איוב 40

<< איוב 40 >>
Job 40 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 ויען יהוה את־איוב ויאמר׃

2 הרב עם־שדי יסור מוכיח אלוה יעננה׃ פ

3 ויען איוב את־יהוה ויאמר׃

4 הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו־פי׃

5 אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף׃ פ

6 ויען־יהוה את־איוב [מן כ] [סערה כ] (מן ׀ ק) (סערה ק) ויאמר׃

7 אזר־נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני׃

8 האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃

9 ואם־זרוע כאל ׀ לך ובקול כמהו תרעם׃

10 עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש׃

11 הפץ עברות אפך וראה כל־גאה והשפילהו׃

12 ראה כל־גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם׃

13 טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון׃

14 וגם־אני אודך כי־תושע לך ימינך׃

15 הנה־נא בהמות אשר־עשיתי עמך חציר כבקר יאכל׃

16 הנה־נא כחו במתניו ואנו בשרירי בטנו׃

17 יחפץ זנבו כמו־ארז גידי [פחדו כ] (פחדיו ק) ישרגו׃

18 עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל׃

19 הוא ראשית דרכי־אל העשו יגש חרבו׃

20 כי־בול הרים ישאו־לו וכל־חית השדה ישחקו־שם׃

21 תחת־צאלים ישכב בסתר קנה ובצה׃

22 יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי־נחל׃

23 הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח ׀ כי־יגיח ירדן אל־פיהו׃

24 בעיניו יקחנו במוקשים ינקב־אף׃


<< Job 40 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible