איוב 38

<< איוב 38 >>
Job 38 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען־יהוה את־איוב [מן כ] [הסערה כ] (מן ׀ ק) (הסערה ק) ויאמר׃

2 מי זה ׀ מחשיך עצה במלין בלי־דעת׃

3 אזר־נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני׃

4 איפה היית ביסדי־ארץ הגד אם־ידעת בינה׃

5 מי־שם ממדיה כי תדע או מי־נטה עליה קו׃

6 על־מה אדניה הטבעו או מי־ירה אבן פנתה׃

7 ברן־יחד כוכבי בקר ויריעו כל־בני אלהים׃

8 ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃

9 בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו׃

10 ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃

11 ואמר עד־פה תבוא ולא תסיף ופא־ישית בגאון גליך׃

12 המימיך צוית בקר [ידעתה כ] [שחר כ] (ידעת ק) (השחר ק) מקמו׃

13 לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה׃

14 תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש׃

15 וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר׃

16 הבאת עד־נבכי־ים ובחקר תהום התהלכת׃

17 הנגלו לך שערי־מות ושערי צלמות תראה׃

18 התבננת עד־רחבי־ארץ הגד אם־ידעת כלה׃

19 אי־זה הדרך ישכן־אור וחשך אי־זה מקמו׃

20 כי תקחנו אל־גבולו וכי־תבין נתיבות ביתו׃

21 ידעת כי־אז תולד ומספר ימיך רבים׃

22 הבאת אל־אצרות שלג ואצרות ברד תראה׃

23 אשר־חשכתי לעת־צר ליום קרב ומלחמה׃

24 אי־זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי־ארץ׃

25 מי־פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃

26 להמטיר על־ארץ לא־איש מדבר לא־אדם בו׃

27 להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא׃

28 היש־למטר אב או מי־הוליד אגלי־טל׃

29 מבטן מי יצא הקרח וכפר מים מי ילדו׃

30 כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו׃

31 התקשר מעדנות כימה או־משכות כסיל תפתח׃

32 התציא מזרות בעתו ועיש על־בניה תנחם׃

33 הידעת חקות שמים אם־תשים משטרו בארץ׃

34 התרים לעב קולך ושפעת־מים תכסך׃

35 התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו׃

36 מיש־ת בטחות חכמה או מי־נתן לשכוי בינה׃

37 מי־יספר שחקים בחכמה ונבלי מים מי ישכיב׃

38 בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו׃

39 התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא׃

40 כי־ישחו במעונות ישבו בסכה למו־ארב׃

41 מי יכין לערב צידו כי־ [ילדו כ] (ילדיו ק) אל־אל ישועו יתעו לבלי־אכל׃


<< Job 38 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible