משלי 18

<< משלי 18 >>
Proverbs 18 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לתאוה יבקש נפרד בכל־תושיה יתגלע׃

2 לא־יחפץ כסיל בתבונה כי אם־בהתגלות לבו׃

3 בבוא־רשע בא גם־בוז ועם־קלון חרפה׃

4 מים עמקים דברי פי־איש נחל נבע מקור חכמה׃

5 שאת פני־רשע לא־טוב להטות צדיק במשפט׃

6 שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃

7 פי־כסיל מחתה־לו ושפתיו מוקש נפשו׃

8 דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי־בטן׃

9 גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית׃

10 מגדל־עז שם יהוה בו־ירוץ צדיק ונשגב׃

11 הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו׃

12 לפניש־בר יגבה לב־איש ולפני כבוד ענוה׃

13 משיב דבר בטרם ישמע אולת היא־לו וכלמה׃

14 רוח־איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃

15 לב נבון יקנה־דעת ואזן חכמים תבקש־דעת׃

16 מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו׃

17 צדיק הראשון בריבו [יבא־ כ] (ובא־רעהו ק) וחקרו׃

18 מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד׃

19 אח נפשע מקרית־עז [ומדונים כ] (ומדינים ק) כבריח ארמון׃

20 מפרי פי־איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע׃

21 מות וחיים ביד־לשון ואהביה יאכל פריה׃

22 מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃

23 תחנונים ידבר־רש ועשיר יענה עזות׃

24 איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃


<< Proverbs 18 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible