משלי 16

<< משלי 16 >>
Proverbs 16 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 לאדם מערכי־לב ומיהוה מענה לשון׃

2 כל־דרכי־איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃

3 גל אל־יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

4 כל פעל יהוה למענהו וגם־רשע ליום רעה׃

5 תועבת יהוה כל־גבה־לב יד ליד לא ינקה׃

6 בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃

7 ברצות יהוה דרכי־איש גם־אויביו ישלם אתו׃

8 טוב־מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט׃

9 לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

10 קסם ׀ על־שפתי־מלך במשפט לא ימעל־פיו׃

11 פלס ׀ ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל־אבני־כיס׃

12 תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃

13 רצון מלכים שפתי־צדק ודבר ישרים יאהב׃

14 חמת־מלך מלאכי־מות ואיש חכם יכפרנה׃

15 באור־פני־מלך חיים ורצונו כעב מלקוש׃

16 קנה־חכמה מה־טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

17 מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃

18 לפני־שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃

19 טוב שפל־רוח את־ [עניים כ] (ענוים ק) מחלק לל את־גאים׃

20 משכיל על־דבר ימצא־טוב ובוטח ביהוה אשריו׃

21 לחכם־לב יקרא נבון ומתק פתים יסיף לקח׃

22 מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃

23 לב חכם ישכיל פיהו ועלש־פתיו יסיף לקח׃

24 צוף־דבש אמרי־נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

25 יש דרך ישר לפני־איש ואחריתה דרכי־מות׃

26 נפש עמל עמלה לו כי־אכף עליו פיהו׃

27 איש בליעל כרה רעה ועל־ [שפתיו כ] (פתו ק) כאש צרבת׃

28 איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃

29 איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא־טוב׃

30 עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ פתיו כלה רעה׃

31 עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

32 טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

33 בחיק יוטל את־הגורל ומיהוה כל־משפטו׃


<< Proverbs 16 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible