משלי 22

<< משלי 22 >>
Proverbs 22 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 נבחר ם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃

2 עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃

3 ערום ׀ ראה רעה [ויסתר כ] (ונסתר ק) ופתיים עברו ונענשו׃

4 עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

5 צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם׃

6 חנך לנער על־פי דרכו גם כי־יזקין לא־יסור ממנה׃

7 עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה׃

8 זורע עולה [יקצור־ כ] (יקצר־און ק) ושבט עברתו יכלה׃

9 טוב־עין הוא יברך כי־נתן מלחמו לדל׃

10 גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃

11 אהב [טהור־ כ] (טהר־לב ק) חן פתיו רעהו מלך׃

12 עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד׃

13 אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח׃

14 שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה [יפול־ כ] (יפל־שם׃ ק)

15 אולת קשורה בלב־נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃

16 עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך־למחסור׃

17 הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃

18 כי־נעים כי־תשמרם בבטנך יכנו יחדו על־שפתיך׃

19 להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף־אתה׃

20 הלא כתבתי לך [שלשום כ] (שלישים ק) במועצת ודעת׃

21 להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך׃ פ

22 אל־תגזל־דל כי דל־הוא ואל־תדכא עני בשער׃

23 כי־יהוה יריב ריבם וקבע את־קבעיהם נפש׃

24 אל־תתרע את־בעל אף ואת־איש חמות לא תבוא׃

25 פן־תאלף [ארחתו כ] (ארחתיו ק) ולקחת מוקש לנפשך׃

26 אל־תהי בתקעי־כף בערבים משאות׃

27 אם־אין־לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך׃

28 אל־תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃

29 חזית איש ׀ מהיר במלאכתו לפני־מלכים יתיצב בל־יתיצב לפני חשכים׃ פ


<< Proverbs 22 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible