משלי 20

<< משלי 20 >>
Proverbs 20 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לץ היין המה שכר וכל־שגה בו לא יחכם׃

2 נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃

3 כבוד לאיש שבת מריב וכל־אויל יתגלע׃

4 מחרף עצל לא־יחרש [ישאל כ] (ושאל ק) בקציר ואין׃

5 מים עמקים עצה בלב־איש ואיש תבונה ידלנה׃

6 רב־אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא׃

7 מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃

8 מלך יושב על־כסא־דין מזרה בעיניו כל־רע׃

9 מי־יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃

10 אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם־שניהם׃

11 גם במעלליו יתנכר־נער אם־זך ואם־ישר פעלו׃

12 אזן מעת ועין ראה יהוה עשה גם־שניהם׃

13 אל־תאהב נה פן־תורש פקח עיניך שבע־לחם׃

14 רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל׃

15 יש זהב ורב־פנינים וכלי יקר שפתי־דעת׃

16 לקח־בגדו כי־ערב זר ובעד [נכרים כ] (נכריה ק) חבלהו׃

17 ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא־פיהו חצץ׃

18 מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃

19 גולה־סוד הולך רכיל ולפתה פתיו לא תתערב׃

20 מקלל אביו ואמו ידעך נרו [באישון כ] (באשון ק) חשך׃

21 נחלה [מבחלת כ] (מבהלת ק) בראשנה ואחריתה לא תברך׃

22 אל־תאמר אשלמה־רע קוה ליהוה וישע לך׃

23 תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא־טוב׃

24 מיהוה מצעדי־גבר ואדם מה־יבין דרכו׃

25 מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃

26 מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃

27 נר יהוה נשמת אדם חפש כל־חדרי־בטן׃

28 חסד ואמת יצרו־מלך וסעד בחסד כסאו׃

29 תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃

30 חברות פצע [תמריק כ] (תמרוק ק) ברע ומכות חדרי־בטן׃


<< Proverbs 20 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible