משלי 17

<< משלי 17 >>
Proverbs 17 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 טוב פת חרבה ושלוה־בה מבית מלא זבחי־ריב׃

2 עבד־משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה׃

3 מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה׃

4 מרע מקשיב על־שפת־און שקר מזין על־לשון הות׃

5 לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃

6 עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

7 לא־נאוה לנבל שפת־יתר אף כי־לנדיב שפת־שקר׃

8 אבן־חן השחד בעיני בעליו אל־כל־אשר יפנה ישכיל׃

9 מכסה־פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף׃

10 תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה׃

11 אך־מרי יבקש־רע ומלאך אכזרי ישלח־בו׃

12 פגוש דב שכול באיש ואל־כסיל באולתו׃

13 משיב רעה תחת טובה לא־ [תמיש כ] (תמוש ק) רעה מביתו׃

14 פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃

15 מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם־שניהם׃

16 למה־זה מחיר ביד־כסיל לקנות חכמה ולב־אין׃

17 בכל־עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

18 אדם חסר־לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו׃

19 אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש־שבר׃

20 עקש־לב לא ימצא־טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה׃

21 ילד כסיל לתוגה לו ולא־ישמח אבי נבל׃

22 לב מח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש־גרם׃

23 שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט׃

24 את־פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה־ארץ׃

25 כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו׃

26 גם ענוש לצדיק לא־טוב להכות נדיבים על־ישר׃

27 חושך אמריו יודע דעת [וקר־ כ] (יקר־רוח ק) איש תבונה׃

28 גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃


<< Proverbs 17 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible