משלי 21

<< משלי 21 >>
Proverbs 21 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 פלגי־מים לב־מלך ביד־יהוה על־כל־אשר יחפץ יטנו׃

2 כל־דרך־איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃

3 עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃

4 רום־עינים ורחב־לב נר רשעים חטאת׃

5 מחשבות חרוץ אך־למותר וכל־אץ אך־למחסור׃

6 פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי־מות׃

7 שד־רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט׃

8 הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו׃

9 טוב לשבת על־פנת־גג מאשת מדינים ובית חבר׃

10 נפש רשע אותה־רע לא־יחן בעיניו רעהו׃

11 בענש־לץ יחכם־פתי ובהשכיל לחכם יקח־דעת׃

12 משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע׃

13 אטם אזנו מזעקת־דל גם־הוא יקרא ולא יענה׃

14 מתן בסתר יכפה־אף ושחד בחק חמה עזה׃

15 שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און׃

16 אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח׃

17 איש מחסור אהב שמחה אהב יין־ושמן לא יעשיר׃

18 כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד׃

19 טוב שבת בארץ־מדבר מאשת [מדונים כ] (מדינים ק) וכעס׃

20 אוצר ׀ נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו׃

21 רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד׃

22 עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה׃

23 שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו׃

24 זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון׃

25 תאות עצל תמיתנו כי־מאנו ידיו לעשות׃

26 כל־היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃

27 זבח רשעים תועבה אף כי־בזמה יביאנו׃

28 עד־כזבים יאבד ואיש ומע לנצח ידבר׃

29 העז איש רשע בפניו וישר הוא ׀ [יכין כ] (יבין ק) [דרכיו כ] (דרכו׃ ק)

30 אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃ פ

31 סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃


<< Proverbs 21 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible