משיב דברים נכחים׃

27 הכן בחוץ ׀ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך׃ פ

28 אל־תהי עד־חנם ברעך והפתית בשפתיך׃

29 אל־תאמר כאשר עשה־לי כן אעשה־לו אשיב לאיש כפעלו׃

30 על־שדה איש־עצל עברתי ועל־כרם אדם חסר־לב׃

31 והנה עלה כלו ׀ קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה׃

32 ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר׃

33 מעט נות מעט תנומות מעט ׀ חבק ידים לשכב׃

34 ובא־מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן׃ פ


<< Proverbs 24 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible