איוב 39

<< איוב 39 >>
Job 39 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הידעת עת לדת יעלי־סלע חלל אילות תשמר׃

2 תספר ירחים תמלאנה וידעת עת לדתנה׃

3 תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה׃

4 יחלמו בניהם ירבו בבר יצאו ולא־שבו למו׃

5 מי־שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח׃

6 אשר־שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה׃

7 ישחק להמון קריה תשאות נוגש לא ישמע׃

8 יתור הרים מרעהו ואחר כל־ירוק ידרוש׃

9 היאבה רים עבדך אם־ילין על־אבוסך׃

10 ה‍תקשר־רים בתלם עבתו אם־ישדד עמקים אחריך׃

11 התבטח־בו כי־רב כחו ותעזב אליו יגיעך׃

12 התאמין בו כי־ [ישוב כ] (ישיב ק) זרעך וגרנך יאסף׃

13 כנף־רננים נעלסה אם־אברה חסידה ונצה׃

14 כי־תעזב לארץ בציה ועל־עפר תחמם׃

15 ותשכח כי־רגל תזורה וחית השדה תדושה׃

16 הקשיח בניה ללא־לה לריק יגיעה בלי־פחד׃

17 כי־השה אלוה חכמה ולא־חלק לה בבינה׃

18 כעת במרום תמריא תשחק לסוס ולרכבו׃

19 התתן לסוס גבורה התלביש צוארו רעמה׃

20 התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה׃

21 יחפרו בעמק וישיש בכח יצא לקראת־נשק׃

22 ישחק לפחד ולא יחת ולא־ישוב מפני־חרב׃

23 עליו תרנה אשפה להב חנית וכידון׃

24 ברעש ורגז יגמא־ארץ ולא־יאמין כי־קול שופר׃

25 בדי שפר ׀ יאמר האח ומרחוק יריח מלחמה רעם רים ותרועה׃

26 ה‍מבינתך יאבר־נץ יפרש [כנפו כ] (כנפיו ק) לתימן׃

27 אם־על־פיך יגביה נשר וכי ירים קנו׃

28 סלע ישכן ויתלנן על־שן־סלע ומצודה׃

29 משם חפר־אכל למרחוק עיניו יביטו׃

30 [ואפרחו כ] (ואפרחיו ק) יעלעו־דם ובאשר חללים שם הוא׃ פ


<< Job 39 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible